T02773

Toezegging Toesturen beleidsreactie op het rapport van de Onderzoekscommissie «Langdurig verblijvende vreemdelingen zonder bestendig verblijfsrecht» (34.964)De Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid zegt de Kamer, naar aanleiding van een vraag van de leden Overbeek (SP), Nooren (PvdA) en Strik (GroenLinks), toe een uitgebreide beleidsreactie op het rapport van de Onderzoekscommissie «Langdurig verblijvende vreemdelingen zonder bestendig verblijfsrecht» kort na het zomerreces naar de Tweede Kamer sturen en deze ook naar de Eerste Kamer doorgeleiden.


Kerngegevens


Uit de stukken

Kamerstukken I , 2018-2019, 34964, L, blz. 2.

De leden van fracties van de SP, de PvdA en GroenLinks zijn de Staatssecretaris erkentelijk voor zijn brief van 10 mei 2019. Deze leden hebben enkele vervolgvragen over de borging van de rechten van het kind.

Kamerstukken I , 2018-2019, 34964, L, blz. 7-8.

Staatssecretaris Broekers-Knol:

Op 4 juni 2019 heeft de Minister van Justitie en Veiligheid het rapport van de Onderzoekscommissie «Langdurig verblijvende vreemdelingen zonder bestendig verblijfsrecht» (verder: de commissie) aan de Tweede Kamer aangeboden. Eén van de aanbevelingen van de commissie ziet op de weging van het belang van het kind in verblijfsprocedures. De Tweede Kamer zal kort na het zomerreces een uitgebreide beleidsreactie ontvangen op het rapport. Hierin zal ook op het belang van het kind worden ingegaan. Ik verzoek de leden van voornoemde fracties dan ook om de beleidsreactie, die ik zal doorgeleiden naar de Eerste Kamer, af te wachten.


Brondocumenten


Historie