Stemmingen per vergaderdag
2 maart 2021

 • Aangenomen
  Wet oneerlijke handelspraktijken landbouw- en voedselvoorzieningsketen (35.642)
  Hamerstuk
 • Aangenomen
  Vijfde incidentele suppletoire begroting Volksgezondheid, Welzijn en Sport 2020 inzake Coronamaatregelen (35.683)
  Hamerstuk
 • Aangenomen
  Incidentele suppletoire begroting Justitie en Veiligheid 2021 inzake COVID-19 gerelateerde uitgaven (35.686)
  Hamerstuk
 • Aangenomen
  Uitvoering EU-Verordening over het op de markt brengen en het gebruik van precursoren voor explosieven (35.689)
  Hamerstuk
 • Aangenomen
  Incidentele suppletoire begroting Koninkrijksrelaties en het BES-fonds 2021 inzake voedselhulp en steunmaatregelen Caribisch deel van het koninkrijk (35.712)
  Hamerstuk

23 februari 2021

 • Aangenomen
  Vereenvoudiging bekostiging primair onderwijs en samenwerkingsverbanden (35.605)
  Hamerstuk
 • Aangenomen
  Bestrijding fraude met en vervalsing van niet contante betaalmiddelen (35.656)
  Hamerstuk

19 februari 2021

 • Aangenomen
  Tijdelijke wet beperking vertoeven in de openlucht Covid-19 (35.732)
  • voor: Alfred Arbouw (VVD), Annemarie Jorritsma-Lebbink (VVD), Arda Gerkens (SP), Ben Knapen (CDA), Boris Dittrich (D66), Carla Moonen (D66), Eric van der Burg (VVD), Esther-Mirjam Sent (PvdA), Farah Karimi (GroenLinks), Ferd Crone (PvdA), Gala Veldhoen (GroenLinks), Greet Prins (CDA), Henk Jan Meijer (VVD), Henk Otten (Fractie-Otten), Hugo Doornhof (CDA), Jan Anthonie Bruijn (VVD), Jan Keunen (VVD), Jeroen Recourt (PvdA), Jeroen de Vries (Fractie-Otten), Joop Atsma (CDA), Jopie Nooren (PvdA), Joris Backer (D66), Kees Vendrik (GroenLinks), Margreet de Boer (GroenLinks), Martin van Rooijen (50PLUS), Martine Baay-Timmerman (50PLUS), Mei Li Vos (PvdA), Micky Adriaansens (VVD), Mirjam Bikker (ChristenUnie), Mirjam de Blécourt-Wouterse (VVD), Niek Jan van Kesteren (CDA), Paul Rosenmöller (GroenLinks), Paulien Geerdink (VVD), Peter van der Voort (D66), Pim van Ballekom (VVD), Reina de Bruijn-Wezeman (VVD), Rik Janssen (SP), Roel van Gurp (GroenLinks), Ruard Ganzevoort (GroenLinks), Ruud Koole (PvdA), Saskia Kluit (GroenLinks), Tanja Klip-Martin (VVD), Theo Rietkerk (CDA), Tiny Kox (SP) en Ton Rombouts (CDA)
   tegen: Alexander van Hattem (PVV), Bob van Pareren (Fractie-Nanninga), Diederik van Dijk (SGP), Gom van Strien (PVV), Hugo Berkhout (Fractie-Nanninga), Ilse Bezaan (PVV), Lennart van der Linden (Fractie-Nanninga), Loek van Wely (Fractie-Nanninga), Marjolein Faber-Van de Klashorst (PVV), Nicki Pouw-Verweij (Fractie-Nanninga), Peter Nicolaï (PvdD), Toine Beukering (Fractie-Nanninga) en Ton van Kesteren (PVV)

9 februari 2021

 • Aangenomen
  Initiatiefvoorstel-Bergkamp, Özütok en Van den Hul Handicap en seksuele gerichtheid als non-discriminatiegrond (32.411)
 • Aangenomen
  Novelle Wijziging Mediawet 2008 in verband met aanscherping van de nieuwe dienstenprocedure, modernisering van procedures voor de benoeming van raden van toezicht en besturen, modernisering van het bestuur en verduidelijking van de positie van de Ster (35.453)
  Algemene stemmen, aangenomen
 • Aangenomen
  Wijziging Mediawet 2008 in verband met aanscherping van de nieuwe dienstenprocedure, modernisering van procedures voor de benoeming van raden van toezicht en besturen, modernisering van het bestuur en verduidelijking van de positie van de Ster (35.042)
 • Aangenomen
  Invoeren opt-in-systeem voor telemarketing (35.421)
  Hamerstuk
 • Aangenomen
  Incidentele suppletoire begroting Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en Diergezondheidsfonds 2020 inzake nertsenhouderijen: ruimingskosten en uitvoeringskosten stoppersregeling (35.539)
  Hamerstuk
 • Aangenomen
  Tijdelijke verlenging bevoegdheid om biometrische gegevens van vreemdelingen af te nemen (35.604)
  Hamerstuk
 • Aangenomen
  Regels voor ouderparticipatiecrèches (35.610)
  Hamerstuk

2 februari 2021

 • Aangenomen
  Wijziging van diverse onderwijswetten in verband met het uitreiken van een schooldiploma aan leerlingen in het praktijkonderwijs en in het voortgezet speciaal onderwijs (35.580)
  Hamerstuk

26 januari 2021

 • Aangenomen
  Tijdelijke wet Tweede-Kamerverkiezing covid-19 (35.654)
 • Aangenomen
  Initiatiefvoorstel-Van Raak Opneming in de Grondwet van bepalingen inzake het correctief referendum (35.129)
  • voor: 50PLUS, ChristenUnie, D66, FVD, Fractie-Otten, Fractie-Van Pareren, OSF, PVV, PvdD, SP en het lid Farah Karimi (GroenLinks)
   tegen: CDA, GroenLinks met uitzondering van het lid Farah Karimi, PvdA, SGP en VVD
 • Aangenomen
  Het verwijderen of hergebruiken van mijnbouwwerken en investeringsaftrek (35.462)
 • Aangenomen
  Uitvoeringswet Verordening conflictmineralen (35.506)
  Hamerstuk
 • Aangenomen
  Zesde incidentele suppletoire begroting Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 2020 inzake financiering meerkosten voor de inhaal- en ondersteuningsprogramma’s in verband met COVID-19 (35.596)
  Hamerstuk
 • Aangenomen
  Invoerings- en aanpassingswet Wet Voortgezet Onderwijs 2020 (35.611)
  Hamerstuk
 • Aangenomen
  Wijziging begrotingsstaten Justitie en Veiligheid 2020 (najaarsnota) (35.650 VI)
  Hamerstuk
 • Aangenomen
  Wijziging begrotingsstaten Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en het Diergezondheidsfonds 2020 (najaarsnota) (35.650 XIV)
  Hamerstuk
 • Aangenomen
  Wijziging begrotingsstaat Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking 2020 (najaarsnota) (35.650 XVII)
  Hamerstuk