Naar hoofdinhoud Naar hoofdnavigatiemenu

Commissies op dinsdag 3 maart 2020Besluitpunten uitklappenBesluitpunten inklappen

 • Commissie voor Financiën (FIN)
  14.00 uur
   Besluitpunten tonen Besluitpunten sluiten

  1.
  35179 / 35238 / 35245, D

  Brief van de minister van Financiën met een verzoek tot afzonderlijke behandeling van drie wetsvoorstellen met betrekking tot de aanpak van witwassen en terrorismefinanciering

  De commissie besluit om - gegeven het feit dat het UBO-wetsvoorstel vertraging oploopt wegens de voorlichtingsvraag aan de Raad van State - de beide andere wetsvoorstellen gezamenlijk eerder plenair af te ronden.

  2.
  35179

  Implementatiewet registratie uiteindelijk belanghebbenden van vennootschappen en andere juridische entiteiten

  De commissie stelt een conceptvoorlichtingsvraag vast en besluit deze door te geleiden naar de Voorzitter met het oog op de plenaire vaststelling.

  3.
  35245

  Implementatiewet wijziging vierde anti-witwasrichtlijn

  Inbreng voor het nader voorlopig verslag wordt heden geleverd door de leden van de fracties van de SP (Van Apeldoorn), ChristenUnie (Ester) en de Fractie-Otten (Otten).

  4.
  35.026 / 35.302, R

  Verslag van een schriftelijk overleg met de staatssecretaris van Financiën - Fiscaliteit en Belastingdienst inzake de uitvoering van de motie-Sent c.s. over een separate doenvermogentoets voor toekomstige pakketten Belastingplan; Belastingplan 2019

  De commissie neemt de brief voor kennisgeving aan en wacht de brief met nadere uitwerking van de doenvermogentoets met belangstelling af.

  5.
  34552, W

  Verslag van een nader schriftelijk overleg met de staatssecretaris van Financiën – Fiscaliteit en Belastingdienst over de stand van zaken bij de uitwerking van suggesties voor verbetering van de giftenaftrek en ANBI/SBBI-regeling; Belastingplan 2017

  De commissie besluit het verslag van nader schriftelijk overleg voor kennisgeving aan te nemen.

  6.
  Rapport bankenresolutie in Nederland

  De commissie besluit op verzoek van de leden van de VVD-fractie dit agendapunt aan te houden tot de volgende vergadering.

  7.
  Terugkoppeling Europese parlementaire week 18 en 19 februari 2020 in Brussel

  Het lid Geerdink (VVD) geeft een mondelinge terugkoppeling van haar deelname aan de Europese parlementaire week. Een kamerstuk met het verslag van de delegatie zal later verschijnen.

  8.
  21.501-07, BE

  Brief van de minister van Financiën inzake verslag van de Eurogroep en Ecofinraad van 17 en 18 februari 2020; Raad voor Economische en Financiële Zaken

  De commissie besluit de brief voor kennisgeving aan te nemen.

 • Commissies voor Europese Zaken (EUZA) en voor Justitie en Veiligheid (J&V)
  14.00 uur
   Besluitpunten tonen Besluitpunten sluiten

  1.
  35.295, C

  Verslag van een nader schriftelijk overleg met de ministers van Buitenlandse Zaken, van Justitie en Veiligheid, van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en voor Rechtsbescherming over mededeling versterking van de rechtsstaat binnen de Unie; EU en de rechtsstaat

  De leden van de Forum Voor Democratie-fractie (Cliteur) leveren inbreng voor nader schriftelijk overleg met de regering over de Commissiemededeling: Versterking van de rechtsstaat binnen de Unie - Een blauwdruk voor actie.

 • Commissie voor Europese Zaken (EUZA)
  14.15 uur
   Besluitpunten tonen Besluitpunten sluiten

  1.
  COSAC questionnaire

  De commissie bespreekt de ambtelijk voorbereide beantwoording van de Questionnaire voor het 33ste Bi-annual report van COSAC en stelt deze na een enkele wijziging vast.

  2.
  Commissiewerkbezoek naar Brussel, 15-16 maart 2020

  De commissie bespreekt het programma van het werkbezoek naar Brussel van 15-16 maart 2020. De commissie inventariseert wie het voortouw neemt bij de verschillende gesprekken.

  3.
  21.501-02, BM 21.501-20, AS

  Brief van de minister van Buitenlandse Zaken inzake verslag extra Europese Raad 20 en 21 februari 2020; Europese Raad; Brief van de minister van Buitenlandse Zaken inzake verslag extra Raad Algemene Zaken van 17 februari 2020; Raad Algemene Zaken en Raad Buitenlandse Zaken

  De commissie neemt kennis van de verslagen van de extra Raad Algemene Zaken van 17 februari 2020 en de extra Europese Raad van 20-21 februari 2020.

  4.
  Mededelingen en informatie

  De commissie bespreekt het bezoek van de Zweedse Kamervoorzitter op 17 maart 2020 en een mogelijk gesprek met Leden over Europese onderwerpen zoals de Toekomst van Europa. De leden Karimi (GroenLinks) en Stienen (D66) geven hun interesse aan voor deelname aan dit gesprek.

 • Commissies voor Immigratie en Asiel / JBZ-Raad (I&A/JBZ) en voor Justitie en Veiligheid (J&V)
  14.30 uur
   Besluitpunten tonen Besluitpunten sluiten

  1.
  32 317, KR

  Verslag informele JBZ-Raad 23-24 januari 2020

  De commissies besluiten het verslag van de informele JBZ-Raad 23 en 24 januari 2020 - voor zover het het werkterrein van de beide commissies betreft - voor kennisgeving aan te nemen.

 • Commissie voor Immigratie & Asiel / JBZ-Raad (I&A/JBZ)
  14.35 uur
   Besluitpunten tonen Besluitpunten sluiten

  1.
  35130 (R2119)

  Initiatiefvoorstel-Sjoerdsma, Asscher, Van Otterloo, Van Wijngaarden en Van Ojik Rijkswet inperking gevolgen Brexit

  Inbreng voor het nader voorlopig verslag wordt heden geleverd door de leden van de CDA-fractie (Doornhof) en de PVV-fractie (Van Hattem).

  Het lid Van Rooijen (50PLUS) geeft aan af te hebben gezien van inbreng ter zake van dit voorstel van rijkswet, aangezien hij in zijn toenmalige hoedanigheid van Tweede Kamerlid mede-indiener was van dit wetsvoorstel.

  2.
  32 317, KR

  Verslag informele JBZ-Raad 23-24 januari 2020

  De commissie besluit - voor zover dit het werkterrein van deze commissie betreft - op 17 maart 2020 inbreng te leveren voor schriftelijk overleg over het verslag van de informele JBZ-Raad van 23 en 24 januari 2020. Inbreng zal worden geleverd door de leden van de PVV-fractie (Van Hattem).

  3.
  Inventarisatie onderwerpen voor mogelijk gesprek met IND

  De commissie besluit de staatssecretaris van Justitie en Veiligheid te verzoeken om toestemming voor een technische briefing door IND, bij voorkeur te houden eind maart 2020. De gespreksonderwerpen zullen op 17 maart 2020 nader worden geïnventariseerd.

 • Commissies voor Justitie en Veiligheid (J&V), voor Economische Zaken en Klimaat / Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (EZK/LNV) en voor Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis van de Koning (BiZa/AZ)
  14.45 uur
   Besluitpunten tonen Besluitpunten sluiten

  1.
  E180014

  Commissiemededeling inzake een Europese benadering voor de bestrijding van online desinformatie

  Inbreng voor nader schriftelijk overleg wordt geleverd door de fracties van FVD (Frentrop) en PVV (Van Hattem). De conceptbrief zal per e-mail aan de leden van de commissies worden voorgelegd.

 • Commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)
  14.45 uur
   Besluitpunten tonen Besluitpunten sluiten

  1.
  34767

  Wet toetreding zorgaanbieders

  De commissie stelt voor de brief van 2 maart 2020 met het overzicht van aanvullende maatregelen (31765, H) desgewenst te betrekken bij het voorbereidend onderzoek. De commissie is daarnaast voornemens om de Raad van State om voorlichting te vragen; een hiertoe opgestelde conceptbrief wordt op 10 maart 2020 ter bespreking geagendeerd. Tevens zal dan de datum voor het voorbereidend onderzoek van de wetsvoorstellen 34767 en 34768 opnieuw worden bezien.

  2.
  Evaluatie CAK 2013-2018 in het kader van de Kaderwet Zbo's

  Brief van de minister van VWS van 18 februari 2020 (25268, L)

  De commissie neemt de brief van 18 februari 2020 voor kennisgeving aan.

  3.
  Beleidsreactie evaluatie Pensioen- en Uitkeringsraad (PUR)

  Brief van de staatssecretaris van VWS van 21 februari 2020 (20454, A)

  De commissie neemt de brief van 21 februari 2020 voor kennisgeving aan.

 • Commissie voor Justitie en Veiligheid (J&V)
  14.50 uur
   Besluitpunten tonen Besluitpunten sluiten

  1.
  34491

  Wet bestuur en toezicht rechtspersonen

  Inbreng voor het voorlopig verslag wordt geleverd door de fracties van GroenLinks (De Boer), ChristenUnie (Bikker) en SGP (Van Dijk).

  2.
  35170

  Screening ambtenaren van politie en politie-externen

  Inbreng voor het voorlopig verslag wordt geleverd door de fracties van GroenLinks (De Boer) en D66 (Dittrich).

  3.
  31.415 EK, C

  Brief van de minister van J&V ter aanbieding van het Ontwerpbesluit houdende wijziging van het Besluit DNA-onderzoek in strafzaken; DNA-onderzoek in strafzaken

  Inbreng voor schriftelijk overleg wordt geleverd door de fractie van GroenLinks (Veldhoen). De conceptbrief zal per e-mail aan de leden van de commissie worden voorgelegd.

  4.
  Mededelingen en informatie

  De commissie besluit, op voorstel van het lid De Boer (GroenLinks), het Europese voorstel COM(2020)48/F1 te agenderen wanneer het BNC-fiche de Kamer is toegezonden.

 • Commissie voor Economische Zaken en Klimaat / Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (EZK/LNV)
  15.00 uur
   Besluitpunten tonen Besluitpunten sluiten

  1.
  35292

  Implementatie richtlijn energie-efficiëntie

  De commissie stelt voor het voorbereidend onderzoek te houden op 17 maart 2020.

  2.
  35283

  Implementatie wijziging Gasrichtlijn en een aantal verordeningen op het gebied van elektriciteit en gas

  De commissie stelt voor het voorbereidend onderzoek te houden op 17 maart 2020.

  3.
  Investeringsplan voor de Europese Green Deal

  Inbreng voor schriftelijk overleg wordt geleverd door de fracties van GroenLinks (Vendrik) en de PVV (Faber). Een conceptbrief wordt per e-mail voorgelegd aan de leden van de commissie.

  4.
  Europese Green Deal

  De commissie bespreekt de mogelijkheid Eurocommissaris Timmermans uit te nodigen voor een gesprek over de Europese Green Deal. Aangezien de Tweede Kamer een gesprek met Timmermans voert op 19 maart 2020 en leden van de Eerste Kamercommissie EUZA op 16 maart tijdens een werkbezoek in Brussel op met hem zal spreken, besluit de commissie hem rond het zomerreces uit te nodigen.

  5.
  Voortgang stikstofproblematiek: maatregelen natuur

  Brief minister LNV van 19 februari 2020 (35334, M)

  De commissie besluit de brief van de minister van LNV van 19 februari 2020 te betrekken bij het debat inzake Aanvullingswet natuur Omgevingswet (34985).

  Op verzoek van het lid Kluit (GroenLinks) zal de commissiestaf nagaan of alle brieven en rapporten omtrent de aanpak stikstofproblematiek die naar de Tweede Kamer worden verzonden ook ter informatie naar de Eerste Kamer kunnen worden gestuurd.

  6.
  Realisatieplan visie Landbouw, Natuur en Voedsel: Waardevol en Verbonden

  Verslag schriftelijk overleg (35000 XIV, L)

  De commissie besluit dit agendapunt aan te houden tot het in de brief door de minister van LNV aangekondigde maatregelenpakket voor de landbouw naar de Kamer wordt gestuurd. Dit maatregelenpakket zal begin 2020 door het kabinet worden vastgesteld.

  7.
  Oprichting ROM's in Utrecht en Flevoland

  Brief van de staatssecretaris van EZK van 20 februari 2020 (Kamerstukken I/II, 2019/2020, 29697, E / 84)

  De commissie besluit de brief van de staatssecretaris van EZK van 20 februari 2020 voor kennisgeving aan te nemen.

 • Commissie voor Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis van de Koning (BiZa/AZ)
  15.00 uur
   Besluitpunten tonen Besluitpunten sluiten

  1.
  34972

  Wet digitale overheid

  De commissie besluit op 24 maart 2020 thema's te bespreken die tijdens een nog te organiseren deskundigenbijeenkomst over het wetsvoorstel aan de orde kunnen worden gesteld. Leden kunnen tot vrijdag 20 maart 2020, 12:00 uur, voorstellen voor thema's naar de griffie sturen.

  2.
  35218

  Wet elektronische publicaties

  Inbreng voor het nader voorlopig verslag wordt geleverd op 24 maart 2020.

  3.
  Halfjaarlijks toezeggingenrappel minister voor Milieu en Wonen

  De brief van de minister voor Milieu en Wonen van 25 februari 2020 inzake halfjaarlijks rappel toezeggingen (35300 VII, D) wordt voor kennisgeving aangenomen. Ten aanzien van de in de brief genoemde toezeggingen besluit de commissie als volgt:

  T02280: de deadline wordt verschoven naar 1 juni 2020.
  T02575: de deadline wordt verschoven naar 1 juni 2020.
  T02578: de deadline wordt verschoven naar 1 juni 2020.
  T02580: de deadline wordt verschoven naar 1 april 2020.

  4.
  Rondvraag

  Het lid Schalk (SGP) geeft aan een voorstel te willen formuleren voor het beter verankeren van constitutionele toetsing in de werkwijze van de Eerste Kamer. Hij verwacht ca. een maand nodig te hebben. Naar aanleiding van opmerkingen van andere leden geeft hij aan graag anderen te willen betrekken bij het formuleren van het voorstel.

  Het lid Kox (SP) geeft aan dat deze commissie het voortouw zou moeten nemen bij het formuleren van wensen of voorstellen over de gewenste bevoegdheden van de Eerste Kamer (bijvoorbeeld het terugzendrecht). Hij ziet hierin een rol voor de commissievoorzitter. De commissie besluit hierover tegelijk met het voorstel van het lid Schalk verder te spreken.

 • Commissies voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) en Financiën (FIN)
  15.15 uur
   Besluitpunten tonen Besluitpunten sluiten

  1.
  Voorbespreking van het mondeling overleg met de ministers van SZW en van Financiën over toekomst pensioenstelsel

  De commissies bespreken de gespreksonderwerpen en opzet voor het mondeling overleg met de ministers van SZW en van Financiën van 10 maart 2020 en besluiten dat per fractie maximaal twee leden het woord zullen voeren.

 • Commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW)
  15.15 uur
   Besluitpunten tonen Besluitpunten sluiten

  1.
  35195

  Wet gelijke kans op doorstroom naar havo en vwo

  De commissie besluit de procedure aan te houden tot 10 maart 2020.

  2.
  35104

  Afschaffen van de fusietoets in het funderend onderwijs

  De commissie brengt eindverslag uit en stelt voor het wetsvoorstel op 31 maart 2020 plenair te behandelen, met 7 april 2020 als terugvaloptie.

  3.
  35050

  Wet meer ruimte voor nieuwe scholen

  De commissie brengt eindverslag uit en stelt voor het wetsvoorstel op 31 maart 2020 plenair te behandelen, met 7 april 2020 als terugvaloptie.

  4.
  35102

  Actualisering deugdelijkheidseisen funderend onderwijs

  Inbreng voor het voorlopig verslag wordt geleverd door de fracties van GroenLinks (Ganzevoort), PvdA (Sent), ChristenUnie (Bikker) en SGP (Schalk).

  5.
  Toezeggingen T02223, T02224 en T02372

  Toezegging Overnemen Motie Ten Hoeve in wetsvoorstel regionale publieke omroepen(34.459); Toezegging Redactionele onafhankelijkheid regionale omroep (34.264); Toezegging Positie Omrop Fryslân (34.264)

  De brief van de minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media van 21 februari 2020 inzake niet-indiening regiowetsvoorstel (34264/34459, AH) wordt voor kennisgeving aangenomen. De commissie beschouwt de toezeggingen T02223, T02224 en T02372 als (materieel) voldaan.

 • Commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW)
  15.25 uur
   Besluitpunten tonen Besluitpunten sluiten

  1.
  35 049

  Initiatiefvoorstel-Van Meenen Bevorderen keuzemogelijkheid tussen kindercentra die wel of niet kinderen toelaten die niet deelnemen aan het rijksvaccinatieprogramma

  De commissie overweegt de Kamer te verzoeken ten aanzien van het wetsvoorstel op grond van artikel 21a van de Wet op de Raad van State een voorlichtingsaanvraag bij de Raad van State in te dienen ten aanzien van een ingediende nota van wijziging. Een concept voor een voorlichtingsaanvraag wordt op 10 maart 2020 geagendeerd in een gezamenlijke vergadering van de commissies SZW en VWS.

  2.
  35 174

  Opheffen van discriminerend onderscheid tussen bloedverwanten in de tweede graad en anderen die een gezamenlijke huishouding voeren waarbij sprake is van zorgbehoefte

  De commissie brengt eindverslag uit en stelt voor het wetsvoorstel plenair te behandelen op 24 maart 2020.

  3.
  35213

  Verdere activering participatie jonggehandicapten en harmonisatie Wajongregimes

  De commissie besluit, mede naar aanleiding van het op 2 maart 2020 zijdens het College voor de Rechten van de Mens ontvangen breed advies "De positie van mensen met een arbeidsbeperking van jongs af aan in het licht van het VN-verdrag Handicap", op 10 maart 2020 inbreng te leveren voor verslag.

  4.
  34325

  Initiatiefvoorstel-Karabulut Wet verdringingstoets

  De commissie geeft de Voorzitter in overweging voor een laatste maal in te stemmen met het verlenen van uitstel ten aanzien van de voortzetting van de plenaire behandeling van wetsvoorstel 34 325 in afwachting van de uitkomsten van nader onderzoek voor aanvang van het zomerreces 2020.

  5.
  34352 / 35394, L

  Brief van de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over de voortgang van acties uit het Breed Offensief; Uitvoering en evaluatie Participatiewet

  De commissie besluit de brief van de staatssecretaris van SZW (34352 / 35394, L) voor kennisgeving aan te nemen.

  6.
  32043, Z

  Verslag van een nader schriftelijk overleg met de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over het advies van de Commissie Parameters; Toekomst pensioenstelsel

  De commissie besluit het verslag nader schriftelijk overleg (32043, Z) te betrekken bij het mondeling overleg met de ministers van SZW en van Financiën d.d. 10 maart 2020 en spreekt de verwachting uit dat de antwoorden op de openstaande nadere vragen ter zake van het principeakkoord vernieuwing pensioenstelsel uiterlijk 6 maart 2020 naar de Kamer worden gezonden.

 • Commissie voor Infrastructuur, Waterstaat en Omgeving (IWO)
  15.45 uur
   Besluitpunten tonen Besluitpunten sluiten

  1.
  35188

  Implementatie richtlijn registratie- en kentekenplicht trekkers

  Inbreng voor het voorlopig verslag wordt geleverd door de fracties van CDA (Atsma), PVV (Bezaan) en SGP (Van Dijk).

  2.
  Toezegging T02716 - Het aanbieden van de zeven onderzoeken in het kader van de besluitvorming in 2020 over de ordening en sturing op het spoor na 2024

  Brief - met bijlagen - van de minister van de minister voor Milieu en Wonen van 19 februari 2020 (34914, F)

  De commissie neemt kennis van de brief van 19 februari 2020 en besluit de toezegging als openstaand te beschouwen in afwachting van de aangekondigde nadere brief naar aanleiding van een definitief besluit over de marktordening op het spoor na 2024, die in het voorjaar verwacht wordt.

  3.
  Monitoringsrapportage NSL 2019

  Brief van de minister voor Milieu en Wonen van 26 februari 2020 in reactie op de brief van 24 januari 2020 (verslag schriftelijk overleg (30175, Q))

  De commissie besluit de brief van 26 februari 2020 voor kennisgeving aan te nemen.

  4.
  Instelling Adviescommissie geborgde zetels bij waterschapsbesturen

  Brief van de minister van IenW van 20 februari 2020 (31986, A)

  De commissie besluit de brief van 20 februari 2020 voor kennisgeving aan te nemen.

  5.
  Rondvraag

  - De commissie geeft aan het wenselijk te vinden een overzicht te ontvangen van de regering welke documenten de Kamer nog tegemoet kan zien tot aan het zomerreces op het gebied van de stelselwijziging van het omgevingsrecht. De staf zal hierover navraag doen, zodat een en ander op 10 maart 2020 besproken kan worden.

  - Het lid Crone (PvdA) geeft aan dat de minister voor Milieu en Wonen, zoals door haar toegezegd tijdens de plenaire behandeling van het wetsvoorstel Aanvullingswet geluid Omgevingswet (35054), spoedig een brief zou sturen over de geluidsproblematiek door industrie (nestgeluid). Deze brief is nog niet ontvangen. De staf geeft aan dit reeds ambtelijk gerappelleerd te hebben.

  - Het lid Dessing (FVD) vraagt naar een planning van de behandeling van luchtvaartbeleid. De staf zal hierover nader terugkoppelen.

 • Commissie voor Buitenlandse Zaken, Defensie en Ontwikkelingssamenwerking (BDO)
  15.45 uur
   Besluitpunten tonen Besluitpunten sluiten

  1.
  35154

  Goedkeuring Brede Economische en Handelsovereenkomst tussen Canada en de Europese Unie (CETA)

  De commissie stelt voor het voorbereidend onderzoek te houden op 31 maart 2020. Daarnaast besluit de commissie kort na 31 maart 2020 een deskundigenbijeenkomst te organiseren. De commissie zal tijdens de commissievergadering van 10 maart 2020 de volgende zaken bespreken:

  - de opzet van de deskundigenbijeenkomst;
  - de onderwerpen die aan bod kunnen komen;
  - de uit te nodigen deskundigen.

  2.
  35155

  Goedkeuring Strategische partnerschapsovereenkomst tussen de Europese Unie en Canada

  De commissie stelt voor het voorbereidend onderzoek te houden op 31 maart 2020. Het wetsvoorstel kan desgewenst worden betrokken bij de deskundigenbijeenkomst over wetsvoorstel 35154.

  3.
  35143

  Verdrag inzake de status van personeel van de Verenigde Staten in het Caribisch deel van het Koninkrijk

  De commissie brengt eindverslag uit en stelt voor het wetsvoorstel plenair te behandelen op een nader te bepalen datum.

  4.
  Mededelingen en informatie

  Het lid Karimi verzoekt om de Geannoteerde agenda van de Raad Buitenlandse Zaken Handel van 12 maart 2020 nogmaals als mededeling toe te voegen aan de agenda van de eerstvolgende commissievergadering.

 • Commissie voor Europese Zaken (EUZA)
  17.00 uur
  (Geen besluitpunten)