T03309

Toezegging Aandacht voor discriminatie in de rapportage van de adviescommissie (35.355)De minister voor Rechtsbescherming zegt de Kamer, naar aanleiding van een vraag van het lid Arbouw (VVD), toe om de Adviescommissie VOG-Politiegegevens te vragen in de jaarlijkse rapportage aandacht te besteden aan mogelijke signalen van discriminatie, indien deze bij de beoordeling van een vog onbedoeld een rol zouden hebben gespeeld.


Kerngegevens

Nummer T03309
Status voldaan
Datum toezegging 2 november 2021
Deadline 1 januari 2022
Verantwoordelijke(n) Minister voor Rechtsbescherming
Kamerleden A.L.E. Arbouw (VVD)
Commissie commissie voor Justitie en Veiligheid (J&V)
Soort activiteit Plenaire vergadering
Categorie overig
Onderwerpen adviescommissie
Adviescommissie VOG-Politiegegevens
discriminatie
rapportage
VOG politiegegevens
Kamerstukken In bepaalde gevallen weigeren van afgifte van een verklaring omtrent het gedrag op basis van politiegegevens (35.355)


Uit de stukken

Handelingen I 2021-2022, nr. 4, item 5 – blz. 7.

De heer Arbouw (VVD):

(…)

‘Het is ook belangrijk dat er een Adviescommissie VOG-Politiegegevens zal worden ingesteld, die steekproefsgewijs de kwaliteit van de beoordelingen en de zorgvuldigheid waarmee die tot stand komen, zal toetsen. Dat brengt mij tot de vraag of de minister kan aangeven hoe hij de rol en functie van die adviescommissie ziet. Wat gebeurt er als deze adviescommissie van oordeel is dat de benodigde zorgvuldigheid in een bepaald geval niet is gehanteerd?’

(…)

Handelingen I 2021-2022, nr. 4, item 5 – blz. 26

Minister Dekker:

(…)

‘Ik ga er heel snel doorheen. De heer Arbouw vroeg mij om nog een paar dingen te zeggen over de adviescommissie. Ik vind het belangrijk dat er controle plaatsvindt op de kwaliteit van beslissingen over aanvragen en op de zorgvuldigheid waarmee die tot stand komen. De adviescommissie zal steekproefsgewijs controles uitvoeren op kwaliteit en zorgvuldigheid en doet aan de hand daarvan algemene aanbevelingen. Naar aanleiding van de motie van de heer Van den Berge wordt bekeken of we signalen of indicaties zien van risico’s op etnisch profileren.

Naast de controle zal ik de adviescommissie vragen in de jaarlijkse rapportage aandacht te besteden aan eventuele signalen van discriminatie, indien die bij de beoordeling van een vog onbedoeld een rol zouden hebben gespeeld.’

(…)


Brondocumenten


Historie