T02363

Toezegging Instelling staatscommissie (34.550)De Minister van Algemene Zaken zegt de Kamer, naar aanleiding van vragen van de leden Jorritsma-Lebbink (VVD), De Graaf (D66) en Kox (SP), toe het instellingsbesluit van de staatscommissie vóór begin maart 2017 te nemen en dit te baseren op de brief van de beide Kamers.


Kerngegevens

Nummer T02363
Status voldaan
Datum toezegging 1 november 2016
Deadline 15 maart 2017
Verantwoordelijke(n) Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Kamerleden mr. Th.C. de Graaf (D66)
A. Jorritsma-Lebbink (VVD)
M.J.M. Kox (SP)
Commissie commissie voor Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis van de Koning (BiZa/AZ)
Soort activiteit Plenaire vergadering
Categorie overig
Onderwerpen parlementair stelsel
parlementaire democratie
staatscommissies
Kamerstukken Miljoenennota 2017 (34.550)
Staatscommissie Bezinning Parlementair Stelsel (34.430)


Uit de stukken

Handelingen I 2016-2017, nr. 5, item 3 - blz. 9

Mevrouw Jorritsma-Lebbink (VVD): Volgens mij hebben wij hier algemene beschouwingen en is het de bedoeling dat je best iets over het systeem mag zeggen. Wij hebben gevraagd om een staatscommissie. Ik hoop overigens — en die vraag wil ik dadelijk aan het kabinet stellen — dat die gauw ingesteld zal worden, zodat zij ook aan de slag kan.

(...)

Handelingen I 2016-2017, nr. 5, item 3 - blz. 11

De heer De Graaf (D66): Democratie is meer dan de optelsom van de meeste stemmen, zoals populisten vaak denken. Het is een gelaagd systeem dat kiezers aan de machtsuitoefening verbindt. Dat kan echt beter. Het biedt ook ruimte voor zorgvuldige belangenafweging en bescherming van minderheden. Die gelaagde democratie kunnen we verbeteren, maar moeten we ook beschermen. Daarom is de Staatscommissie, waartoe deze Kamer het initiatief nam, belangrijk. Beide Kamers hebben de regering inmiddels verzocht om instelling daarvan. Hoe staat het daarmee? Gaat hij de hier twee jaar geleden door hem gedane belofte, altijd een delicaat woord natuurlijk, nog deze kabinetsperiode inlossen?

(...)

Handelingen I 2016-2017, nr. 5, item 6 - blz. 2

De heer Kox (SP): De instelling van de door deze Kamer gevraagde staatscommissie die onze parlementaire democratie gaat doorlichten, past mooi bij de honderdste verjaardag. We hoorden minister Plasterk — fijn dat hij weer gezond en wel bij ons is — in Buitenhof vrijuit praten over wat híj allemaal bedacht had voor die commissie. Maar ik vraag de premier te bevestigen dat we hier afspraken: het parlement initieert, de regering faciliteert. Wanneer gaat de staatscommissie van start en hoe wordt deze samengesteld?

(...)

Handelingen I 2016-2017, nr. 5, item 6 - blz. 39

Minister Rutte: Mevrouw Jorritsma heeft in haar bijdrage aandacht gevraagd voor de staatscommissie. Het is ons plan om het instellingsbesluit van die commissie vóór begin maart 2017 te nemen. Dat is ook bepaald in overleg met de voorzitters van de beide Kamers. De minister van BZK baseert zich bij het instellingsbesluit op de brief van de beide Kamers. Er werd gerefereerd aan de uitlatingen van de minister in Buitenhof, maar die hadden natuurlijk betrekking op de verschillende varianten uit de notitie die hij in 2014 aan de Kamers zond. Het instellingsbesluit wordt echter gebaseerd op de brief van de beide Kamers. Na overleg met de Kamers en na besluitvorming door het kabinet komt dan dat instellingsbesluit van de commissie, op basis van de brief van de beide Kamers. Ik zeg nogmaals dat dat begin maart 2017 moet gebeuren.

(...)

Handelingen I 2016-2017, nr. 5, item 6 - blz. 46

Mevrouw Jorritsma-Lebbink (VVD): Ik begrijp dat het instemmingsbesluit van de staatscommissie waarschijnlijk in maart komt. Ik hoop dat het nog voor de verkiezingen komt, dat zou wel zo prettig zijn. Het duurt wat lang, maar in maart is het wel verkiezingstijd en als dat niet lukt, wordt het pas daarna. Dat zou ik jammer vinden. Maar goed, er wordt aan gewerkt en wat ons betreft mag het zo snel mogelijk.

(...)

Handelingen I 2016-2017, nr. 5, item 6 - blz. 55

Minister Rutte: Ik heb de opmerkingen over de staatscommissie genoteerd. Ik heb ze goed verstaan.


Brondocumenten


Historie