T02888

Toezegging M.e.r.-beoordelingsplicht monitoren op het punt van diepe plassen (34.864)De minister voor Milieu en Wonen zegt de Kamer, naar aanleiding van een vraag van het lid Kluit (GroenLinks), toe dat de m.e.r.-beoordelingsplicht gemonitord zal worden op het punt van diepe plassen.


Kerngegevens

Nummer T02888
Status openstaand
Datum toezegging 11 februari 2020
Deadline 1 januari 2023
Voormalige Verantwoordelijke(n) Minister voor Milieu en Wonen
Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Huidige Verantwoordelijke(n) Minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening
Kamerleden Drs. S.M. Kluit (GroenLinks)
Commissie commissie voor Infrastructuur, Waterstaat en Omgeving (IWO)
Soort activiteit Plenaire vergadering
Categorie evaluatie
Onderwerpen Aanvullingswet bodem Omgevingswet
diepe plassen
m.e.r.-beoordelingsplicht
milieu-effectrapportage
Kamerstukken Aanvullingswet bodem Omgevingswet (34.864)


Uit de stukken

Handelingen I 2019-2020, nr. 20, item 10, blz. 3

Mevrouw Kluit (GroenLinks):

(…)

(…) Voor de rest sluiten wij ons aan wat het CDA heeft gezegd over het verondiepen van plassen en de milieueffectrapportages waarbij wij graag een verplichting zouden zien. Mooi dat het verbetert, maar ons gevoel is dat je niet ver genoeg kunt gaan als het gaat over milieueffectrapportage.

Handelingen I 2019-2020, nr. 20, item 17, blz. 13-14

Mevrouw Kluit (GroenLinks):

(…)

Daarnaast heb ik een vergelijkbare vraag over het verondiepen van plassen. Is een MER-beoordeling voldoende of moet dat een MER zijn? We hebben in het andere debat al afgesproken dat de MER-beoordelingen worden gemonitord. Is het mogelijk om de projecten die te maken hebben met het verondiepen van plassen dan expliciet mee te nemen? Er zijn signalen, al weten we niet precies hoe het zit, dat die MER-beoordelingen in 99% van de gevallen niet meer tot een MER leiden. Specifiek voor die verondiepte plassen is het misschien goed om in de gaten te houden hoe de verhoudingen daar liggen. Kunnen die eruit worden gelicht en expliciet worden gemonitord?

(…)

Minister Van Veldhoven-van der Meer:

(…)

Kan de MER-beoordelingsplicht worden gemonitord op het punt van de diepe plassen? Ja, dat zullen we doen.


Brondocumenten


Historie

 • 10 januari 2022
  nieuwe verantwoordelijkheid: Minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening
 • 10 januari 2022
  verantwoordelijkheid verlopen: Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
 • 14 april 2020
  nieuwe verantwoordelijkheid: Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
 • 14 april 2020
  verantwoordelijkheid verlopen: Minister voor Milieu en Wonen
 • 11 februari 2020
  toezegging gedaan