Commissies op dinsdag 21 november 2023  Alle besluitpunten uitklappen Alle besluitpunten inklappen

 • 12.45 uur

  Besluitpunten tonenBesluitpunten sluiten

  1. Vaststelling verslag Cvf-vergadering 14 november 2023

  Het College stemt in met het verslag van de vergadering van 14 november 2023.

  2. Actuele zaken met betrekking tot de plenaire agenda + lange termijn agenda

  De aanwezigen bespreken enkele actuele zaken met betrekking tot de plenaire agenda en de lange termijn agenda voor de aankomende periode.

  Het College spreekt over het voorstel tot vaststelling van een Regeling financiële ondersteuning fracties Eerste Kamer 2023, dat met instemming van het College vandaag als hamerstuk op de plenaire agenda staat.
  Het lid Van Meenen (D66) zal binnenkort een aanvullend voorstel aan de Kamer doen betreffende de hoogte van de fractiebudgetten, zoals tevens in de afgelopen weken besproken in het College. Het voorstel-Van Meenen beoogt een wijziging van de zojuist genoemde regeling. Op initiatief van het lid Faber (PVV) wordt besloten om het voorstel-Van Meenen te agenderen voor een plenair debat, in ieder geval voor het Kerstreces met het oog op de beoogde inwerkingtreding op 1 januari 2024.

  3. Mededelingen en informatie

  Het College besluit om dit jaar geen busvervoer te laten organiseren voor de fractievoorzitters voor de Nieuwsjaarsreceptie van het Koninklijk Huis, aangezien de receptie dit jaar op een maandag plaatsvindt in plaats van op een dinsdag, waardoor de fractievoorzitters niet vanaf het Kamergebouw naar het Paleis zullen reizen.

  Het College verzoekt de Voorzitter om kort plenair stil te staan bij de aanval op Tweede Kamerlid Thierry Baudet tijdens een campagneactiviteit maandag jl. Het College veroordeelt de aanval collectief in de meest sterke bewoordingen.

  4. Rondvraag

  De Griffier geeft naar aanleiding van een vraag van het lid Lagas (BBB) de stand van zaken weer met betrekking tot het al dan niet instellen van een commissie Digitale Zaken en de uitvoering van de motie-De Blécourt.

  De Voorzitter wenst alle deelnemende partijen succes toe bij de komende Tweede Kamerverkiezingen.

 • 14.00 uur

  Besluitpunten tonenBesluitpunten sluiten

  1. Vervolg mondeling overleg 18 april 2023

  Verslag nader schriftelijk overleg (35334/33576, BL)

  Inbreng voor nader schriftelijk overleg wordt geleverd door de fracties van GroenLinks-PvdA (Kluit) en PvdD (Visseren-Hamakers) gezamenlijk. De conceptbrief wordt per e-mail aan de leden voorgelegd.

  2. T03119 - Informeren over uitkomsten pilot eiwitarm veevoer

  Verslag schriftelijk overleg (35600, AG)

  Inbreng voor nader schriftelijk overleg wordt geleverd door de fracties van GroenLinks-PvdA (Kluit) en PvdD (Koffeman). De conceptbrief wordt per e-mail aan de leden voorgelegd.

  3. Aanpak dierwaardige veehouderij en vervolgstappen amendement artikel 2.1 Wet dieren

  Verslag nader schriftelijk overleg (28286, Y)

  De commissie besluit op 5 december 2023 inbreng te leveren voor nader schriftelijk overleg.

  4. Halfjaarlijks rappel toezeggingen LNV en N&S

  Verslag schriftelijk overleg (36410 XIV, A)

  Naar aanleiding van de brief van de minister van LNV en de minister voor N&S van 13 november 2023 (36410 XIV, A) besluit de commissie ten aanzien van de gerappelleerde toezeggingen als volgt:

  - T01556: Toezegging is reeds als voldaan aangemerkt.
  - T03392: Toezegging is reeds als voldaan aangemerkt.
  - T03393: Toezegging handhaven als 'openstaand'. Deadline verschuiven naar 1 januari 2024.
  - T03394: Toezegging is reeds als voldaan aangemerkt.
  - T03706: Toezegging handhaven als 'legisprudentie'.
  - T03119: Toezegging handhaven als openstaand.
  - T03109: Toezegging handhaven als openstaand en, op verzoek van de SP-fractie (Janssen), op 5 december 2023 inbreng te leveren voor schriftelijk overleg met betrekking tot deze toezegging.

  In de brief van 13 november 2023 (36410 XIV) verwijst de minister voor N&S in het kader van toezegging T03109 naar het door de Kamer in het voorjaar van 2023 gevoerde schriftelijk schriftelijk overleg over de stikstofproblematiek (35334, BD). Naar aanleiding hiervan wenst de PvdD-fractie (Visseren-Hamakers) enkele vervolgvragen te stellen. De commissie besluit daarom om op 5 december 2023 inbreng te leveren voor nader schriftelijk overleg over dit onderwerp.

 • 14.15 uur

  Besluitpunten tonenBesluitpunten sluiten

  1. ICM Rechtsstaat in de EU op 4 december 2023 in Brussel

  De leden Marquart Scholtz (BBB) en Hartog (Volt) wensen deel te nemen aan de ICM over de Rechtsstaat in de EU op 4 december 2023 in Brussel.

  2. E230012

  Commissiemededeling: Verslag over de rechtsstaat 2023 - Situatie op het gebied van de rechtsstaat in de Europese Unie

  De commissies stemmen in met de invulling van de deskundigenbijeenkomst op 30 januari 2024 over het rechtsstaatrapport 2023 van de Europese Commissie. In het eerste blok 'Rechtsstatelijkheid in de EU', wordt gesproken over institutionele kwesties in verband met controles en waarborgen, mediavrijheid en pluralisme en de rol van maatschappelijke organisaties bij het waarborgen van de rechtsstaat.
  In de volgende blokken wordt gesproken over de landenrapporten Polen en Hongarije. Tot slot wordt gesproken over het landenrapport Nederland, in het bijzonder over het hoofdstuk Justitiële stelsels: Inspanningen om de kwaliteit en efficiëntie van justitie te verbeteren, met name “Digitalisering van de rechterlijke systemen in Nederland”.

  De commissie spreekt in beslotenheid over de uit te nodigen deskundigen en verzoekt, gehoord de bespreking, de commissiestaf dit verder te organiseren.

 • 14.30 uur

  Besluitpunten tonenBesluitpunten sluiten

  1. Toezegging T03526 - Onderzoek effectief jeugdpreventiebeleid (Gezonde School-aanpak)

  Brief van de staatssecretaris van VWS van 25 oktober 2023 (32793, B)

  De commissie neemt de brief van 25 oktober 2023 (32793, B) voor kennisgeving aan en beschouwt toezegging T03526 daarmee als deels voldaan. Na ontvangst van de nadere informatie zal dit onderwerp opnieuw ter bespreking geagendeerd worden.

  2. PALLAS-project, voorhang van het voornemen tot oprichting van privaatrechtelijke rechtspersoon ‘NewCo’

  Verslag schriftelijk overleg (33626, G)

  De commissie neemt de brief van 8 november 2023 in reactie op de vragen van 13 oktober jl. (verslag schriftelijk overleg; 33626, G) voor kennisgeving aan.

  3. Halfjaarlijks rappel toezeggingen VWS

  Verslag schriftelijk overleg (36410 XVI, B)

  De commissie neemt kennis van het verslag schriftelijk overleg (36410 XVI, B) en besluit toezeggingen T03512, T03610 en T03574 als voldaan aan te merken. De status van toezeggingen T03572 en T03511 blijft openstaand, met respectievelijk 1 juli 2024 en 1 januari 2024 als deadline.

 • 14.30 uur

  Besluitpunten tonenBesluitpunten sluiten

  1. 31293 / 31289, C

  Brief van de minister voor PVO over visie kansengelijkheid funderend onderwijs; Voortgezet Onderwijs

  Inbreng voor schriftelijk overleg wordt geleverd door de fractie van de BBB (Walenkamp). De conceptbrief zal per e-mail aan de leden van de commissie worden voorgelegd.

  2. 34109, L en M

  Brief van de staatssecretaris van OCW ter aanbieding van eindrapport 'Beleidsdoorlichting Erfgoed'; Brief van de staatssecretaris van OCW over beleidsreactie op beleidsdoorlichting Erfgoed en verkenning financiering monumentenzorg; Erfgoedwet

  De commissie besluit de brieven van de staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 26 september 2022 (34109, L) en 12 juni 2023 (34109, M) voor kennisgeving aan te nemen.

  3. Toezeggingen T03060, T03062, T03080, T03082 en T03480

  Brief van de staatssecretaris van OCW ter aanbieding van eindrapport 'Eenheid in Veelzijdigheid, pleidooi voor een weerbaar publiek omroepbestel'; Toekomst mediabeleid

  De commissie besluit naar aanleiding van de brief van de staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 16 november 2023 (32827, F):

  - Toezegging T03060 als deels voldaan te blijven aanmerken in afwachting van de beleidsreactie op de beleidsdoorlichting media;
  - Toezegging T03062 als openstaand te blijven aanmerken in afwachting van de beleidsreactie op het eindrapport van het Adviescollege Publieke Omroep;
  - Toezeggingen T03080, T03082 en T03480 als openstaand te blijven aanmerken in afwachting van de beleidsreactie op de beleidsdoorlichting media.

  4. Europese aanbeveling inzake leermobiliteit

  De commissie besluit de Europese aanbeveling inzake leermobiliteit COM(2023)719 niet in behandeling te nemen.

  5. Mededelingen en informatie

  De commissievoorzitter wijst op het kennismakingsgesprek met de drie bewindspersonen van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 28 november 2023. Hij geeft aan het onderwerp 'een leven lang ontwikkelen' te willen toevoegen aan de lijst met gespreksonderwerpen, waarover de Tweede Kamer op 10 november 2023 een brief heeft ontvangen van de minister voor Primair en Voortgezet Onderwijs, de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Die brief zal bij de agenda van het kennismakingsgesprek worden gevoegd.

  6. Rondvraag

  Het lid Van Meenen (D66) verzoekt de commissie zijn voorstel te steunen om namens de commissie een rappelbrief te sturen aan de minister voor Primair en Voortgezet Onderwijs betreffende haar toezegging (T03726) om de staatssecretaris van Justitie en Veiligheid een appreciatie te laten geven van de aangehouden motie-Van Meenen c.s. (36373, E). Deze motie werd ingediend bij het plenaire debat over het voorstel voor de Tijdelijke wet tijdelijke nieuwkomersvoorzieningen in het onderwijs. De commissie steunt het voorstel en een rappelbrief zal verzonden worden.

 • deskundigenbijeenkomst 15.15 uur
  (Geen besluitpunten)
 • 15.45 uur

  Besluitpunten tonenBesluitpunten sluiten

  1. 36410 XIII

  Begrotingsstaten Economische Zaken en Klimaat 2024

  Inbreng voor het verslag wordt geleverd door de fracties van de BBB (Panman), en PvdD (Visseren-Hamakers).

  De commissie besluit dat zij graag de minister van Economische Zaken en Klimaat en de minister voor Klimaat en Energie uitnodigt voor de plenaire behandeling. De reservering in de agenda van de staatssecretaris Mijnbouw kan vervallen. Bij bespreking van de antwoorden kan de commissie nader bepalen of zij nog steeds met beide bewindspersonen in debat wil gaan op de beoogde datum van 18/19 december 2023 (met voorkeur voor 19 december 2023).

  2. 36410 L

  Begrotingsstaat Nationaal Groeifonds 2024

  Inbreng voor het verslag wordt geleverd door de fracties van de BBB (Panman) en PvdD (Visseren-Hamakers).
  De beoogde datum voor het debat is eveneens 18/19 december 2023.

  3. 36274

  Tijdelijke wet Klimaatfonds

  Inbreng voor het tweede verslag wordt geleverd door de fracties van de BBB (Panman), VVD (Petersen), CDA (Prins), SP (Van Apeldoorn), PvdD (Visseren-Hamakers) en Volt (Perin-Gopie). Onder voorbehoud van tijdige beantwoording stelt de commissie voor het wetsvoorstel plenair te behandelen op 18/19 december 2023 (met voorkeur voor 19 december 2023).

  4. E230008

  Verslag nader schriftelijk overleg inzake het Green Deal Industrial Plan (36371, D)

  Inbreng voor het nader schriftelijk overleg wordt geleverd door de fractie van de BBB (Van Langen-Visbeek).

 • 16.00 uur

  Besluitpunten tonenBesluitpunten sluiten

  1. Vaststellen onderwerpen technische briefing militair radarstation Herwijnen

  De commissies stellen de onderwerpen vast die zij willen bespreken tijdens de technische briefings met TNO en het ministerie van Defensie. Vervolgens besluiten zij de briefings te plannen op 23 en/of 30 januari 2024. Zij verzoeken de griffie om met TNO en het ministerie geschikte tijdstippen voor de briefings af te stemmen.

 • 16.10 uur

  Besluitpunten tonenBesluitpunten sluiten

  1. 36435 XVII

  Wijziging begrotingsstaat Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking 2023 (Miljoenennota)

  De fractie van GroenLinks-PvdA ziet af van inbreng voor verslag. De commissie brengt verslag uit onder voorbehoud van plenaire behandeling van het wetsvoorstel, en plenair dit wetsvoorstel gezamenlijk te behandelen met het wetsvoorstel Wijziging begrotingsstaat Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking 2023 (Voorjaarsnota) 36350 XVII. Beide wetsvoorstellen worden aangemeld voor gezamenlijke plenaire behandeling.

  2. 27925, AJ en AK (artikel 100-brieven)

  Brief van de ministers van BuZa, Defensie en BHenO over een aanvullende bijdrage aan de NAVO-missie in Irak; Brief van de ministers van BuZa, Defensie en BHOS over de bredere Nederlandse veiligheidsinzet in Irak; Bestrijding internationaal terrorisme

  Inbreng voor schriftelijk overleg wordt geleverd door de fractie van BBB (Marquart Scholtz). De conceptbrief zal per e-mail aan de leden van de commissie worden voorgelegd.

  3. 33694, W en T03462

  Brief van de ministers van BuZa en van Defensie over het opschorten van het Verdrag inzake conventionele strijdkrachten in Europa; Internationale Veiligheidsstrategie; Toezegging Relatie tussen de veranderde geopolitieke omstandigheden en de vraagstukken rondom wapenbeheersing (36.143/36.144/36.120 X/36.120 K)

  De commissie besluit toezegging T03462 op voldaan te zetten en de brief van de ministers van Buitenlandse Zaken en van Defensie over het opschorten van het Verdrag inzake conventionele strijdkrachten in Europa (33694, W) voor kennisgeving aan te nemen.

  4. Terugkoppeling OVSE PA najaarsvergadering

  De commissie besluit dit agendapunt door te schuiven naar de volgende vergadering.

  5. Terugkoppeling gesprek Independent International Fact-Finding mission on Iran

  Het lid Hartog (Volt) geeft een mondelinge terugkoppeling van het gesprek dat een aantal leden van de commissie heeft gehouden met de 'Independent International Fact-Finding mission on Iran' op 14 november 2023.

  6. Mededelingen en informatie

  De commissie besluit dat de door de bewindslieden van Defensie voorgestelde datum voor een kennismakingsgesprek op 19 december 2023 toch niet praktisch is, wegens de drukke agenda op deze laatste vergaderdag. Zij verzoeken de griffie met het ministerie een nieuwe datum voor dit gesprek af te stemmen na het kerstreces.

  7. Rondvraag

  Het lid Martens (GroenLinks-PvdA) verzoekt om een technische briefing over wat de verhoging van het defensiebudget betekent voor de opbouw van de krijgsmacht. De commissie besluit dit verzoek bij de volgende vergadering ter bespreking te agenderen.

 • 16.20 uur

  Besluitpunten tonenBesluitpunten sluiten

  1. 36263

  Tijdelijke wet onderzoeken AIVD en MIVD naar landen met een offensief cyberprogramma, bulkdatasets en overige specifieke voorzieningen

  De commissie besluit 12 december 2023 gelegenheid te bieden tot het leveren van inbreng voor het verslag. Tevens besluit de commissie, voorafgaand aan de inbrengdatum, tot besloten overleg met de Algemene Rekenkamer over het wetsvoorstel en mede naar aanleiding van zijn rapport "Slagkracht AIVD en MIVD. De wet dwingt, de tijd dringt, de praktijk wringt". Zo mogelijk wenst zij in het wetgevingstraject ook nog te spreken met de oud-voorzitter van de Evaluatiecommissie Wiv 2017. De commissie overweegt tot slot in 2024 een werkbezoek aan de AIVD af te leggen.

  2. 36410 B

  Begrotingsstaat gemeentefonds 2024

  Inbreng voor het verslag wordt geleverd door de leden van de fractie van de BBB (Van Langen-Visbeek).

  3. 29453, E

  Verslag van een nader schriftelijk overleg met de minister van BZK over de 'Staat van de corporatiesector 2022', het rapport ‘Onderdak bieden’ en de kabinetsreacties; Woningcorporaties

  Het lid Kemperman (BBB) brengt naar voren dat in zijn fractie vele vragen leven ten aanzien van de volkshuisvesting in Nederland, die moeilijk kunnen worden gesteld in een nader schriftelijk overleg. Hij zoekt naar een voor de commissie begaanbare weg om hierover - vooruitlopend op de behandeling van het voorstel voor de Wet versterken regie volkshuisvesting - met de verantwoordelijk minister van gedachten te wisselen. Onder andere de mogelijkheid van een mondeling overleg wordt genoemd. De commissie zal hierover nader besluiten.

  4. 36195, F

  Brief van de minister van BZK over studentenhuisvesting en de uitvoering van de motie-Rietkerk over hospitaverhuur; Initiatiefvoorstel-Nijboer en Grinwis Wet vaste huurcontracten

  De commissie besluit de status van de concepttoezegging als voldaan aan te merken en wenst de zware voorhangprocedure van het ontwerpbesluit af te wachten.

  5. 27926, N

  Brief van de minister van BZK over de stand van zaken wetsvoorstel betaalbare huur; Huurbeleid

  De commissie besluit de status van de concepttoezegging als voldaan aan te merken en wacht de behandeling van het Wetsvoorstel betaalbare huur af.

 • 16.30 uur

  Besluitpunten tonenBesluitpunten sluiten

  1. 32317, OI

  Verslag JBZ-Raad van 19-20 oktober 2023

  De commissies besluiten het verslag van de formele JBZ-Raad van 19 en 20 oktober 2023 (32317, OI) voor kennisgeving aan te nemen.

 • 16.35 uur

  Besluitpunten tonenBesluitpunten sluiten

  1. 36333

  Wet gemeentelijke taak mogelijk maken asielopvangvoorzieningen

  De commissie besluit niet in te stemmen met het ter stemming doorgeleiden naar de plenaire vergadering van het voorliggende voorstel voor een voorlichtingsverzoek gericht aan de Afdeling advisering van de Raad van State .

 • openbaar gesprek 17.00 uur
  (Geen besluitpunten)