T01194

Toezegging Activiteiten maatwerkprogramma in Balkanlanden (32.125 en 32.123 V)De minister van Buitenlandse Zaken zegt de Kamer, naar aanleiding van een opmerking van het lid Eigeman, toe in discussie te gaan over op welke wijze het maatwerkprogramma in de Balkan gecontinueerd kan worden gelet op de beschikbare budgettaire middelen.


Kerngegevens

Nummer T01194
Status voldaan
Datum toezegging 20 april 2010
Deadline 1 juli 2011
Verantwoordelijke(n) Minister van Buitenlandse Zaken
Kamerleden drs. J.H. Eigeman (PvdA)
Commissie commissie voor Europese Samenwerkingsorganisaties (ESO)
Soort activiteit Plenaire vergadering
Categorie overig
Onderwerpen Balkan
maatwerk
programma
Kamerstukken Staat van de Europese Unie 2009-2010 (32.125)
Begrotingsstaten Buitenlandse Zaken 2010 (32.123 V)


Uit de stukken

Handelingen I 2009-2010, nr. 26 – blz. 1140

Minister Verhagen: De heer Eigeman stelde enige vragen over Matra. Overigens heb ik waardering voor de over-de-dijken-heen-kijken-benadering, die hij tentoonstelde in zijn inbreng. Hij vroeg hoe het zat met de Matra-ondersteuning van de Balkan en waarom wij daar pas op de plaats maken. Nederland financiert met het maatwerkprogramma een groot aantal activiteiten, zowel in landen met uitzicht op EU-lidmaatschap, waar het erop is gericht om dat te realiseren, als in oostelijke buurlanden van de Europese Unie zoals Rusland, waar de doelstelling in principe niet het lidmaatschap van de Europese Unie is. Bij die Matra zijn wij op dit moment geconfronteerd met een herstructurering. Dat betekent dit jaar een committeringsstop. Volgend jaar wordt het afhankelijk van het nieuwe kabinet. Wij verrichten dus nog steeds tal van activiteiten, maar er is geen groei meer. Dat is vanwege financiële en budgettaire redenen. Wij kunnen niet enerzijds variërend van 5 mld. tot en met 35 mld. bezuinigen en anderzijds overal meer geld aan uitgeven. Wij zullen daar keuzes in moeten maken.

Naast de Matra, waarvan wij de bestaande activiteiten voortzetten, hebben wij een kiesgroeprelatie met landen als Macedonië en Bosnië, waarmee wij zeer specifiek ondersteuning geven. Wij hebben twinning: ruim 25 projecten waarbij Nederlandse deskundigen het openbaar bestuur in de Balkan steunen op het gebied van politie, rechtelijke macht en openbaar ministerie. Wij hebben de Nederlandse deelname aan civiele missies: EUPOL in Bosnië, EULEX in Kosovo. Wij hebben onderwijsbeurzen. En wij hebben het preaccessieprogramma van de Europese Commissie. De heer Eigeman kan dus niet schetsen alsof wij die landen maar aan hun lot overlaten en zeggen: dan is het makkelijk roepen dat ze nog niet voldoen aan de criteria.

Handelingen I 2009-2010, nr. 26 – blz. 1140-1141

De heer Eigeman (PvdA): Ik heb helemaal geen schets gegeven. Ik heb gevraagd of u zich wilt inspannen om activiteiten te continueren. U geeft een opsomming van een aantal activiteiten. Voor 2010 wordt er echter op een fiks deel van het programma "getemporiseerd". Dat vind ik positief. Dat wil ik constateren en daarmee vastleggen. U had het over het nadenken over de methodiek achter Matra. Overigens had ik daar zelf helemaal niet over willen beginnen, maar u noemde het. U zei: die methodiek willen wij in stand houden en er moet geherstructureerd worden. Dat snap ik allemaal best. Ik ga ook geen pleidooi houden hier; daar vind ik het de plek niet voor. Maar wat mij zorgen baarde, was de vraag: continueren wij het? Dat soort programma's zijn immers absoluut belangrijk voor de stabiliteit op de Balkan. Er zijn meer middelen dan Matra. Ambassades doen op een aantal plekken uitstekend werk. Ze zoeken naar gaatjes en weten met weinig middelen soms behoorlijk wat te realiseren. Lof daarvoor. U zegt nu in feite: nee, wij continueren; dat is ons ook een zorg; alleen hebben wij met budgettaire krapte te maken. Daarom is het voor volgend jaar goed om daarover opnieuw in discussie te gaan.

Handelingen I 2009-2010, nr. 26 – blz. 1141

Minister Verhagen: Ja, absoluut. Dat ben ik met u eens. Ik ben het ook met u eens dat je daar met relatief kleine hoeveelheden geld, heel kleine programma's en veel creativiteit een enorm effect kunt hebben, ook op het gebied van mensenrechten, bestrijding van corruptie en ontwikkeling van goed bestuur. Er is op dit moment een groot aantal projecten in uitvoering. Een aantal activiteiten die nu in uitvoering zijn, loopt ook gewoon door na 2011. Wij hebben te maken gehad met de committeringsstop gelet op het teruglopend budget, maar daar gaan wij de discussie over voeren. Dat zal vooral afhangen van de beleidsvoornemens van het nieuwe kabinet. Ik ben het echter met u eens dat het een relatief goed werkend instrument is om betrokkenheid te tonen, ook bilateraal naast de Europese Commissie.


Brondocumenten


Historie