35.355

In bepaalde gevallen weigeren van afgifte van een verklaring omtrent het gedrag op basis van politiegegevensDit wetsvoorstel voegt aan de Wet justitiële en strafvorderlijke gegevens de mogelijkheid toe om intensiever te screenen voor functies waarbij integriteit zeer belangrijk is en de bestaande screenings mogelijkheden onvoldoende of ontoereikend zijn. Het gaat hierbij om functies waarin sprake is van een bevoegdheid geweld te gebruiken, toegang tot gevoelige informatie bij de uitvoering van wettelijke taken op het terrein van openbare orde en veiligheid of handhaving van de rechtsorde, of integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur.

Met dit voorstel kunnen relevante politiegegevens gebruikt worden om geen Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) af te geven. Door de informatie die bij de politie beschikbaar is beter te gebruiken wil het kabinet integriteitsschendingen proberen te voorkomen.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Het voorstel (EK, A) is op 17 december 2020 aangenomen door de Tweede Kamer.

Voor: SP, Krol, 50PLUS, VVD, SGP, CDA, ChristenUnie, PVV en FVD.

Tegen: D66, GroenLinks, PvdA, PvdD, DENK en Van Kooten-Arissen.

De Eerste Kamercommissie voor Justitie en Veiligheid (J&V) heeft op 15 september 2021 de memorie van antwoord (EK, C) ontvangen en bespreekt op 28 september 2021 de nadere procedure.


Kerngegevens

ingediend

3 december 2019

titel

Wijziging van de Wet justitiële en strafvorderlijke gegevens in verband met het mogelijk maken van het in bepaalde gevallen weigeren van afgifte van een verklaring omtrent het gedrag op basis van politiegegevens

schriftelijke voorbereiding

inbreng geleverd door

ondertekening

inwerkingtreding

Op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip.


Documenten