Naar hoofdinhoud Naar hoofdnavigatiemenu

Commissies op dinsdag 12 mei 2020Besluitpunten uitklappenBesluitpunten inklappen

 • Commissie voor Economische Zaken en Klimaat / Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (EZK/LNV)
  14.15 uur
   Besluitpunten tonen Besluitpunten sluiten

  1.
  35153

  Wet ongewenste zeggenschap telecommunicatie

  De commissie brengt blanco eindverslag uit teneinde het voorstel af te doen als hamerstuk.

  2.
  35328

  Beperken van vraag naar laagcalorisch gas van grote afnemers

  De commissie brengt eindverslag uit teneinde het wetsvoorstel af te doen als hamerstuk.

  3.
  35292

  Implementatie richtlijn energie-efficiëntie

  De commissie brengt eindverslag uit en stelt voor het wetsvoorstel plenair te behandelen op 2 juni 2020, bij voorkeur op dezelfde dag als de behandeling van het wetsvoorstel Implementatie wijziging Gasrichtlijn en een aantal verordeningen op het gebied van elektriciteit en gas (35283).

  4.
  35283

  Implementatie wijziging Gasrichtlijn en een aantal verordeningen op het gebied van elektriciteit en gas

  De commissie brengt eindverslag uit en stelt voor het wetsvoorstel plenair te behandelen op 2 juni 2020, bij voorkeur op dezelfde dag als de behandeling van het wetsvoorstel Implementatie energie-efficiëntie (35292).

  5.
  Europese Klimaatwet

  De commissie bespreekt de wens van een aantal fracties om over enkele onderdelen van het voorstel voor een Europese Klimaatwet (COM(2020)80) een met redenen omkleed advies aan de Europese Commissie uit te brengen ten aanzien van de naleving van de beginselen van subsidiariteit en evenredigheid. Het plenaire stemgewicht van deze fracties in aanmerking nemend, stelt de commissievoorzitter vast dat het aannemelijk is dat er voldoende steun bestaat dit voornemen te realiseren. Het eventueel uitbrengen van een dergelijk advies laat onverlet de al eerder door de commissie besloten acties om zowel schriftelijk (19 mei 2020) als mondeling (23 juni 2020) overleg te voeren met de regering over dit voorstel en tevens inbreng te leveren voor overleg met de Europese Commissie in het kader van de politieke dialoog (19 mei 2020).

  Gelet op de gevoerde gedachtewisseling verzoekt de commissie op basis van inbreng van de fracties van VVD (Van Ballekom), CDA (Atsma) en SGP (Schalk) een conceptbrief aan de Europese Commissie op te stellen en dit concept – zo mogelijk nog deze week – per e-mail voor te leggen aan de commissie. Voorts besluit zij deze conceptbrief op 19 mei 2020 ter vaststelling te agenderen in een commissievergadering, die voorafgaand aan de plenaire vergadering zal plaatsvinden.

  Indien de commissie op 19 mei 2020 in meerderheid met de conceptbrief kan instemmen, dan zal de commissievoorzitter deze zo spoedig mogelijk via een aanbiedingsbrief doorgeleiden naar de Voorzitter van de Kamer, teneinde plenaire behandeling van het verzoek van de commissie nog diezelfde dag mogelijk te maken; een behandeling – zo nodig – af te ronden met een stemming.

  Een aanzienlijk deel van de commissie overweegt nog of het wenselijk is voorafgaand aan de eventuele plenaire behandeling de opvattingen van de regering te vernemen ten aanzien van de onderwerpen opgenomen in het mogelijk uit te brengen gemotiveerd advies.

  6.
  Investeringsplan voor de Europese Green Deal

  Verslag schriftelijk overleg (35404, C)

  De commissie besluit geen inbreng voor nader schriftelijk overleg te leveren, maar dit verslag van schriftelijk overleg te betrekken bij het mondeling overleg met de minister van EZK over de uitwerking van het Klimaatakkoord en de kabinetsappreciatie van de Green Deal op 23 juni 2020 (zie punt 7).

  7.
  Mondeling overleg met de minister van EZK

  De commissie stelt vast het mondeling overleg met de minister van EZK over de uitwerking van het Klimaatakkoord en de kabinetsappreciatie van de Green Deal te houden op 23 juni 2020 van 16:00-17:30 uur.

  8.
  Informatie over quota in de visserij

  Verslag schriftelijk overleg (21501-32, B)

  De commissie besluit, op verzoek van het lid Van der Linden (FVD), dit agendapunt aan te houden tot 19 mei 2020.

  9.
  Voortgang stikstofproblematiek: structurele aanpak

  Brief met bijlagen 24 april 2020 (35334, P)

  De commissie besluit de behandeling van deze brief in de Tweede Kamer af te wachten, alvorens deze brief opnieuw te agenderen.

  10.
  Aanbieden vereffeningsverslag van het voormalige Hoofdbedrijfschap Agrarische Groothandel (HBAG)

  Brief van de minister van LNV van 24 april 2020 (33910, R)

  De commissie neemt de brief van de minister van LNV voor kennisgeving aan.

  11.
  Bijdrage van de Staat aan de continuïteit van Royal IHC

  Brief van de minister van EZK en de staatssecretaris van Financiën van 1 mei 2020 (nog niet gepubliceerd)

  De commissie besluit om de Derde incidentele suppletoire begroting Economische Zaken en Klimaat 2020 inzake Noodpakket banen en economie en overbruggingsfaciliteit IHC (35451) af te wachten en deze brief bij de behandeling van dit wetsvoorstel te betrekken.

 • Commissie voor Justitie en Veiligheid (J&V)
  14.15 uur
   Besluitpunten tonen Besluitpunten sluiten

  1.
  35106 (R2115)

  Verbetering Rijkswet Onderzoeksraad voor veiligheid

  Inbreng voor het voorlopig verslag wordt geleverd door de fracties van VVD (Meijer), GroenLinks (De Boer), D66 (Dittrich) en SP (Janssen).

  2.
  35152

  Uitbreidingen toepassingsmogelijkheden Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur

  Inbreng voor het voorlopig verslag wordt geleverd door de fracties van GroenLinks (De Boer) en PvdD (Nicolaï).

  3.
  T02770

  Toezegging Handhavingsmiddelen inzetten om de reclames van illegale aanbieders terug te dringen (33.996)

  Inbreng voor schriftelijk overleg wordt geleverd door de SP-fractie (Gerkens). Een conceptbrief wordt per e-mail voorgelegd aan de leden van de commissie.

  4.
  35122

  Wet straffen en beschermen

  De commissie stelt voor het plenaire debat over het wetsvoorstel te houden op 23 of 30 juni 2020. Zij geeft aan dat de wens is het wetsvoorstel in ieder geval vóór het aanstaande zomerreces plenair te behandelen.

  5.
  35300 VI / 25295, AC herdruk

  Brief van de minister van J&V over voorbereiding van tijdelijke wetgeving maatregelen in het kader van COVID-19; Begrotingsstaten Justitie en Veiligheid 2020

  De commissie besluit naar aanleiding van de brief van de minister van J&V, d.d. 1 mei 2020, zo spoedig mogelijk een brief te sturen. De staf zal een conceptbrief voorbereiden.

  6.
  35300 VI, Q

  Verslag van een schriftelijk overleg met de minister van J&V en de minister voor Rechtsbescherming over (deels) openstaande toezeggingen; Begrotingsstaten Justitie en Veiligheid 2020

  De commissie besluit naar aanleiding van de reactie op de rappelbrief van 28 januari 2020 als volgt:

  - Toezeggingen T02648, T02650, T02678, T01696, T02711, T02755, T0257, T02758 als openstaand te beschouwen en de deadline te verschuiven naar 1 juli 2020.
  - Toezeggingen T02762, T02763 als openstaand te beschouwen en de deadline te verschuiven naar 1 januari 2021.
  - Toezegging T01774 als openstaand te beschouwen en de deadline te verschuiven naar 1 juli 2021.
  - Toezegging T02672 als openstaand te beschouwen en de deadline te verschuiven naar 1 juli 2025.
  - Toezegging T02679 als openstaand te beschouwen en de minister van J&V te verzoeken alsnog een reactie op de toezegging te geven.
  - Toezegging T02770 als openstaand te beschouwen. Inbreng voor schriftelijk overleg wordt op 12 mei 2020 geleverd.
  - Toezegging T02646, T02707, T02710 waren reeds als voldaan aangemerkt door de commissie.
  - Toezegging T02756 als voldaan te beschouwen.

  7.
  33032 / 33514 (R1998) R , 33032 / 33514 (R1998), P en 33032 / 33514 (R1998), Q

  Brief van de minister voor Rechtsbescherming ter aanbieding van het rapport "Omgang tussen grootouders en kleinkinderen"; Brief van de minister voor Rechtsbescherming ter aanbieding van twee onderzoeksrapporten naar aanleiding van het rapport van de Staatscommissie Herijking ouderschap; Juridisch ouderschap vrouwelijke partner van moeder

  De commissie neemt de correspondentie inzake de herijking van het ouderschap voor kennisgeving aan.

  8.
  35300 VI, AE

  Brief van de minister voor Rechtsbescherming over uitvoering van de motie-Baay-Timmerman (50PLUS) c.s. over de bescherming van de privacy van slachtoffers in de media; Begrotingsstaten Justitie en Veiligheid 2020

  De commissie besluit op 26 mei 2020 inbreng te leveren voor schriftelijk overleg.

  9.
  T02820

  Toezegging Toezenden AWB-toolbox aan de Kamer (35.300 VI)

  De commissie besluit de brief van de minister voor Rechtsbescherming, d.d. 29 april 2020, voor kennisgeving aan te nemen en de toezegging als voldaan te beschouwen.

  10.
  T02559

  Toezegging Evaluatie Wfz (32.398)

  De commissie besluit dit agendapunt aan te houden en opnieuw te agenderen op 19 mei 2020.

  11.
  Mededelingen en informatie

  - De commissievoorzitter deelt mee dat de brief met een verzoek aan de Algemene Rekenkamer om onderzoek te doen naar de borging van de onafhankelijkheid van de rechtspraak in de begrotingssystematiek, naar aanleiding van de motie-Veldhoen (EK 35300 VI, U), door de Kamervoorzitter verzonden zal worden.
  Daarnaast meldt zij dat het lid Backer (D66) een concept zal voorbereiden voor een voorlichtingsaanvraag aan de Raad van State over de kwaliteit van rechtsbescherming voor de individuele burger, naar aanleiding van zijn motie (EK 35300 VI, T). Het concept zal een dezer weken in de commissie besproken worden, tezamen met de terugblik op het beleidsdebat over de staat van de rechtsstaat, d.d. 10 maart 2020.

  - Het lid Recourt (PvdA) verzoekt het witboek van de Europese Commissie inzake kunstmatige intelligentie (COM(2020)65), inclusief de kabinetsappreciatie, te agenderen op 19 mei 2020.

  - De leden van de GroenLinks-fractie verzoeken het voorgehangen Ontwerpbesluit houdende regels voor het langs elektronische weg procederen in het civiele recht en het bestuursrecht (Besluit elektronisch procederen), d.d. 1 mei 2020, te agenderen voor eventueel schriftelijk overleg op 19 mei 2020.

 • Commissie voor Buitenlandse Zaken, Defensie en Ontwikkelingssamenwerking (BDO)
  15.15 uur
   Besluitpunten tonen Besluitpunten sluiten

  1.
  35280

  Wet defensiematerieelbegrotingsfonds

  De commissie brengt blanco eindverslag uit teneinde het voorstel af te doen als hamerstuk.

  2.
  35260

  Goedkeuring Verdrag tussen de Regering van het Koninkrijk der Nederlanden en de Regering van de Verenigde Staten van Amerika inzake de samenwerking van defensieaangelegenheden

  Inbreng voor nader voorlopig verslag wordt geleverd door de fractie van GroenLinks (Ganzevoort).

 • Commissie voor Infrastructuur, Waterstaat en Omgeving (IWO)
  15.30 uur
   Besluitpunten tonen Besluitpunten sluiten

  1.
  35188

  Implementatie richtlijn registratie- en kentekenplicht trekkers

  De commissie brengt eindverslag uit en stelt voor het wetsvoorstel af te doen als hamerstuk.

  2.
  Toezegging T02446 - Terugkerende evaluatie van onafhankelijke toetsing van milieueffectrapportages en over twee jaar een evaluatie van de effecten daarvan

  Verslag nader schriftelijk overleg (34287 / 29383, M) + brief van 9 maart 2020 (34287/29383, N)

  De commissie besluit dit agendapunt aan te houden en opnieuw te agenderen op 19 mei 2020.

  3.
  Toezegging T02442 - Het uitvoeren van een nulmeting en de Kamer daarover informeren

  Brief van de minister van BZK van 4 mei 2020 in reactie op de brief van 13 november 2019 (Verslag nader schriftelijk overleg (34986/33118, AF))

  De commissie besluit dit agendapunt aan te houden in afwachting van de toegezegde nulmeting inzake de rechtspraak en de toezeggingen die door de staf worden geregistreerd betreffende het plenaire debat over het wetsvoorstel Invoeringswet Omgevingswet (34986).

  4.
  Nationale Omgevingsvisie (NOVI)

  Brief van de minister van BZK van 28 april 2020 (34682, D)

  De commissie besluit dit agendapunt aan te houden in afwachting van de beantwoording van schriftelijke vragen die op 19 mei 2020 door de Tweede Kamer gesteld zullen worden.

  5.
  Aanwijzing ILT niet-handhaving REACH-verordening

  Brief van de staatssecretaris van I&W van 23 april 2020 (25295, A)

  De commissie besluit dit agendapunt aan te houden in afwachting van de behandeling van de brief in de Tweede Kamer.

 • Commissie voor Financiën (FIN)
  15.45 uur
   Besluitpunten tonen Besluitpunten sluiten

  1.
  35205

  Wet vliegbelasting

  Inbreng voor het voorlopig verslag wordt geleverd door de fracties van VVD (Geerdink), CDA (Atsma), GroenLinks (Vendrik) en PvdA (Crone), D66 (Van de Voort), PVV (van Strien), ChristenUnie (Ester) en PvdD (Koffeman)

  2.
  35179

  Implementatiewet registratie uiteindelijk belanghebbenden van vennootschappen en andere juridische entiteiten

  Inbreng voor nader voorlopig verslag wordt geleverd door de fracties CDA (Essers), GroenLinks (Karimi), ChristenUnie (Ester) en SGP (Schalk).

  3.
  29232, A

  Brief van de ministers van Financiën en van Infrastructuur en Waterstaat over mogelijke steunmaatregelen Air France - KLM; Air France – KLM

  De commissie besluit in schriftelijk overleg te treden naar aanleiding van de brief van 24 april 2020. De conceptbrief zal per e-mail aan de leden van de commissie worden voorgelegd.

  4.
  Algemene financiële beschouwingen 2020

  De commissie stelt voor de Algemene Financiële Beschouwingen 2020 op dinsdag 17 november 2020 te houden.

  5.
  21.501-07, BM, BN, BO, BP

  Diverse geannoteerde agenda's en verslagen van de Ecofinraad en de Eurogroepvergaderingen

  Naar aanleiding van de diverse geannoteerde agenda's en verslagen van de Ecofinraad en de Eurogroepvergaderingen besluit de commissie, op voorstel van de leden Vendrik (GroenLinks), Crone (PvdA) en Ester (ChristenUnie), tot een mondeling overleg met de Minister van Financiën en de Minister van Buitenlandse Zaken over het Europees Semester, de EU-coördinatie van Coronamaatregelen en de positie van Nederland daarbij, het stabiliteits- en groeipact en de staat van de Eurozone.

  6.
  Kennismakingsgesprek met de nieuwe staatssecretarissen van Financiën

  De commissie wenst - zo mogelijk - op 26 mei 2020 alsnog het kennismakingsgesprek te voeren met de staatssecretaris van Financiën - Toeslagen en Douane, mevrouw Alexandra van Huffelen en de staatssecretaris van Financiën - Fiscaliteit en Belastingdienst, de heer Vijlbrief.

 • Commissies voor Economische Zaken en Klimaat / Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (EZK/LNV) en voor Infrastructuur, Waterstaat en Omgeving (IWO)
  16.00 uur
   Besluitpunten tonen Besluitpunten sluiten

  1.
  Inwerkingtreding Omgevingswet

  Brief - met bijlagen - van de minister voor Milieu en Wonen van 1 april 2020 (33118, BC)

  De commissies besluiten dit agendapunt opnieuw te agenderen op 2 juni 2020, opdat de brief vergeleken kan worden met de nog te registreren toezeggingen die gedaan zijn tijdens het plenaire debat over het wetsvoorstel Invoeringswet Omgevingswet (34986).

  2.
  Voortgangsbrief Omgevingswet

  Brief - met bijlagen - van de minister van BZK van 4 mei 2020 (33118, BD)

  De commissies besluiten dit agendapunt opnieuw te agenderen op 2 juni 2020, opdat de brief vergeleken kan worden met de nog te registreren toezeggingen die gedaan zijn tijdens het plenaire debat over het wetsvoorstel Invoeringswet Omgevingswet (34986).

  Voorts verzoeken de commissies de staf bij het ministerie van BZK navraag te doen naar de inhoud van de praktijkproef inzake het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO), alvorens een reactie te geven op de in de brief gestelde vraag wanneer de commissies de demonstratie van de DSO-praktijkproef willen ontvangen.

  3.
  34985

  Aanvullingswet natuur Omgevingswet

  De commissies stellen voor het plenaire debat over het wetsvoorstel te houden op een datum tussen 16 juni 2020 en 7 juli 2020, waarbij rekening kan worden gehouden met de eventuele behandeling van spoedeisende wetgeving in het kader van de bestrijding van het coronavirus.

  4.
  Voorhang ontwerp Aanvullingsbesluit natuur Omgevingswet

  Brief van de minister van LNV van 6 september 2019 (34985, B)

  De commissies hebben reeds besloten, d.d. 14 april 2020, het ontwerpbesluit te betrekken bij het plenaire debat over het wetsvoorstel Aanvullingswet natuur Omgevingswet (zie vorige agendapunt).

 • Commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW)
  16.30 uur
   Besluitpunten tonen Besluitpunten sluiten

  1.
  35441

  Incidentele suppletoire begroting Onderwijs, Cultuur en Wetenschap inzake aanvullende ondersteuning culturele en creatieve sector in verband met de Covid-19 crisis

  De commissie stelt voor het voorbereidend onderzoek op 19 mei 2020 te houden.

  2.
  35357

  Afschaffing rekentoets voortgezet onderwijs

  De commissie stelt voor het voorbereidend onderzoek op 26 mei 2020 te houden.

  3.
  35336

  Sterk beroepsonderwijs

  De commissie brengt blanco eindverslag uit. Het wetsvoorstel kan als hamerstuk worden afgedaan.

  4.
  35336, B

  Sterk beroepsonderwijs

  Het ontwerp van het Besluit sterk beroepsonderwijs wordt voor kennisgeving aangenomen.

  5.
  CXXXIX / 35300 VIII

  Brief van de ministers van OCW en voor BVOenM over de stand van zaken van een aantal wetstrajecten en over het rapport De Staat van het onderwijs 2020; Begrotingsstaten Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 2020

  De brief van de OCW-bewindslieden van 22 april 2020 inzake verschillende wetgevingstrajecten en de Staat van het Onderwijs wordt voor kennisgeving aangenomen. De commissie besluit de bijlagen op 26 mei 2020 opnieuw te agenderen.

 • Commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)
  16.45 uur
   Besluitpunten tonen Besluitpunten sluiten

  1.
  35321

  Uitbreiding van het rookverbod

  De commissie brengt eindverslag uit teneinde het wetsvoorstel af te kunnen doen als hamerstuk.

  2.
  Toezegging T02832 - Perspectief voor de Jeugd

  Brief van de minister van de minister van VWS en de minister voor Rechtsbescherming van 20 april 2020 (31839, O)

  De commissie neemt kennis van de brief van 20 april 2020 (31839, O) en beschouwt toezegging T02832 daarmee als voldaan. Na ontvangst van de contourennota zal na het zomerreces een mondeling overleg worden gepland (conform toezegging T02833), waarbij ook de brief van 20 april jl. over de organisatie van de jeugdzorg zal worden betrokken.

  3.
  Aanpassing implementatie nieuwe Donorwet in verband met de coronacrisis

  Brief van de minister voor MZS van 6 mei 2020 (33506, AK)

  De commissie besluit op 19 mei 2020 inbreng te leveren voor schriftelijk overleg.

  4.
  Aanbieding jaarverslag 2019 RTE

  Brief van de minister van VWS inzake aanbieding jaarverslag 2019 Regionale Toetsingscommissies Euthanasie (RTE) van 17 april (EK 32647, B)

  De commissie neemt de brief van 17 april 2020 (32647, B) met het jaarverslag voor kennisgeving aan.

  5.
  COVID-19-maatregelen

  De commissie besluit op 19 mei 2020 inbreng te leveren voor schriftelijk overleg.

  6.
  Gedwongen zorgwetten

  Verslag schriftelijk overleg (35370/32399, B)

  De commissie besluit de bespreking van het verslag schriftelijk overleg aan te houden tot 19 mei 2020.

 • Commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW)
  16.45 uur
   Besluitpunten tonen Besluitpunten sluiten

  1.
  35316

  Wijziging Wet gemeentelijke schuldhulpverlening ten behoeve van uitwisseling persoonsgegevens

  Inbreng voor het voorlopig verslag inzake wetsvoorstel 35316 wordt heden geleverd door de fracties van VVD (De Bruijn-Wezeman), CDA (Rombouts), GroenLinks (Van Gurp), D66 (Moonen), PvdA (Sent) en ChristenUnie (Ester).

  2.
  34352, M

  Brief van de staatssecretaris van SZW over uitstel van het informeren over de doeltreffendheid en de effecten van de experimenten Participatiewet in de praktijk; Uitvoering en evaluatie Participatiewet

  De uitstelbrief van de staatssecretaris van SZW (34352, M) wordt voor kennisgeving aangenomen.

  3.
  T02790 en T02803 - Toezeggingen interdepartementaal beleidsonderzoek deeltijdwerk

  Brief van 29 april 2020 met kabinetsreactie op ibo deeltijdwerk

  De commissie besluit T02790 en T02803 als voldaan aan te merken en de behandeling in de Tweede Kamer van het IBO deeltijdwerk (35.300, AM) af te wachten alvorens nader te besluiten over de behandelwijze van dit beleidsonderzoek.

  4.
  35.430 / 35.420, E

  Brief van de minister en de staatssecretaris van SZW over de monitoring van de arbeidsmarkt en het beroep op het Noodpakket banen en economie; Noodpakket banen en economie

  De commissie besluit de nog te registreren toezegging van de minister van SZW van 21 april 2020 om de Kamer een afschrift te doen toekomen van de brief aan de Tweede Kamer over de monitoring van de noodregelingen (Tozo en NOW) als voldaan aan te merken en de diverse brieven (35.430/35.420, E; 35.420, D en 35.420, E) voor kennisgeving aan te nemen.

  5.
  21.501-31, W

  Brief van de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid inzake geannoteerde agenda informele Raad WSBVC van 5 mei 2020; Raad voor de Werkgelegenheid, Sociaal Beleid, Volksgezondheid en Consumentenzaken

  De commissie besluit de geannoteerde agenda (21.501-31, W) voor kennisgeving aan te nemen.

  6.
  CXXXIX / 35.300 XV, G

  Verslag van een schriftelijk overleg met de minister van SZW over spoedeisende wetsvoorstellen op het terrein van de Commissie SZW; Begrotingsstaten Sociale Zaken en Werkgelegenheid 2020

  De commissie besluit de brief van de minister van SZW d.d. 8 mei 2020 (CXXXIX/35.300 XV, G) voor kennisgeving aan te nemen. De commissie stelt voor de plenaire behandeling van wetsvoorstel 35174 te handhaven op 26 mei 2020, tenzij zich meer spoedeisende wetsvoorstellen aandienen die op dat moment plenair dienen te worden behandeld.

  7.
  Rondvraag

  De commissie laat nagaan of het debat over de uitvoering van de motie Kox inzake kinderarmoede gecombineerd kan worden met de behandeling van wetsvoorstel 35174, dat voorzien is voor 26 mei 2020. Het debat over kinderarmoede zou in ieder geval voor het zomerreces ingepland moeten worden.

 • Commissie voor Europese Zaken (EUZA)
  17.00 uur
   Besluitpunten tonen Besluitpunten sluiten

  1.
  JOIN(2020)7: Eastern Partnership policy beyond 2020 - Reinforcing Resilience - an Eastern Partnership that delivers for all

  De commissie besluit om op dit moment niet in schriftelijk overleg te treden. De Mededeling kan desgewenst worden betrokken bij de opnieuw in te plannen Algemene Europese Beschouwingen.

  2.
  21.501-02, BR 21.501-20, AY, AZ

  Verslag videoconferentie Raad van Algemene Zaken 22 april 2020 inzake COVID 19, Geannoteerde agenda EU Top met de landen van de Westelijke Balkan, Verslag videoconferentie van de leden van de Europese Raad inzake COVID-19 van 23 april 2020

  De commissie besluit om de verslagen van de Raad Algemene Zaken en de Europese Raad voor kennisgeving aan te nemen. Het verslag over de Westelijke Balkan-top kan desgewenst worden betrokken bij de opnieuw in te plannen Algemene Europese Beschouwingen.

  3.
  EK 34.714, J

  Brief van de minister van Buitenlandse Zaken inzake verlenging termijnen infractieprocedures Europese Commissie; EU-voorstel: Commissiemededeling EU-wetgeving: betere resultaten door betere toepassing C(2016)8600

  De commissie besluit de brief inzake verlenging termijnen infractieprocedures Europese Commissie (EK 34.714, J) voor kennisgeving aan te nemen.

  4.
  EK 35.403, B

  Brief van de minister van Buitenlandse Zaken inzake aanpassing Commissiewerkprogramma 2020; Staat van de Europese Unie 2020

  De commissie besluit de brief inzake aanpassing Commissiewerkprogramma 2020 (EK 35.403, B) voor kennisgeving aan te nemen. De commissie zal het aangepaste werkprogramma, alsmede de Staat van de Europese Unie 2020 bij publicatie ter bespreking in de commissie agenderen.

  5.
  Technische briefing onderhandelingen toetreding van de EU tot het EVRM

  De commissie stelt voor om een technische briefing over de onderhandelingen inzake de toetreding van de EU tot het EVRM op niet al te lange termijn in te plannen. De staf zal hiervoor een nieuwe datum voorstellen.

 • Commissie voor Immigratie & Asiel / JBZ-Raad (I&A/JBZ)
  17.30 uur
   Besluitpunten tonen Besluitpunten sluiten

  1.
  35130 (R2119)

  Initiatiefvoorstel-Sjoerdsma, Asscher, Van Otterloo, Van Wijngaarden en Van Ojik Rijkswet inperking gevolgen Brexit

  De commissie neemt kennis van de nadere memorie van antwoord van de initiatiefnemers (35130, I) en de brief van de regering (35130, J) en stelt het eindverslag vast. De schriftelijke voorbereiding van dit initiatiefvoorstel is hiermee afgerond. De commissie stelt de Voorzitter voor het wetsvoorstel op 23 juni 2020 plenair te behandelen.

  2.
  Verzoek technische briefing van de IND

  Verslag van een schriftelijk overleg met de staatssecretaris van J&V over een technische briefing over de uitvoeringscapaciteit van de Immigratie en Naturalisatiedienst (IND) in het asieldomein; Vreemdelingenbeleid

  De commissie besluit mondeling overleg te voeren met de staatssecretaris van J&V over de uitvoeringscapaciteit van de IND in het asieldomein. De commissie besluit het reeds geplande mondeling overleg met de staatssecretaris over het Gemeenschappelijk Europees Asielstelsel op 2 juni 2020 van uit te breiden met het onderwerp van de IND en de reeds ingeplande vergadertijd te verruimen tot 1 1/2 à 2 uur.

  Voorts verzoekt de commissie de staf ambtelijk te rappelleren aangaande de beantwoording van de brief met vragen over JBZ-migratieonderwerpen, die op 24 maart 2020 naar de staatssecretaris is gestuurd.

  3.
  32317, LA en 32317, LB

  Geannoteerde agenda en verslag informele JBZ-Raad 28 april 2020

  De commissie neemt de geannoteerde agenda (32317, LA) en het verslag (32317, LB) van de informele JBZ-Raad van 28 april 2020 voor kennisgeving aan.

 • Commissie voor Koninkrijksrelaties (KOREL)
  18.45 uur
   Besluitpunten tonen Besluitpunten sluiten

  1.
  33845, AC

  Brief regering; Kabinetsappreciatie afsprakenlijst Interparlementair Koninkrijksoverleg (IPKO); Interparlementair Koninkrijksoverleg vanaf 2014

  De commissie besluit in schriftelijk overleg te treden n.a.v. de kabinetsappreciatie op de afsprakenlijst van het IPKO van januari 2020 te Curaçao (33845, AC).

  2.
  35.443, A en B

  Brief van de staatssecretaris van BZK inzake Extra maatregelen Koninkrijk i.v.m. COVID-19; Brief van de staatssecretaris van BZK inzake financiële ondersteuning Caribische landen in verband met COVID-19; Incidentele suppletoire begroting Koninkrijksrelaties inzake liquiditeitssteun Aruba, Curaçao en Sint Maarten

  De commissie besluit de brieven inzake de maatregelen ter bestrijding van Covid-19 in het Caribisch deel van het Koninkrijk voor kennisgeving aan te nemen (35.443, A en B). De commissie hecht er waarde aan om nader door de regering te worden geïnformeerd wanneer nieuwe informatie beschikbaar komt.

  3.
  Mededelingen en informatie

  De commissievoorzitter meldt dat hij woensdag 13 mei 2020 samen met de voorzitter van de Tweede Kamercommissie voor Koninkrijksrelaties wederom een videoconferentie zal hebben met de Statenvoorzitters uit het Caribisch deel van het Koninkrijk. Ditmaal zal ook het eerstvolgende IPKO staan geagendeerd.

 • Commissie voor Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis van de Koning (BiZa/AZ)
  19.15 uur
   Besluitpunten tonen Besluitpunten sluiten

  1.
  35344

  Samenvoeging gemeenten Appingedam, Delfzijl en Loppersum

  De commissie stelt voor het voorbereidend onderzoek op 26 mei 2020 te houden.

  2.
  35345

  Splitsing gemeente Haaren

  De commissie stelt voor het voorbereidend onderzoek op 26 mei 2020 te houden.

  3.
  CXL

  Raming Eerste Kamer 2021

  De commissie stelt voor het voorbereidend onderzoek op 26 mei 2020 te houden.

  4.
  Toezegging T02735

  Toezegging Uitleg amendementen vastleggen (34.453)

  Inbreng voor schriftelijk overleg over de brief van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 21 april 2020 inzake het ontwerpbesluit kwaliteitsborging voor het bouwen (34453, O) wordt geleverd op 26 mei 2020. Toezegging T02735 blijft open staan.

  5.
  34972

  Wet digitale overheid

  De brief van de staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 23 april 2020 inzake Besluit digitale overheid (34972, C) wordt voor kennisgeving aangenomen. De commissie stelt prijs op het spoedig houden van een technische briefing over het wetsvoorstel. Zij heeft geen bezwaar tegen een digitale briefing.

  6.
  35431, D

  Motie-Kox (SP) c.s. over een tijdelijke huurstop voor zowel de sociale sector als de vrije sector; Tijdelijke wet verlenging tijdelijke huurovereenkomsten

  De commissie besluit de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties een brief te sturen met het verzoek haar binnen een week de stand van zaken betreffende de uitvoering van de motie te laten weten.