T00907

Toezegging Inwerkingtreding bepalingen (30.661)De staatssecretaris van Economische Zaken zegt de Kamer, naar aanleiding van vragen van de leden Asscher (VVD) en Doek (CDA), toe een aantal onderdelen van de wet die direct ingrijpen op de bedrijfsvoering in werking te laten treden op 1 juli 2009. Het betreft hier bepalingen inzake de contractduur, de opzegtermijnen, het bel-me-niet-register en de uitbreiding van het spamverbod, zodat dat ook zal gelden voor rechtspersonen en bedrijven. In verband met de technische haalbaarheid zal ook voor het openbare antenneregister de datum van 1 juli 2009 worden gehanteerd.


Kerngegevens

Nummer T00907
Status voldaan
Datum toezegging 11 november 2008
Deadline 1 juli 2009
Verantwoordelijke(n) Staatssecretaris van Economische Zaken (2012-2017)
Kamerleden drs. E. Asscher (VVD)
drs. H.A. Doek (CDA)
Commissie commissie voor Economische Zaken (EZ)
Soort activiteit Plenaire vergadering
Categorie overig
Onderwerpen opzegtermijnen
spam
Kamerstukken Wijziging Telecommunicatiewet inzake instellen antenneregister (30.661)


Uit de stukken

Handelingen I 2008-2009, nr. [7] - blz. [354]

(...)

Blz. 355

De heer Asscher (VVD):

Het bedrijfsleven heeft gevraagd, een lange overgangstermijn in te voeren, zodat het de systemen voor contractverlenging en -opzegging kan aanpassen. Ondanks het feit dat tal van wijzigingen zijn doorgevoerd na de indiening van het wetsvoorstel bij de Tweede Kamer, blijft de regering van mening dat de systemen al hadden moeten worden aangepast, gelet op de voorbereidingstijd van het wetsvoorstel. Wel wijst zij erop, dat indien de betreffende telecommunicatieaanbieders aangeven dat de directe inwerking­treding tot onoverkomelijke problemen leidt, artikel 7a, lid 2 later in werking kan worden gesteld, zodat deze aanbieders extra tijd krijgen om hun bedrijfsprocessen aan te passen. Dit is wel een zeer magere toezegging aan het bedrijfsleven. Het zou beter zijn om nu al te kiezen voor een soepele overgangsperiode van zes maanden en niet eerst te bezien of er problemen komen. Het is juist aan de staatssecretaris van Economische Zaken om problemen voor het bedrijfsleven te voorkomen, in plaats van die na een zekere periode vast te stellen en vervolgens het bedrijfsleven alsnog tegemoet te komen. Welke periode heeft de staatssecretaris voor ogen om te bezien of die problemen zich voordoen? Is dat drie maanden, zes maanden? Laat hij dan flexibel zijn en inzicht tonen in het functioneren van het bedrijfsleven, en een vaste ruime overgangstermijn instellen, zodat over zes maanden de nieuwe regeling zonder problemen kan worden ingevoerd. Is hij bereid om hierbij vooruit te kijken in plaats van achteraf te reageren?

De heer Doek (CDA):

Blz. 357

De invoering van zowel de in het wetsvoorstel opgenomen regelingen met betrekking tot contractvoorwaarden bij communicatiediensten als het bel-me-niet-register vereist naar het oordeel van onze fractie een gedegen voorbereiding, waarbij een goede samenwerking

met de diverse belanghebbenden van groot belang is. Kan de staatssecretaris ons in zijn eerste termijn inlichten over de tijdstippen waarop hij meent dat de diverse bepalingen in werking kunnen treden? Kan hij ons daarbij eveneens vertellen of hij al een keuze heeft

gemaakt voor de beheerder van het genoemde register?

Blz. 377

Staatssecretaris Heemskerk:

De heer Doek was benieuwd naar de datum voor de inwerkingtreding van de verschillende onderdelen van dit wetsvoorstel. De verschillende onderdelen kunnen op verschillende momenten in werking treden. Ik ben ook verantwoordelijk voor het vaststellen van vaste verandermomenten. Bedrijven willen niet gedurende het gehele jaar met veranderingen worden geconfronteerd. Wij hebben afgesproken om of op 1 januari of op 1 juli veran­deringen aan te brengen. Zodoende kunnen die veranderingen in de boekhouding en andere vormen van administratie verwerkt worden. Daarom zullen wij voor de onderdelen die direct ingrijpen op de bedrijfsvoering de datum van 1 juli 2009 hanteren. Daarbij denk ik aan de contractduur en de opzegtermijnen, het bel-me-niet-register en de uitbreiding van het spamverbod, zodat dat ook zal gelden voor rechtspersonen en bedrijven. Voor deze onderdelen zal de datum van 1 juli 2009 gelden. Er wordt dus een reële overgangs­termijn in acht genomen. Ook voor het openbare antenneregister zullen wij de datum van 1 juli 2009 hanteren in verband met de technische haalbaarheid. Een aantal bestuurlijke aangelegenheden kunnen wel sneller worden geregeld. Daarvoor zal 1 januari 2009 gelden. Ik denk hierbij aan het schrappen van de adviesrol van de OPTA ten aanzien van de omvang en aan voorschriften bij frequentievergunningen, aan overheveling van de adviesrol bij mededingingsaspecten, aan de vergunningverlening door de NMa in plaats van door de OPTA, de samenwerking tussen de OPTA en de NMa, het gebruik van de IMSI-catcher en aan deelname van de OPTA in vennootschappen of rechtspersonen, waarmee volgens mij het bedrijfsleven niet heel veel te maken heeft.


Brondocumenten


Historie