Naar hoofdinhoud Naar hoofdnavigatiemenu

Commissies op dinsdag 19 mei 2020Besluitpunten uitklappenBesluitpunten inklappen

 • Commissie voor Buitenlandse Zaken, Defensie en Ontwikkelingssamenwerking (BDO)
  14.00 uur
   Besluitpunten tonen Besluitpunten sluiten

  1.
  35154

  Goedkeuring Brede Economische en Handelsovereenkomst tussen Canada en de Europese Unie (CETA)

  De commissie besluit inbreng te leveren voor nader voorlopig verslag op 9 juni 2020.

  2.
  35155

  Goedkeuring Strategische partnerschapsovereenkomst tussen de Europese Unie en Canada

  De commissie besluit inbreng te leveren voor nader voorlopig verslag op 9 juni 2020.

  3.
  Kabinetsappreciatie EU-Afrika strategie

  De commissie besluit de behandeling in de Tweede Kamer af te wachten alvorens een besluit te nemen over de eventuele behandeling van het voorstel.

 • Commissie voor Infrastructuur, Waterstaat en Omgeving (IWO)
  14.15 uur
   Besluitpunten tonen Besluitpunten sluiten

  1.
  35267

  Implementatiewet wijziging EU-kaderrichtlijn afvalstoffen

  De commissie brengt eindverslag uit en stelt voor het wetsvoorstel af te doen als hamerstuk.

  2.
  Inspraak tweede wijziging Landelijk afvalbeheerplan (LAP3)

  Brief van de minister voor Milieu en Wonen van 6 april 2020 (30872, G )

  De commissie verzoekt de staf na te gaan of in vervolg op de brief van de minister voor Milieu en Wonen van 6 april 2020 nog nadere informatie wordt aangeboden aan de Tweede Kamer. Indien dat niet het geval is, zal het agendapunt opnieuw geagendeerd worden op 26 mei 2020 om te bezien of desgewenst inbreng voor schriftelijk overleg geleverd wordt.

  3.
  Toezegging T02446 - Terugkerende evaluatie van onafhankelijke toetsing van milieueffectrapportages en over twee jaar een evaluatie van de effecten daarvan

  Verslag nader schriftelijk overleg (34287 / 29383, M) + brief van 9 maart 2020 (34287/29383, N)

  Inbreng voor nader schriftelijk overleg wordt geleverd door de fracties van GroenLinks (Kluit), PvdA (Recourt), SP (Janssen) en PvdD (Nicolaï) gezamenlijk. De conceptbrief zal per e-mail aan de leden van de commissie worden voorgelegd.

  4.
  Nestgeluid van afgemeerde schepen

  Brief van de staatssecretaris van I&W van 11 mei 2020 (35054, J)

  De commissie besluit de brief van de staatssecretaris van I&W van 11 mei 2020 voor kennisgeving aan te nemen en de toezegging (nog niet geregistreerd) betreffende het informeren van de Kamer over de consequenties van de uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State aangaande nestgeluid van afgemeerde schepen, als voldaan te beschouwen.

  5.
  Terugkoppeling informatie ministerie van BZK over proefbijeenkomsten DSO

  De commissie besluit het uitspreken van een voorkeur voor een datum voor de praktijkproef DSO aan te houden tot 2 juni 2020, in afwachting van de bekendmaking van de datum waarop het inwerkingtredings-KB betreffende de Omgevingswet wordt voorgehangen bij de Kamer.

  6.
  Halfjaarlijks rappel toezeggingen I&W

  Brief van de minister van LNV van 8 mei 2020 in reactie op de brief van 28 januari 2020 (Verslag schriftelijk overleg (35300 XII, E))

  De commissie besluit de brief van de minister van LNV van 8 mei 2020 voor kennisgeving aan te nemen en toezegging T01210 als voldaan te beschouwen.

  7.
  Mededelingen en informatie

  - Het lid Kluit (GroenLinks) verzoekt het onderwerp 'asbestfonds en ontwikkelingen in de regelgeving voor asbest' te agenderen wanneer de Tweede Kamer de aan haar toegezonden brief over dit onderwerp (TK 25834, nr. 169) heeft behandeld.

  - De commissievoorzitter wijst de leden op de ter kennisneming toegevoegde nadere schriftelijke vragen van het lid Nicolaï (PvdD), die op grond van artikel 140 van het Reglement van Orde van de Eerste Kamer gesteld zullen worden. Leden die zich nog willen aansluiten bij deze schriftelijke vragen kunnen dat heden, 19 mei 2020, aangeven bij de griffie.

 • Commissie voor Financiën (FIN)
  14.45 uur
   Besluitpunten tonen Besluitpunten sluiten

  1.
  32013, I

  Verslag van een schriftelijk overleg met de minister van Financiën over het rapport 'Bankenresolutie in Nederland' van de Algemene Rekenkamer; Toekomst financiële sector

  De commissie besluit het nader schriftelijk overleg aan te houden in afwachting van het gemeenschappelijke rapport van meerdere nationale rekenkamers in de Eurozone over het afwikkelingsmechanisme, dat naar verwachting later dit jaar zal verschijnen.

  2.
  CXXXVIII, D

  Verslag van een schriftelijk overleg met de minister van Financiën en de minister van Economische Zaken en Klimaat inzake het Nationaal Hervormingsprogramma en het Stabiliteitsprogramma 2020; Europees Semester 2020

  De commissie besluit het verslag van het schriftelijk overleg te betrekken bij het mondeling overleg op 16 juni 2020 met de minister van Financiën en de minister van Buitenlandse Zaken.

  3.
  21501-07, BQ, BR, BS, BT, BU

  Brief inzake verslag Eurogroep 8 mei 2020; Brief inzake vergadering van de Raad van gouverneurs van het ESM over de Pandemic Crisis Support kredietlijn en bijbehorende documentatie; Brief inzake geannoteerde agenda extra ingeplande Eurogroep 15 mei 2020; Brief inzake aanvullende geannoteerde agenda Eurogroep 15 mei 2020; Brief inzake geannoteerde agenda Ecofinraad 19 mei 2020;

  De commissie besluit de brieven te betrekken bij het mondeling overleg op 16 juni 2020 met de minister van Financiën en de minister van Buitenlandse Zaken.

  4.
  29232, A

  Brief van de ministers van Financiën en van Infrastructuur en Waterstaat over mogelijke steunmaatregelen Air France - KLM; Air France – KLM

  Inbreng voor schriftelijk overleg wordt geleverd door de FVD (Frentrop), PvdA-fractie (Crone) mede namens GroenLinks, SP (Van Apeldoorn) en fractie Otten (Otten). De conceptbrief zal per e-mail aan de leden van de commissie worden voorgelegd.

 • Commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)
  15.15 uur
   Besluitpunten tonen Besluitpunten sluiten

  1.
  35173

  Wijziging van de Embryowet

  Inbreng voor het nader voorlopig verslag wordt geleverd door de SGP-fractie (Van Dijk).

  2.
  Aanpassing implementatie nieuwe Donorwet in verband met de coronacrisis

  Brief van de minister voor MZS van 6 mei 2020 (33506, AK)

  Inbreng voor schriftelijk overleg wordt geleverd door de fracties van CDA (Prins) en PvdA (Nooren), mede namens de fractie van GroenLinks (Van Gurp)

  3.
  COVID-19-maatregelen

  Inbreng voor schriftelijk overleg wordt geleverd door de fracties van D66 (Van der Voort), PvdA (Koole), ChristenUnie (Verkerk) en PvdD (Nicolaï). De conceptbrief zal per e-mail worden verspreid onder de leden van de commissie om andere fracties de gelegenheid te geven zich aan te sluiten. Een gezamenlijk schriftelijk overleg met de commissie J&V heeft niet de voorkeur van de commissie VWS. Mocht de commissie J&V besluiten tot een mondeling overleg, dan neemt de commissie VWS daar wel graag aan deel.

  4.
  Aanbieding werkagenda RVS, reactie evaluatie en aanbieding adviezen

  Brief van de minister van VWS van 12 mei 2020 (34040, C)

  De commissie neemt de brief van 12 mei 2020 voor kennisgeving aan.

 • Commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW)
  16.00 uur
   Besluitpunten tonen Besluitpunten sluiten

  1.
  35358

  Implementatiewet herziene detacheringsrichtlijn

  De commissie stelt voor het voorbereidend onderzoek te houden op 2 juni 2020.

  2.
  T02777

  Verslag van een schriftelijk overleg met de staatssecretaris van SZW over de voortgang van de herstelactie kindgebonden budget; Verhoging van de inkomensgrens van het kindgebonden budget voor paren

  De commissie besluit toezegging T02777 als voldaan aan te merken en de brief van de staatssecretarissen van SZW en van Financiën - Toeslagen en Douane (35.010, N) voor kennisgeving aan te nemen.

  3.
  Rondvraag

  Het lid Kox zal zijn spreektekst voor het debat van 26 mei a.s. over de uitvoering van de motie Kox over kinderarmoede delen met de fracties. Mogelijk dat hij dan namens een aantal fracties kan spreken.

 • Commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW)
  16.30 uur
   Besluitpunten tonen Besluitpunten sluiten

  1.
  35441

  Incidentele suppletoire begroting Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 2020 inzake aanvullende ondersteuning culturele en creatieve sector in verband met de Covid-19 crisis

  Inbreng voor het voorlopig verslag wordt geleverd door de fracties van GroenLinks/PvdA (Veldhoen/Vos), ChristenUnie (Bikker) en PvdD (Nicolaï).

  2.
  Ontmoeting Onderwijsraad op 26 mei

  De commissie kiest voor een kort besloten videogesprek met de Onderwijsraad over diens (concept)werkprogramma, indien mogelijk al op 26 mei 2020. Een gesprek in de vroege avond is niet bezwaarlijk.

 • Commissies voor Justitie en Veiligheid (J&V) en voor Immigratie en Asiel / JBZ-Raad (I&A/JBZ)
  17.00 uur
   Besluitpunten tonen Besluitpunten sluiten

  1.
  35210 VI

  Wijziging begrotingsstaten Justitie en Veiligheid 2019 (voorjaarsnota)

  De commissies brengen eindverslag uit en stellen voor het wetsvoorstel te agenderen voor een kort plenair debat. De griffie wordt verzocht om te bezien welke datum voor dit plenaire debat kan worden voorgesteld en de commissies dienovereenkomstig te informeren.

  2.
  33.709, AR

  Brief van de minister van Justitie en Veiligheid inzake vierde voortgangsrapportage EOM; EU voorstel: Verordening oprichting Europees openbaar ministerie COM(2013)534

  De commissies besluiten toezegging T02573 als openstaand te blijven beschouwen en de brief houdende de vierde voortgangsrapportage EOM (33709, AR) voor kennisgeving aan te nemen.

  3.
  Rondvraag

  De leden van de GroenLinks-fractie (De Boer) verzoeken om het verslag van de Europese Commissie COM(2020)188 te agenderen voor de volgende vergadering van de commissie Justitie en Veiligheid ten behoeve van inbreng voor schriftelijk overleg met de regering.

 • Commissie voor Justitie en Veiligheid (J&V)
  17.15 uur
   Besluitpunten tonen Besluitpunten sluiten

  1.
  35225 [niet afgerond]

  Herziening beslag- en executierecht

  De commissie besluit eventueel inbreng te leveren voor het voorbereidend onderzoek op 26 mei 2020.

  2.
  Correspondentie (nood)maatregelen COVID-19

  Verslag van een schriftelijk overleg met de minister van VWS over (nood)verordeningen die betrekking hebben op de bestrijding van COVID-19; Verslag van een schriftelijk overleg over de voorbereiding van tijdelijke wetgeving maatregelen in het kader van COVID-19; Begrotingsstaten Justitie en Veiligheid 2020

  De commissie besluit inbreng voor nader schriftelijk overleg te leveren op 26 mei 2020 naar aanleiding van de brief van de minister van VWS, d.d. 18 mei 2020, en de brief van de minister van J&V, d.d. 18 mei 2020. Alvorens inbreng te leveren, wenst de commissie op de hoogte gesteld te worden van de vragen die heden, 19 mei 2020, bij de commissie VWS zijn ingediend voor schriftelijk overleg betreffende COVID-19-maatregelen.

  3.
  31415, D

  Verslag van een schriftelijk overleg met de minister van J&V over het Ontwerpbesluit houdende wijziging van het Besluit DNA-onderzoek in strafzaken

  De commissie ziet af van inbreng voor nader schriftelijk overleg en neemt de brief van 17 april 2020 voor kennisgeving aan.

  4.
  35300 VI, AA

  Brief van de minister voor Rechtsbescherming ter aanbieding van het jaarplan Rechtspraak 2020; Begrotingsstaten Justitie en Veiligheid 2020

  Inbreng voor schriftelijk overleg wordt geleverd door de fracties van GroenLinks (Veldhoen) en SP (Janssen) gezamenlijk. De conceptbrief zal per e-mail aan de leden van de commissie worden voorgelegd.

  5.
  34359, C

  Brief van de minister van J&V ter aanbieding van (de beleidsreactie op) het rapport Tijdelijke wet bestuurlijke maatregelen terrorismebestrijding; Tijdelijke wet bestuurlijke maatregelen terrorismebestrijding

  Inbreng voor schriftelijk overleg wordt geleverd door de fracties van D66 (Dittrich) en ChristenUnie (Bikker), waarbij de PvdA-fractie (Recourt) zich aansluit. Een conceptbrief wordt per e-mail voorgelegd aan de leden van de commissie.

  6.
  T02559

  Toezegging Evaluatie Wfz (32.398)

  De commissie besluit op 26 mei 2020 inbreng te leveren voor nader schriftelijk overleg, naar aanleiding van de brief van de minister voor Rechtsbescherming van 28 april 2020.

  7.
  Ontwerp-besluit elektronisch procederen

  Inbreng voor schriftelijk overleg wordt geleverd door de GroenLinks-fractie (De Boer). De conceptbrief zal per e-mail aan de leden van de commissie worden voorgelegd.

  8.
  34997, S

  Brief van de minister van J&V over structurele financiering van het brede offensief tegen georganiseerde ondermijnende criminaliteit; Wet experiment gesloten coffeeshopketen

  De commissie besluit dit agendapunt aan te houden in afwachting van de behandeling in de Tweede Kamer.

  9.
  Witboek kunstmatige intelligentie (COM(2020)65) en kabinetsappreciatie

  De commissie besluit niet in schriftelijk overleg te treden ten aanzien van het Witboek kunstmatige intelligentie en de bijbehorende kabinetsappreciatie. Wel besluit zij, op voorstel van de leden Veldhoen (GroenLinks) en Recourt (PvdA), om op een nog nader te bepalen datum na het aanstaande zomerreces te bespreken welke kennis ten aanzien van dit onderwerp noodzakelijk is voor de uitvoering van werkzaamheden als Kamerlid en te bezien hoe deze kennis eventueel verworven kan worden.

  10.
  Rondvraag

  Het lid Backer (D66) heeft een concept voorbereid voor een voorlichtingsaanvraag aan de Raad van State over de kwaliteit van rechtsbescherming voor de individuele burger, naar aanleiding van zijn motie (EK 35300 VI, T). Het concept zal een dezer weken in de commissie besproken worden, tezamen met de terugblik op het beleidsdebat over de staat van de rechtsstaat, d.d. 10 maart 2020.

 • Commissie voor Economische Zaken en Klimaat / Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (EZK/LNV)
  18.00 uur
   Besluitpunten tonen Besluitpunten sluiten

  1.
  Gemotiveerd advies Europese Klimaatwet

  De commissie bespreekt de conceptbrief aan de Europese Commissie met het met redenen omkleed advies en stelt vast dat een meerderheid van de commissie zich achter dit advies te kan scharen.
  De commissie besluit de brief naar de Voorzitter van de Eerste Kamer door te geleiden, teneinde deze als hamerstuk op de plenaire agenda van 26 mei 2020 te plaatsen.

  2.
  Europese Klimaatwet

  Inbreng voor schriftelijk overleg met de regering wordt geleverd door de fracties van GroenLinks (Vendrik) en PvdA (Crone) gezamenlijk, PVV (Faber) en Partij voor de Dieren (Teunissen).

  Inbreng voor schriftelijk overleg met de Europese Commissie in het kader van de politieke dialoog wordt geleverd door de fracties van SP (Gerkens), Partij voor de Dieren (Teunissen) en SGP (Schalk).

  De conceptbrieven zullen per e-mail aan de leden van de commissie worden voorgelegd.

  3.
  BNC-fiche en appreciatie inzake Europese Green Deal

  Verslag schriftelijk overleg (35377, D)

  Inbreng voor nader schriftelijk overleg wordt geleverd door de fracties van PVV (Faber) en Partij voor de Dieren (Teunissen). De conceptbrief zal per e-mail aan de leden van de commissie worden voorgelegd.

  4.
  Eerste rapport Adviescollege Meten en Berekenen Stikstof

  Brief minister LNV van 5 maart 2020 (35334, O)

  De commissie besluit geen inbreng voor schriftelijk overleg te leveren en neemt de brief van de minister van LNV voor kennisgeving aan.

  5.
  Informatie over quota in de visserij

  Verslag schriftelijk overleg (21501-32, B)

  Inbreng voor nader schriftelijk overleg wordt geleverd door de fractie van Forum voor Democratie (Van der Linden). De conceptbrief zal per e-mail aan de leden van de commissie worden voorgelegd.

 • Commissies voor Economische Zaken en Klimaat / Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (EZK/LNV) en voor Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis van de Koning (BiZa/AZ)
  18.58 uur
   Besluitpunten tonen Besluitpunten sluiten

  1.
  Openbaarmaking verslagen Klimaatakkoord

  Verslag nader schriftelijk overleg (34902, N)

  Inbreng voor nader schriftelijk overleg wordt geleverd door het lid Van Hattem (PVV). De conceptbrief zal per e-mail aan de leden van de commissies worden voorgelegd.