Naar hoofdinhoud Naar hoofdnavigatiemenu

Commissies op dinsdag 26 mei 2020Besluitpunten uitklappenBesluitpunten inklappen

 • Commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW)
  12.00 uur
   Besluitpunten tonen Besluitpunten sluiten

  1.
  Wijze van plenaire afhandeling wetsvoorstel 35213 (vereenvoudiging Wajong)

  De commissie besluit tot een voorstel voor een derde termijn inzake wetsvoorstel 35213 (vereenvoudiging Wajong), mits de derde termijn met inbegrip van de stemmingen over het wetsvoorstel heden kan plaatsvinden. De leden van de volgende fracties geven aan voornemens te zijn het woord te voeren in derde termijn: FVD (Van Pareren), CDA (Oomen-Ruijten), PvdA (Sent) - mede namens GroenLinks (Van Gurp) en SP (Kox) - en de Fractie-Otten (De Vries).

  De commissie stelt voorts voor de stemming over de tijdens de behandeling van dit wetsvoorstel ingediende moties af te handelen voorafgaand aan de stemming over het wetsvoorstel.

  2.
  35420, F

  Brief van de minister van SZW over de derde wijziging van de Tijdelijke noodmaatregel overbrugging van behoud van werkgelegenheid (NOW); Noodpakket banen en economie

  De commissie besluit de brief met het afschrift van de Tweede Kamerbrief over de derde wijziging eerste tranche NOW (35420, F) voor kennisgeving aan te nemen.

  3.
  T02846

  Toezegging Covid-19: toezenden van en discussie over aanvullende voorwaarden bij verlenging SZW-maatregelen (35.430)

  De commissie besluit toezegging T02846 als voldaan te beschouwen en de brief met het afschrift van de Tweede Kamerbrief inzake het Noodpakket 2.0 (35420, G) voor kennisgeving aan te nemen.

 • Commissie voor Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis van de Koning (BiZa/AZ)
  15.30 uur
   Besluitpunten tonen Besluitpunten sluiten

  1.
  35345

  Splitsing gemeente Haaren

  Inbreng voor het voorlopig verslag wordt geleverd door de fractie van de PVV (Van Hattem).

  2.
  35344

  Samenvoeging gemeenten Appingedam, Delfzijl en Loppersum

  Inbreng voor het voorlopig verslag wordt geleverd door de fractie van de PVV (Van Hattem).

  3.
  CXL

  Raming Eerste Kamer 2021

  De commissie brengt alsnog blanco eindverslag uit. De raming kan als hamerstuk worden goedgekeurd.

  4.
  35431, D

  Motie-Kox (SP) c.s. over een tijdelijke huurstop voor zowel de sociale sector als de vrije sector; Tijdelijke wet verlenging tijdelijke huurovereenkomsten

  Op voorstel van het lid Kox (SP) besluit de commissie woensdag 27 mei 2020 een brief aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties te sturen met feitelijke vragen over het uitvoeren van de motie-Kox c.s. over een tijdelijke huurstop. Het genoemde lid levert in de loop van de dag deze vragen aan bij de commissiegriffier. De staf verwerkt de inbreng, waarna er een concept-commissiebrief zal circuleren onder de commissieleden, met een korte reactietermijn. De minister wordt verzocht uiterlijk vrijdag 29 mei 2020, 12.00 uur te reageren. De commissie zal de antwoorden desgewenst dinsdag 2 juni 2020 12.00 uur bespreken, na ook via de mail een appreciatie van het lid Kox te hebben ontvangen. Vervolgens kan de Kamer besluiten over een eventueel interpellatieverzoek, dat - indien gesteund door een Kamermeerderheid - dezelfde dag nog zou moeten plaatsvinden.

  5.
  Toezegging T02735

  Toezegging Uitleg amendementen vastleggen (34.453)

  De commissie besluit het leveren van inbreng voor schriftelijk overleg over de brief van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 21 april 2020 inzake het ontwerpbesluit kwaliteitsborging voor het bouwen (34453, O) aan te houden tot 2 juni 2020.

  6.
  Mededelingen en informatie

  Het lid Otten (fractie-Otten) merkt op dat zijn fractie bedenkingen had en heeft bij de voorlichting van de Raad van State over digitaal beraadslagen en besluiten door de Eerste Kamer. Die bedenkingen gelden ook het traject. Hij wil een plenair debat over dit onderwerp. De voorzitter meldt dat het onderwerp volgende week aan de orde komt in de fysieke vergadering van de commissie BIZA. Het College van Senioren heeft de commissie gevraagd een voorstel voor verdere behandeling te formuleren. Daar zal de commissie dus volgende week over spreken. Hoe dat voorstel eruit komt te zien, is nog helemaal open. Het lid Koole (PvdA) merkt op dat bij een eventueel plenair debat ook besloten moet worden met wie dan gedebatteerd wordt.

  Het lid Koole (PvdA) zou de brief van de minister van BZK van 22 mei 2020 over de mogelijke gevolgen van COVID-19 voor de verkiezingen in de vergadering van 2 juni 2020 willen agenderen.

  De leden Meijer (VVD) en Koole (PvdA) merken op dat de correspondentie van de commissies J&V en VWS betreffende de COVID-19-maatregelen ook de commissie BIZA aangaat, zeker voor wat betreft de noodverordeningen van de voorzitters van de veiligheidsregio's. Ze verzoeken het onderwerp voortaan in combivergaderingen te agenderen. De commissie stemt met dit verzoek in.

 • Commissie voor Immigratie & Asiel / JBZ-Raad (I&A/JBZ)
  15.30 uur
   Besluitpunten tonen Besluitpunten sluiten

  1.
  32317, LC

  Verslag van een schriftelijk overleg inzake migratie naar aanleiding van brieven over de JBZ-Raden van januari en maart 2020; JBZ-Raad

  De commissie besluit de brief van de staatssecretaris van J&V d.d. 18 mei 2020 te betrekken bij het mondeling overleg met de staatssecretaris van J&V op 2 juni 2020 inzake het Gemeenschappelijk Europees Asielstelsel en de IND.

  2.
  Nederlandse positie t.a.v. toetreding Roemenië tot de Schengen-zone

  De commissie besluit, op verzoek van het lid Stienen (als voorzitter van de PACE-delegatie), per brief de minister van Buitenlandse Zaken te verzoeken om een afschrift van zijn antwoordbrief op vragen vanuit het Roemeense Parlement inzake de Nederlandse positie ten aanzien van toetreding van Roemenië tot de Schengen-zone.

 • Commissie voor Justitie en Veiligheid (J&V)
  16.00 uur
   Besluitpunten tonen Besluitpunten sluiten

  1.
  35225

  Herziening beslag- en executierecht

  De commissieleden zien af van het leveren van inbreng voor het voorlopig verslag. De commissie brengt blanco eindverslag uit teneinde het voorstel af te doen als hamerstuk.

  2.
  35300 VI / 25295

  Correspondentie (nood)maatregelen COVID-19

  Inbreng voor nader schriftelijk overleg wordt geleverd door de fracties van FVD (Van Wely), GroenLinks (De Boer) en PvdD (Nicolaï). De conceptbrief zal per e-mail aan de leden van de commissie worden voorgelegd.

  3.
  35300 VI, AE

  Brief van de minister voor Rechtsbescherming over uitvoering van de motie-Baay-Timmerman (50PLUS) c.s. over de bescherming van de privacy van slachtoffers in de media; Begrotingsstaten Justitie en Veiligheid 2020

  Inbreng voor schriftelijk overleg wordt geleverd door de fractie van 50PLUS (Baay-Timmerman).

  4.
  T02559

  Toezegging Evaluatie Wfz (32.398)

  Een gezamenlijke inbreng voor een commissiebrede brief wordt geleverd door de fracties van ChristenUnie (Bikker) en GroenLinks (Veldhoen). De conceptbrief zal per e-mail aan de leden van de commissie worden voorgelegd.

  5.
  COM(2020)188

  Verslag over de tenuitvoerlegging van Richtlijn 2012/29/EU van het Europees Parlement en de Raad van 25 oktober 2012 tot vaststelling van minimumnormen voor de rechten, de ondersteuning en de bescherming van slachtoffers van strafbare feiten, en ter vervanging van Kaderbesluit 2001/220/JBZ

  Inbreng voor schriftelijk overleg wordt geleverd door de fractie van D66 (Dittrich), mede namens de fractie van GroenLinks. De conceptbrief zal per e-mail aan de leden van de commissie worden voorgelegd.

  6.
  Rapportage 2019 Internationale Mensenrechtenprocedures

  De commissie besluit eventueel inbreng te leveren voor schriftelijk overleg op 2 juni 2020.

  7.
  Nabespreking beleidsdebat staat van de rechtsstaat

  De commissie besluit een enkele aanpassing te doen aan het conceptvoorlichtingsverzoek uit de Motie-Backer (D66) c.s. over de kwaliteit van de rechtsbescherming voor de individuele burger. Daarnaast is de commissie voornemens om over twee jaar opnieuw een beleidsdebat over de staat van de rechtsstaat te voeren en deze dan tijdig en grondig voor te bereiden. Eventueel kan een beleidsdebat rondom nader te bepalen thema tussentijds voorgesteld worden.

 • Commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW)
  16.15 uur
   Besluitpunten tonen Besluitpunten sluiten

  1.
  35357

  Afschaffing rekentoets voortgezet onderwijs

  Inbreng voor het voorlopig verslag wordt geleverd door de fracties van VVD (De Blécourt-Wouterse) en PvdA (Sent).

  2.
  35289

  Wijziging Wet educatie beroepsonderwijs inzake het verstrekken van aanvullende middelen in verband met bijzondere omstandigheden

  De commissie brengt eindverslag uit. Het wetsvoorstel kan als hamerstuk worden afgedaan.

  3.
  CXXXIX / 35300 VIII

  Brief van de ministers van OCW en voor BVOenM over de stand van zaken van een aantal wetstrajecten en over het rapport De Staat van het onderwijs 2020; Begrotingsstaten Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 2020

  Naar aanleiding van de brief van de OCW-bewindslieden van 22 april 2020 inzake verschillende wetgevingstrajecten en de Staat van het Onderwijs besluit de commissie op 2 juni 2020 gelegenheid te geven voor het leveren van inbreng voor schriftelijk overleg. Vanuit de commissie zal in elk geval worden aangedrongen op het binnen een redelijke termijn alsnog sturen van een bestuurlijke reactie op de Staat van het Onderwijs.

  4.
  Rondvraag

  Het lid Atsma (CDA) vraagt of voldoende deelname van leden is verzekerd voor het gesprek met de Onderwijsraad. Dat wordt bevestigd.

  Het lid Nooren (PvdA) vraagt wanneer de op 3 maart jl. gevraagde voorlichting van de Raad van State verwacht kan worden met betrekking tot de Wet taal en toegankelijkheid. De staf gaat dit na.

 • Commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)
  16.45 uur
   Besluitpunten tonen Besluitpunten sluiten

  1.
  Gedwongen zorgwetten

  Verslag schriftelijk overleg (35370/32399, B)

  De commissie neemt kennis van de brief van 30 april 2020 in reactie op de commissiebrief van 14 februari 2020 (35370/ 32399, B) en besluit de minister en staatssecretaris van VWS vóór het zomerreces uit te nodigen voor een mondeling overleg over de Wet zorg en dwang psychogeriatrische en verstandelijk gehandicapte cliënten (Wzd) en de Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg (Wvggz).

  2.
  Rondvraag

  De commissie VWS heeft op 19 mei jl. inbreng geleverd voor schriftelijk overleg over de COVID-19-maatregelen; de commissie J&V levert vandaag inbreng voor een brief hierover. Voorgesteld wordt om de reacties op beide brieven te agenderen in een gezamenlijke vergadering van de commissies VWS, J&V en BiZa/AZ.
  De brief van de Raad van State van 25 mei jl. met de door de Tweede Kamer gevraagde voorlichting over de grondrechtelijke aspecten van de (voor)genomen crisismaatregelen, wordt verspreid onder de leden van de commissie VWS.

 • Commissies voor Europese Zaken (EUZA) en voor Justitie en Veiligheid (J&V)
  17.00 uur
   Besluitpunten tonen Besluitpunten sluiten

  1.
  35.295 EK, F

  Brief van de ministers van Buitenlandse Zaken en van Justitie en Veiligheid, de ministers voor Rechtsbescherming en van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media inzake Nederlandse inzending EU-toetsingscyclus voor de rechtsstaat; EU en de rechtsstaat

  De commissies besluiten gelegenheid te bieden om in schriftelijk overleg met de regering te treden over de brief inzake Nederlandse inzending EU-toetsingscyclus voor de rechtsstaat. De inbrengdatum is vastgesteld op 9 juni 2020.

  2.
  Rechtsstatelijkheid in de EU

  De commissies besluiten om de brief van de Hongaarse parlementsvoorzitter, László Kövér, van 9 april 2020 inzake een verantwoording van de Hongaarse wetgeving ter bestrijding van het coronavirusinzake en de kabinetsappreciatie van 19 mei jl. hiervan in behandeling te nemen en besluiten om op 9 juni gelegenheid te bieden voor inbreng voor schriftelijke overleg met de regering.

  3.
  Mededelingen en informatie

  De commissies nemen kennis van de brief van de Voorzitter van de Parlementaire Assemblee van de Raad van Europa van 20 mei 2020 over de werkwijze van PACE in tijden van coronamaatregelen en de aanbieding van de open-ended “Council of Europe toolbox”.

  4.
  Rondvraag

  Naar aanleiding van de rondvraag stelt het lid Van Ballekom (VVD) voor om uitvoerend vicevoorzitter van de Europese Commissie, Frans Timmermans, uit te nodigen voor een gesprek over de Europese Green Deal in de Eerste Kamer. Vastgesteld wordt dat dat het voortouw van de behandeling van de Europese Green Deal ligt bij de commissie EZK/LNV. Besloten wordt de suggestie door te geleiden naar deze commissie, met het verzoek dat de commissie EUZA aan een eventueel gesprek met de Eurocommissaris kan deelnemen.