Verslag van de plenaire vergadering van dinsdag 31 oktober 2017Parlementair jaar 2017/2018, 5e vergadering

Aanvang: 13.30 uur

Sluiting: 13.59 uur

Status: gecorrigeerd


Bekijk de video van dit verslagpunt

Opening

Voorzitter: Broekers-Knol

Tegenwoordig zijn 70 leden, te weten:

Aardema, Van Apeldoorn, Atsma, Baay-Timmerman, Backer, Barth, Beuving, Van Bijsterveld, Bikker, Bredenoord, Brinkman, Broekers-Knol, Bruijn, De Bruijn-Wezeman, Dercksen, Peter van Dijk, Diederik van Dijk, Don, Duthler, Engels, Ester, Faber-van de Klashorst, Flierman, Ganzevoort, Gerkens, De Graaf, De Grave, Van Hattem, Ten Hoeve, Huijbregts-Schiedon, Jorritsma-Lebbink, Van Kappen, Niek Jan van Kesteren, Ton van Kesteren, Knapen, Knip, Köhler, Kok, Kox, Kuiper, Lintmeijer, Lokin-Sassen, Martens, Meijer, Nagel, Nooren, Oomen-Ruijten, Pijlman, Prast, Van Rij, Rinnooy Kan, Rombouts, Ruers, Schaap, Schalk, Schaper, Schnabel, Schouwenaar, Sent, Sini, Van der Sluijs, Stienen, Van Strien, Teunissen, Van de Ven, Verheijen, Vlietstra, Vos, De Vries-Leggedoor en Wezel,

en mevrouw Ollongren, minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, viceminister-president.


Bekijk de video van dit verslagpunt

Mededelingen

De voorzitter:

Ik deel aan de Kamer mee dat de volgende leden zich hebben afgemeld:

Postema, wegens verblijf buitenslands in verband met verplichtingen voor het Beneluxparlement;

Overbeek, wegens verblijf buitenslands;

Klip-Martin, wegens persoonlijke omstandigheden;

Strik, wegens ziekte;

Koffeman, wegens bezigheden elders.

Deze mededeling wordt voor kennisgeving aangenomen.


Bekijk de video van dit verslagpunt

Beëdiging mevrouw Lokin-Sassen en de heer Aardema

Aan de orde is de beëdiging van mevrouw P.E.M.S. Lokin-Sassen i en de heer M. Aardema i.

De voorzitter:

Ik deel aan de Kamer mede dat door mij zijn benoemd tot leden van de commissie tot onderzoek van de geloofsbrieven van de benoemde leden der Kamer, mevrouw Lokin-Sassen en de heer Aardema,

Schouwenaar (voorzitter), Bredenoord en Meijer.

Ik deel aan de Kamer mede dat de ingekomen missives van de voorzitter van het centraal stembureau en de geloofsbrieven van mevrouw Lokin-Sassen en de heer Aardema inmiddels in handen zijn gesteld van de commissie tot onderzoek van de geloofsbrieven.

Het is mij gebleken dat de commissie haar taak reeds heeft verricht.

Ik geef derhalve het woord aan de heer Schouwenaar, voorzitter van de commissie tot onderzoek van de geloofsbrieven van mevrouw Lokin-Sassen en de heer Aardema, tot het uitbrengen van rapport.

De heer Schouwenaar i, voorzitter van de commissie:

Dank u wel, voorzitter. De commissie die de geloofsbrieven van de benoemde leden mevrouw P.E.M.S. Lokin-Sassen en de heer M. Aardema heeft onderzocht, heeft de eer te rapporteren dat de geloofsbrieven en de daarbij ingevolge de Kieswet overgelegde bescheiden in orde zijn bevonden.

Het rapport van de commissie is neergelegd ter Griffie ter inzage voor de leden.

De commissie heeft tijdens haar voorbereidend onderzoek overigens geconstateerd dat de benoemde Aardema een ambt bekleedde dat op grond van artikel 1, tweede lid onder d van de Wet Incompatibiliteiten Staten-Generaal en Europees Parlement niet gelijktijdig kan worden uitgeoefend met het lidmaatschap van de Eerste Kamer. Het betreft het ambt van politieambtenaar Noord-Nederland. Artikel 3, tweede lid van genoemde wet bepaalt dat een benoemde die een dergelijk ambt bekleedt en tot het lidmaatschap van de Eerste Kamer der Staten-Generaal is toegelaten, van rechtswege op non-activiteit is gesteld. Met andere woorden: als gevolg van de toelating wordt de incompatibiliteit automatisch opgeven.

De commissie adviseert de Kamer om mevrouw Lokin-Sassen en de heer Aardema als lid van de Kamer toe te laten.

De voorzitter:

Ik dank de heer Schouwenaar voor het uitbrengen van rapport en de commissie voor het verrichten van haar taak. Ik stel aan de Kamer voor het advies van de commissie te volgen en de beide volledige rapporten in de Handelingen te doen opnemen.

Daartoe wordt besloten.

(De rapporten zijn opgenomen aan het eind van deze editie.)

De voorzitter:

Ik verzoek de Griffier mevrouw Lokin-Sassen en de heer Aardema binnen te leiden.

Ik verzoek de leden te gaan staan.

We gaan over tot het afleggen van de eed dan wel de belofte. Ik heb begrepen dat de heer Aardema dat in het Fries zal doen. Ik lees het formulier niet in het Fries voor, want dat kan ik niet.

Nadat mevrouw Lokin-Sassen en de heer Aardema door de Griffier zijn binnengeleid, legt mevrouw Lokin-Sassen in handen van de voorzitter de bij de wet voorgeschreven eed af en legt de heer Aardema in handen van de voorzitter de bij wet voorgeschreven verklaring en belofte in het Fries af.


Bekijk de video van deze spreekbeurt

De voorzitter:

Ik wens u beiden van harte geluk met uw benoeming en verzoek u de presentielijst te tekenen. Die ligt rechts op het rostrum, althans voor mij rechts en voor u links; weet u wel, prof. mr. I.A. Diepenhorst, u kunt het zich misschien nog herinneren. Alvorens plaats te nemen in ons midden, verzoek ik u nog even te blijven staan, zodat de overige leden u met uw benoeming kunnen feliciteren. Ik schors de vergadering voor enkele minuten.

De vergadering wordt van 13.46 uur tot 13.54 uur geschorst.


Bekijk de video van dit verslagpunt

Mededelingen

De voorzitter:

Op de tafel van de Griffier ligt een lijst van ingekomen stukken. Op die lijst staan voorstellen voor de behandeling van deze stukken. Als voor het einde van de vergadering daartegen geen bezwaar is gemaakt, neem ik aan dat daarmee wordt ingestemd.


Bekijk de video van deze spreekbeurt

Ingekomen is een beschikking van de Voorzitters van de Eerste en Tweede Kamer der Staten-Generaal de dato 25 oktober 2017 houdende aanwijzing van de heer H.A.G. Ronnes tot lid van de Raadgevende Interparlementaire Beneluxraad en mevrouw M.G.H.C. Oomen-Ruijten tot plaatsvervangend lid van de Raadgevende Interparlementaire Beneluxraad.

Op verzoek van de fractie van de Partij van de Arbeid heb ik benoemd tot voorzitter van de commissie voor Infrastructuur, Milieu en Ruimtelijke Ordening, beter bekend als IMRO, mevrouw Nooren in plaats van mevrouw Sent. Mevrouw Sent blijft wel lid van de commissie voor IMRO.

Op verzoek van de fractie van het CDA heb ik mevrouw Lokin-Sassen benoemd tot lid van de commissies voor Veiligheid en Justitie — dat wordt nog Justitie en Veiligheid, maar het is nu nog even Veiligheid en Justitie — voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid en voor Buitenlandse Zaken, Defensie en Ontwikkelingssamenwerking in de bestaande vacatures.

Op verzoek van de fractie van het CDA heb ik benoemd tot vicevoorzitter van de commissie voor Financiën de heer Van Rij.

Op verzoek van de fractie van de PVV heb ik de heer Aardema aangewezen als lid van de commissie voor Economische Zaken in de bestaande vacature.


Bekijk de video van dit verslagpunt

Stemmingen

Stemming wetsvoorstel Caribische openbare lichamen en een kiescollege voor de Eerste Kamer

Aan de orde is de stemming in verband met het wetsvoorstel Verandering in de Grondwet, strekkende tot het opnemen van een constitutionele basis voor Caribische openbare lichamen en het regelen van een kiescollege voor de Eerste Kamer (34702).

(Zie vergadering van 24 oktober 2017.)


Bekijk de video van deze spreekbeurt

De voorzitter:

Aan de orde is de stemming over het wetsvoorstel Verandering in de Grondwet, strekkende tot het opnemen van een constitutionele basis voor Caribische openbare lichamen en het regelen van een kiescollege voor de Eerste Kamer.

Ik heet de nieuwe minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, die namens de regering bij de stemming aanwezig is, welkom in de Eerste Kamer. Ik feliciteer haar van harte met haar benoeming en wens haar veel wijsheid toe bij de vervulling van haar ambt.

Hebben alle leden de presentielijst getekend? Dat is het geval. Wenst een van de leden een stemverklaring af te leggen? Dat is niet het geval.

Omdat dit wetsvoorstel een tweede lezing grondwetswijziging betreft, dient dit wetsvoorstel overeenkomstig artikel 137, lid 4 van de Grondwet met ten minste twee derden van het aantal uitgebrachte stemmen te worden beoordeeld.

Ik stel voor te stemmen bij zitten en opstaan.

Daartoe wordt besloten.

In stemming komt het wetsvoorstel.

De voorzitter:

Ik constateer dat dit wetsvoorstel met algemene stemmen is aangenomen.


Bekijk de video van deze spreekbeurt

Graag markeer ik deze historische gebeurtenis. Met aanvaarding van het tweedelezingvoorstel van deze grondwetswijziging wordt een constitutionele basis gecreëerd voor het instellen van openbare lichamen in Caribisch Nederland en voor de verkiezing van de leden van de Eerste Kamer mede door kiescolleges in Caribisch Nederland. Na aanvaarding van de hieraan gerelateerde uitvoeringswetgeving, die op dit moment in de Tweede Kamer aanhangig is, zullen de Nederlandse ingezetenen van Bonaire, Sint-Eustatius en Saba in staat worden gesteld om invloed uit te oefenen op de samenstelling van de Eerste Kamer door de leden van kiescolleges te verkiezen of in deze colleges verkozen te worden.


Bekijk de video van dit verslagpunt

Sluiting

Sluiting 13.59 uur.


Bijlages

Lijst van besluiten en ingekomen stukken

Lijst van besluiten:

De Voorzitter heeft na overleg met het College van Senioren besloten om:

a. de stemming over het volgende wetsvoorstel te doen plaatsvinden op 31 oktober 2017:

Verandering in de Grondwet, strekkende tot het opnemen van een constitutionele basis voor Caribische openbare lichamen en het regelen van een kiescollege voor de Eerste Kamer (34702);

b. het voorbereidend onderzoek van de volgende wetsvoorstellen door de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap te doen plaatsvinden op 31 oktober 2017:

Wijziging van enige onderwijswetten in verband met het aanbrengen van enkele aanpassingen met beperkte beleidsmatige gevolgen en enkele technische wijzigingen met betrekking tot onder andere de bekostiging van passend onderwijs en de invoering van het lerarenregister (34732);

Wijziging van diverse onderwijswetten in verband met het pseudonimiseren van het persoonsgebonden nummer van een onderwijsdeelnemer ten behoeve van het bieden van voorzieningen in het kader van het onderwijs en de begeleiding van onderwijsdeelnemers (34741);

c. de plenaire behandeling van het volgende wetsvoorstel te doen plaatsvinden op 7 of 14 november 2017 i.p.v. 31 oktober 2017:

Wijziging van het Wetboek van Strafvordering in verband met de regeling van het vastleggen en bewaren van kentekengegevens door de politie (33542);

d. de gezamenlijke plenaire behandeling van de volgende wetsvoorstellen te doen plaatsvinden op 15/16 januari 2018 in plaats van op 23 januari 2018:

Vaststelling van een Wet forensische zorg en daarmee verband houdende wijzigingen in diverse andere wetten (Wet forensische zorg) (voortzetting plenaire behandeling) (32398);

Regels ten aanzien van zorg en dwang voor personen met een psychogeriatrische aandoening of een verstandelijke handicap (Wet zorg en dwang psychogeriatrische en verstandelijk gehandicapte cliënten) (31996);

Regels voor het kunnen verlenen van verplichte zorg aan een persoon met een psychische stoornis (Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg) (32399).

Lijst van ingekomen stukken, met de door de Voorzitter ter zake gedane voorstellen:

1. de volgende door de Tweede Kamer der Staten-Generaal aangenomen wetsvoorstellen:

Goedkeuring van het op 15 juli 2015 te Addis Abeba tot stand gekomen Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek Zambia tot het vermijden van dubbele belasting en het voorkomen van het ontgaan van belasting met betrekking tot belastingen naar het inkomen (Trb. 2015, 113 en Trb. 2016, 47) (34503);

Wijziging van enige onderwijswetten in verband met het aanbrengen van enkele aanpassingen met beperkte beleidsmatige gevolgen en enkele technische wijzigingen met betrekking tot onder andere de bekostiging van passend onderwijs en de invoering van het lerarenregister (34732);

Wijziging van diverse onderwijswetten in verband met het pseudonimiseren van het persoonsgebonden nummer van een onderwijsdeelnemer ten behoeve van het bieden van voorzieningen in het kader van het onderwijs en de begeleiding van onderwijsdeelnemers (34741).

Deze wetsvoorstellen zullen in handen worden gesteld van de desbetreffende commissies;

2. de volgende regeringsmissives:

een, van de minister van Buitenlandse Zaken, ten geleide van de agenda van de Europese Raad tot 2019 (griffienr. 161960);

een, van alsvoren, inzake agenda van de Europese Raad tot 2019 (griffienr. 161960);

een, van alsvoren, ten geleide van vijf fiches die werden opgesteld door de werkgroep Beoordeling Nieuwe Commissievoorstellen inzake o.a. Gezamenlijke mededeling Bouwen aan sterke cyberbeveiliging voor de EU (griffienr. 161967);

een, van alsvoren, inzake voornemen tot het sluiten van uitvoeringsverdragen (griffienr. 161968);

een, van alsvoren, inzake stand van zaken implementatie richtlijnen in het derde kwartaal 2017 (griffienr. 161969);

een, van de minister van Veiligheid en Justitie, inzake uitstelbericht BNC-fiches Europese Migratie Agenda en Schengen/tijdelijke herinvoering binnengrenscontroles (griffienr. 161976);

een, van alsvoren, inzake consultatie Call for evidence on the operation of collective redress arrangements in the Member States of the EU (griffienr. 161977);

een, van alsvoren, inzake Evaluatie Politiewet 2017 (griffienr. 158487.01);

een, van de staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, inzake het jaarverslag 2016 Commissariaat voor de Media (griffienr. 161959);

een, van de minister van Financiën, inzake Besluit EMU-tekort norm 2018 decentrale overheden (griffienr. 161978);

een, van de minister van Economische Zaken, ten geleide van de geannoteerde agenda Landbouw- en Visserijraad 6 november 2017 (griffienr. 161985);

een, van de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, inzake voortgang herziening Detacheringsrichtlijn en Coördinatieverordening sociale zekerheidsstelsels (griffienr. 161224.01);

een, van de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, inzake verzamelbrief aan gemeenten 2017-3 (griffienr. 161980);

De Voorzitter stelt voor deze missives voor kennisgeving aan te nemen. De bijlagen zijn neergelegd op de afdeling inhoudelijke ondersteuning ter inzage voor de leden;

3. de volgende missive:

een, van de Algemene Rekenkamer, inzake afschrift brief aan de Tweede Kamer d.d. 25 oktober 2017 inzake de website kredietcrisis.rekenkamer.nl (griffienr. 161981).

De Voorzitter stelt voor deze missive voor kennisgeving aan te nemen. De bijlage is neergelegd op de afdeling inhoudelijke ondersteuning ter inzage voor de leden:

4. het volgende geschrift:

een, van F.R.W. te L., inzake onrust over de nieuwe lage vliegroute van Lelystad over vele huizen (griffienr. 161982).

Dit geschrift wordt van belang geacht voor de leden van de commissie voor Infrastructuur, Milieu en Ruimtelijke Ordening.

De Voorzitter stelt voor dit geschrift voor kennisgeving aan te nemen.