Verslag van de plenaire vergadering van dinsdag 24 september 2019Parlementair jaar 2019/2020, 1e vergadering

Aanvang: 13.30 uur
Sluiting: 13.46 uur
Status: gecorrigeerd

Bekijk de video van dit verslagpunt

Opening

Voorzitter: Bruijn

Tegenwoordig zijn 72 leden, te weten:

Adriaansens, Van Apeldoorn, Arbouw, Atsma, Baay-Timmerman, Backer, Van Ballekom, Beukering, Bezaan, Bikker, De Blécourt-Wouterse, De Boer, Bredenoord, Bruijn, De Bruijn-Wezeman, Van der Burg, Cliteur, Crone, Dessing, Diederik van Dijk, Dittrich, Doornhof, Essers, Ester, Faber-van de Klashorst, Frentrop, Ganzevoort, Geerdink, Gerbrandy, Gerkens, Van Gurp, Van Hattem, Hermans, Van Huffelen, Janssen, Jorritsma-Lebbink, Karimi, Niek Jan van Kesteren, Ton van Kesteren, Klip-Martin, Kluit, Knapen, Koffeman, Koole, Kox, Van der Linden, Meijer, Moonen, Nanninga, Nicolaï, Nooren, Oomen-Ruijten, Otten, Van Pareren, Pijlman, Prins, Recourt, Rietkerk, Rombouts, Van Rooijen, Rookmaker, Rosenmöller, Schalk, Stienen, Van Strien, Teunissen, Vendrik, Verkerk, Vos, De Vries, Van Wely en Wever.


Bekijk de video van deze spreekbeurt

De voorzitter:

Ik open de vergadering.


Bekijk de video van dit verslagpunt

Mededelingen

De voorzitter:

Ik deel aan de Kamer mee dat de volgende leden zich hebben afgemeld:

Huizinga-Heringa en Veldhoen, wegens deelname aan de Interparlementaire conferentie JPSG-Europol te Brussel;

Sent, wegens familieomstandigheden;

Knapen, wegens bezigheden elders.

Deze mededeling wordt voor kennisgeving aangenomen.

De voorzitter:

Op de tafel van de Griffier ligt een lijst van ingekomen stukken. Op die lijst staan voorstellen voor de behandeling van deze stukken. Als voor het einde van de vergadering daartegen geen bezwaar is gemaakt, neem ik aan dat daarmee wordt ingestemd.


Bekijk de video van dit verslagpunt

Herdenking J.J.G. Tonnaer

Aan de orde is de herdenking van de heer J.J.G. Tonnaer.


Bekijk de video van deze spreekbeurt

De voorzitter:

Aan de orde is de herdenking van de heer J.J.G. Tonnaer. Ik verzoek de leden te gaan staan.

Vandaag gedenken wij Jacques Tonnaer, die op 14 juni jongstleden op 87-jarige leeftijd overleed. Hij was lid van de Eerste Kamer van 16 september 1969 tot 17 september 1974 voor de PPR.

Jan Jacob Gerard Tonnaer werd op 4 februari 1932 geboren in Hoensbroek. Na de hbs ging hij naar de rooms-katholieke kweekschool in Heerlen, waar hij in twee jaar werd opgeleid tot onderwijzer. Aansluitend volgde hij in Roermond de opleiding tot hoofdonderwijzer, die hij in 1954 succesvol afsloot. Intussen was hij in 1952 begonnen als onderwijzer in het lager onderwijs. Vijf jaar later maakte hij de overstap naar het nijverheidsonderwijs. Slechts één jaar bleef hij daar werkzaam, omdat hij gevraagd werd wethouder te worden in zijn geboorteplaats Hoensbroek. In 1965 keerde hij kortstondig terug in het onderwijs, dit keer als opleider van onderwijzers: hij werd docent aan de pedagogische academie.

Tonnaer was in de jaren vijftig politiek actief geworden voor de Katholieke Volkspartij (KVP), onder andere als voorzitter van de KVP-jongeren in Heerlen. 1958 was het jaar waarin hij als gekozen volksvertegenwoordiger aan de slag ging voor de KVP. Jacques Tonnaer werd in dat jaar achtereenvolgens lid van Provinciale Staten van Limburg — met 26 jaar het jongste Statenlid van Nederland — lid van de gemeenteraad van Hoensbroek en wethouder in die gemeente.

Tien jaar later, in 1968, zette Tonnaer de politiek in Limburg — van oudsher met een grote KVP-meerderheid — op zijn kop door over te stappen naar de nieuwe Politieke Partij Radikalen (PPR), waarvan hij medeoprichter was. Hij was inmiddels een jaar burgemeester van Schinveld en ontevreden over de conservatieve koers van zijn partij, de KVP. De PPR moest het groene en progressieve alternatief zijn voor de KVP. Van juni 1970 tot november 1971 was Tonnaer partijvoorzitter. In 1991 ging de partij op in GroenLinks.

Toen de PPR in 1969 haar intrede deed in de Eerste Kamer, werd Tonnaer voorzitter van de eenmansfractie. Ook toen de fractie in 1971 en 1974 groter werd, bleef Tonnaer fractievoorzitter. Tegelijk was hij burgemeester van Schinveld, de enige van de PPR in Nederland, en lid van Provinciale Staten. In 1975 werd Tonnaer benoemd als burgemeester van Sittard, of "Zitterd", zoals men in Limburg pleegt te zeggen.

In de Eerste Kamer nam de heer Tonnaer als fractievoorzitter jaarlijks deel aan de Algemene Politieke Beschouwingen, in 1969 voor het eerst. In zijn uitgebreide inleidende betoog ging hij in op de manier waarop de Kamer wordt gekozen. Tonnaer noemde het getrapte kiesrecht "uit de tijd". Toen hem door een collega gevraagd werd of hij niet vond dat "deze Kamer helemaal uit de tijd is", antwoordde Tonnaer diplomatiek: "Nu ik pas tweeënhalve maand lid van deze Kamer ben, wil ik daar thans nog geen oordeel over uitspreken." 50 jaar later is deze discussie nog even actueel.

In 1983 werd de heer Tonnaer benoemd tot Officier in de Orde van Oranje-Nassau en in 1995 kreeg hij het Verdienstkreuz 1. Klasse des Verdienstordens der Bundesrepublik Deutschland. Ook is hij benoemd tot Officier in de Kroonorde van België en tot Ridder in de Orde van de Heilige Gregorius de Grote.

Naast zijn maatschappelijke en politieke carrière, en nog tot op hoge leeftijd, was Jacques Tonnaer bijzonder actief als bestuurder. Op zijn 80ste zei hij daarover: "Het beruchte zwarte gat heb ik nooit van binnen gezien. Mijn wapens? De deur uit en zo veel mogelijk mensen ontmoeten."

Hij was onder andere lid van het Regionaal Bestuur voor de Arbeidsvoorziening Zuid-Limburg, bestuurslid van het Sociaal Historisch Centrum voor Limburg en van de Stichting Sittard Rosa Lima. Ook was hij lid van de raad van toezicht van de zorgboerderij Ophovenerhof in Sittard en erevoorzitter van Sittards Mannenkoor Si-Tard.

Jacques Tonnaer stond bekend als een milde radicaal, even breedsprakig als diplomatiek, onvermoeibaar en aimabel. Hij hield van muziek en lezen. "Een dag niet gelezen, is voor mij een dag niet geleefd," zei hij in 2011 tegen dagblad De Limburger.

Moge ons respect voor zijn persoon en zijn verdiensten voor de samenleving en de Nederlandse parlementaire democratie tot steun zijn voor zijn familie en vrienden.

Ik verzoek eenieder om een moment stilte in acht te nemen.

(De aanwezigen nemen enkele ogenblikken stilte in acht.)

De voorzitter:

Dank u wel.


Bekijk de video van dit verslagpunt

Mededelingen


Bekijk de video van deze spreekbeurt

De voorzitter:

Ingekomen zijn diverse beschikkingen van de Voorzitters van de Eerste en van de Tweede Kamer der Staten-Generaal. Allereerst de beschikkingen d.d. 5 september 2019 met betrekking tot de Tweede Kamerleden, die u nog van mij tegoed had; ik ben daarop gewezen:

 • één beschikking houdende aanwijzing van de heer Omtzigt tot vertegenwoordiger in de Parlementaire Vergadering van de Raad van Europa;
 • één beschikking houdende aanwijzing van de dames Geluk-Poortvliet en Van den Hul tot leden van de Interparlementaire Commissie van de Nederlandse Taalunie;
 • één beschikking houdende aanwijzing van de heren Van Ojik en Bouali en mevrouw Karabulut tot leden van de OVSE Parlementaire Assemblee en de dames Van Toorenburg en Ploumen tot plaatsvervangende leden van de OVSE Parlementaire Assemblee;
 • één beschikking houdende aanwijzing van mevrouw Diks en de heren Van Helvert, Sjoerdsma, Koopmans en De Roon tot leden van de NAVO Parlementaire Assemblee en de heer Bosman tot plaatsvervangend lid van de NAVO Parlementaire Assemblee;
 • één beschikking houdende aanwijzing van mevrouw Özütok en de heren Van Helvert en Ronnes tot leden van de Raadgevende Interparlementaire Beneluxraad en de dames Diks, Ploumen en Van der Graaf en de heren Amhaouch, Van Raak en Futselaar tot plaatsvervangende leden van de Raadgevende Interparlementaire Beneluxraad.

Dan de ingekomen beschikkingen van de Voorzitters van de Eerste en van de Tweede Kamer der Staten-Generaal d.d. 17 september 2019:

 • één beschikking houdende aanwijzing van mevrouw Stienen en de heer A. Mulder tot vertegenwoordigers in de Parlementaire Vergadering van de Raad van Europa en de heer Van Haga en mevrouw Belhaj tot plaatsvervangend vertegenwoordigers in de Parlementaire Vergadering van de Raad van Europa … Ja, dat was 17 september 2019.

(Hilariteit)


Bekijk de video van deze spreekbeurt

De voorzitter:

 • één beschikking houdende aanwijzing van mevrouw Tielen en de heren El Yassini en Van Meenen tot leden van de Interparlementaire Commissie van de Nederlandse Taalunie;
 • één beschikking houdende aanwijzing van de heren Van den Bosch en A. Mulder tot leden van de OVSE Parlementaire Assemblee en de heer Dittrich tot plaatsvervangend lid van de OVSE Parlementaire Assemblee;
 • één beschikking houdende aanwijzing van mevrouw Belhaj tot lid van de NAVO Parlementaire Assemblee;
 • en tot slot één beschikking houdende aanwijzing van de dames Moonen en Van Eijs en de heren A. Mulder, Middendorp, Van Haga en Raemakers tot leden van de Raadgevende Interparlementaire Beneluxraad en mevrouw Nijkerken-de Haan en de heren Crone en Bosman tot plaatsvervangende leden van de Raadgevende Interparlementaire Beneluxraad.

Bekijk de video van dit verslagpunt

Hamerstukken

Aan de orde is de behandeling van:

 • het wetsvoorstel Wijziging van onder meer het Wetboek van Strafrecht in verband met de herwaardering van de strafbaarstelling van enkele actuele delictsvormen (herwaardering strafbaarstelling actuele delictsvormen) (35080);
 • het wetsvoorstel Wijziging van enige wetten in verband met de normalisering van de rechtspositie van ambtenaren in het onderwijs (35089);
 • het wetsvoorstel Jaarverslag en slotwet van de Koning 2018 (35200-I);
 • het wetsvoorstel Jaarverslag en slotwet Staten-Generaal 2018 (35200-IIA);
 • het wetsvoorstel Jaarverslag en slotwet overige Hoge Colleges van Staat, Kabinetten van de Gouverneurs en de Kiesraad 2018 (35200-IIB);
 • het wetsvoorstel Jaarverslag en slotwet Ministerie van Algemene Zaken, het Kabinet van de Koning en de Commissie van Toezicht betreffende de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten 2018 (35200-III);
 • het wetsvoorstel Jaarverslag en slotwet Koninkrijksrelaties en het BES-fonds 2018 (35200-IV);
 • het wetsvoorstel Jaarverslag en slotwet Ministerie van Buitenlandse Zaken 2018 (35200-V);
 • het wetsvoorstel Jaarverslag en slotwet Ministerie van Justitie en Veiligheid 2018 (35200-VI);
 • het wetsvoorstel Jaarverslag en slotwet Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 2018 (35200-VII);
 • het wetsvoorstel Jaarverslag en slotwet Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 2018 (35200-VIII);
 • het wetsvoorstel Jaarverslag en slotwet Ministerie van Financiën en Nationale Schuld 2018 (35200-IX);
 • het wetsvoorstel Jaarverslag en slotwet Ministerie van Defensie 2018 (35200-X);
 • het wetsvoorstel Jaarverslag en slotwet Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat 2018 (35200-XII);
 • het wetsvoorstel Jaarverslag en slotwet Ministerie van Economische Zaken en Klimaat, Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en Diergezondheidsfonds 2018 (35200-XIII);
 • het wetsvoorstel Jaarverslag en slotwet Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 2018 (35200-XV);
 • het wetsvoorstel Jaarverslag en slotwet Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 2018 (35200-XVI);
 • het wetsvoorstel Jaarverslag en slotwet Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking 2018 (35200-XVII);
 • het wetsvoorstel Jaarverslag en slotwet Infrastructuurfonds 2018 (35200-A);
 • het wetsvoorstel Jaarverslag en slotwet Gemeentefonds 2018 (35200-B);
 • het wetsvoorstel Jaarverslag en slotwet Provinciefonds 2018 (35200-C);
 • het wetsvoorstel Jaarverslag en slotwet Deltafonds 2018 (35200-J);
 • het wetsvoorstel Wijziging van de begrotingsstaat van de Koning (I) voor het jaar 2019 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota) (35210-I);
 • het wetsvoorstel Wijziging van de begrotingsstaat van de Staten-Generaal (IIA) voor het jaar 2019 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota) (35210-IIA);
 • het wetsvoorstel Wijziging van de begrotingsstaat van de overige Hoge Colleges van Staat, Kabinetten van de Gouverneurs en de Kiesraad (IIB) voor het jaar 2019 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota) (35210-IIB);
 • het wetsvoorstel Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Algemene Zaken (IIIA), de begrotingsstaat van het Kabinet van de Koning (IIIB) en de begrotingsstaat van de Commissie van Toezicht betreffende de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten (IIIC) voor het jaar 2019 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota) (35210-III);
 • het wetsvoorstel Wijziging van de begrotingsstaten van Koninkrijksrelaties (IV) en het BES-fonds (H) voor het jaar 2019 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota) (35210-IV);
 • het wetsvoorstel Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Buitenlandse Zaken (V) voor het jaar 2019 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota) (35210-V);
 • het wetsvoorstel Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) voor het jaar 2019 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota) (35210-VII);
 • het wetsvoorstel Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Defensie (X) voor het jaar 2019 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota) (35210-X);
 • het wetsvoorstel Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (XII) voor het jaar 2019 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota) (35210-XII);
 • het wetsvoorstel Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (XIII) voor het jaar 2019 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota) (35210-XIII);
 • het wetsvoorstel Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (XIV) en het Diergezondheidsfonds (F) voor het jaar 2019 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota) (35210-XIV);
 • het wetsvoorstel Wijziging van de begrotingsstaat van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking (XVII) voor het jaar 2019 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota) (35210-XVII);
 • het wetsvoorstel Wijziging van de begrotingsstaat van het Infrastructuurfonds voor het jaar 2019 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota) (35210-A);
 • het wetsvoorstel Wijziging van de begrotingsstaat van het provinciefonds voor het jaar 2019 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota) (35210-C);
 • het wetsvoorstel Wijziging van de begrotingsstaat van het Deltafonds voor het jaar 2019 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota) (35210-J).

Deze wetsvoorstellen worden zonder beraadslaging en zonder stemming aangenomen.


Bekijk de video van deze spreekbeurt

De voorzitter:

Verlangt iemand aantekening? Verlangt iemand een verklaring af te leggen? Mevrouw Faber.


Bekijk de video van deze spreekbeurt

Mevrouw Bezaan (PVV):

Dank u, voorzitter, dat ik mijn verklaring betreffende het wetsvoorstel Herwaardering strafbaarstelling actuele delictsvormen (35080) mag afleggen. Voor de in dit wetsvoorstel genoemde delicten komt er een verhoging van de strafmaxima. De PVV-fractie zal voor dit wetsvoorstel stemmen, maar wenst aantekening dat zij geacht wenst te worden tegen artikel II, onderdeel B, van het wetsvoorstel te hebben gestemd. Dit omdat de PVV-fractie van mening is dat artikel 137d Wetboek van Strafrecht onnodig de vrijheid van meningsuiting beperkt, terwijl deze juist zou moeten worden verruimd. Wat de PVV-fractie betreft zou in artikel 137d Wetboek van Strafrecht alleen aanzetten tot geweld strafbaar moeten worden gesteld. De overige genoemde delicten kunnen via andere wegen binnen het huidige strafrecht worden aangepakt.

Dank u voor uw aandacht.


Bekijk de video van deze spreekbeurt

De voorzitter:

Dank u wel, mevrouw Bezaan. Ik interpreteer uw verklaring als volgt. U zegt dat u zich aansluit bij het hamerstuk, maar wel aantekening vraagt.

De leden van de fractie van de PVV wordt conform artikel 121 van het Reglement van Orde aantekening verleend dat zij geacht willen worden zich niet met het wetsvoorstel Wijziging van onder meer het Wetboek van Strafrecht in verband met de herwaardering van de strafbaarstelling van enkele actuele delictsvormen (herwaardering strafbaarstelling actuele delictsvormen) (35080) te hebben kunnen verenigen.

De wetsvoorstellen zijn aanvaard.

Ik stel aan de Kamer voor de desbetreffende bewindspersonen decharge te verlenen voor het door hen gevoerde financiële beleid. Kan de Kamer zich daarin vinden? Dat is het geval.

Daartoe wordt besloten.

De voorzitter:

We zijn hiermee aan het einde gekomen van deze vergadering.


Bekijk de video van dit verslagpunt

Sluiting

Sluiting 13.46 uur.


Bijlages

Lijst van besluiten en ingekomen stukken

Lijst van besluiten:

De Voorzitter heeft na overleg met het College van Senioren besloten om:

 • a. 
  de plenaire behandeling van de volgende hamerstukken te doen plaatsvinden op 24 september 2019:

Wijziging van onder meer het Wetboek van Strafrecht in verband met de herwaardering van de strafbaarstelling van enkele actuele delictsvormen (herwaardering strafbaarstelling actuele delictsvormen) (35080);

Wijziging van enige wetten in verband met de normalisering van de rechtspositie van ambtenaren in het onderwijs (35089);

 • b. 
  de plenaire behandeling van de volgende hamerstukken te doen plaatsvinden op 24 september 2019 onder voorbehoud:

Jaarverslag en slotwet van de Koning 2018 (35200-I);

Jaarverslag en slotwet Staten-Generaal 2018 (35200-IIA);

Jaarverslag en slotwet overige Hoge Colleges van Staat, Kabinetten van de Gouverneurs en de Kiesraad 2018 (35200-IIB);

Jaarverslag en slotwet Ministerie van Algemene Zaken, het Kabinet van de Koning en de Commissie van Toezicht betreffende de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten 2018 (35200-III);

Jaarverslag en slotwet Koninkrijksrelaties en het BES-fonds 2018 (35200-IV);

Jaarverslag en slotwet Ministerie van Buitenlandse Zaken 2018 (35200-V);

Jaarverslag en slotwet Ministerie van Justitie en Veiligheid 2018 (35200-VI);

Jaarverslag en slotwet Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 2018 (35200-VII);

Jaarverslag en slotwet Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 2018 (35200-VIII);

Jaarverslag en slotwet Ministerie van Financiën en Nationale Schuld 2018 (35200-IX);

Jaarverslag en slotwet Ministerie van Defensie 2018 (35200-X);

Jaarverslag en slotwet Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat 2018 (35200-XII);

Jaarverslag en slotwet Ministerie van Economische Zaken en Klimaat, Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en Diergezondheidsfonds 2018 (35200-XIII);

Jaarverslag en slotwet Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 2018 (35200-XV);

Jaarverslag en slotwet Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 2018 (35200-XVI);

Jaarverslag en slotwet Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking 2018 (35200-XVII);

Jaarverslag en slotwet Infrastructuurfonds 2018 (35200-A);

Jaarverslag en slotwet Gemeentefonds 2018 (35200-B);

Jaarverslag en slotwet Provinciefonds 2018 (35200-C);

Jaarverslag en slotwet Deltafonds 2018 (35200-J);

Wijziging van de begrotingsstaat van de Koning (I) voor het jaar 2019 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota) (35210-I);

Wijziging van de begrotingsstaat van de Staten-Generaal (IIA) voor het jaar 2019 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota) (35210-IIA);

Wijziging van de begrotingsstaat van de overige Hoge Colleges van Staat, Kabinetten van de Gouverneurs en de Kiesraad (IIB) voor het jaar 2019 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota) (35210-IIB);

Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Algemene Zaken (IIIA), de begrotingsstaat van het Kabinet van de Koning (IIIB) en de begrotingsstaat van de Commissie van Toezicht betreffende de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten (IIIC) voor het jaar 2019 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota) (35210-III);

Wijziging van de begrotingsstaten van Koninkrijksrelaties (IV) en het BES-fonds (H) voor het jaar 2019 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota) (35210-IV);

Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Buitenlandse Zaken (V) voor het jaar 2019 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota) (35210-V);

Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) voor het jaar 2019 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota) (35210-VII);

Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Defensie (X) voor het jaar 2019 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota) (35210-X);

Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (XII) voor het jaar 2019 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota) (35210-XII);

Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (XIII) voor het jaar 2019 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota) (35210-XIII);

Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (XIV) en het Diergezondheidsfonds (F) voor het jaar 2019 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota) (35210-XIV);

Wijziging van de begrotingsstaat van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking (XVII) voor het jaar 2019 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota) (35210-XVII);

Wijziging van de begrotingsstaat van het Infrastructuurfonds voor het jaar 2019 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota) (35210-A);

Wijziging van de begrotingsstaat van het provinciefonds voor het jaar 2019 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota) (35210-C);

Wijziging van de begrotingsstaat van het Deltafonds voor het jaar 2019 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota) (35210-J);

 • c. 
  het voorbereidend onderzoek van het volgende wetsvoorstel door de vaste commissie voor Koninkrijksrelaties te doen plaatsvinden op 24 september 2019:

Voorzieningen voor de behandeling van geschillen tussen het Koninkrijk en de landen (Rijkswet Koninkrijksgeschillen) (35099 (R2114));

 • d. 
  het voorbereidend onderzoek van het volgende wetsvoorstel door de vaste commissie voor Infrastructuur, Waterstaat en Omgeving te doen plaatsvinden op 24 september 2019:

Wijziging van de Omgevingswet en enkele andere wetten met het oog op het beschermen van de bodem, met inbegrip van het grondwater, en het duurzaam en doelmatig gebruik van de bodem (Aanvullingswet bodem Omgevingswet) (34864);

 • e. 
  het voorbereidend onderzoek van het volgende wetsvoorstel door de vaste commissie voor Infrastructuur, Waterstaat en Omgeving te doen plaatsvinden op 29 oktober 2019:

Wijziging van de Omgevingswet en enkele andere wetten met het oog op de beheersing van geluid afkomstig van wegen, spoorwegen en industrieterreinen (Aanvullingswet geluid Omgevingswet) (35054);

 • f. 
  de plenaire behandeling van het volgende wetsvoorstel te doen plaatsvinden op 5 november 2019 onder voorbehoud:

Regels inzake een uniform experiment met teelt en verkoop van hennep en hasjiesj voor recreatief gebruik in een gesloten coffeeshopketen (Wet experiment gesloten coffeeshopketen) (34997);

 • g. 
  de voortzetting van de plenaire behandeling van het volgende wetsvoorstel te doen plaatsvinden op 5 november 2019:

Wijziging van de Wet toelating zorginstellingen en enkele andere wetten teneinde investeringsmogelijkheden in medisch-specialistische zorg te bevorderen(Wet vergroten investeringsmogelijkheden in medisch-specialistische zorg) (33168 );

 • h. 
  het voorbereidend onderzoek van het volgende wetsvoorstel door de vaste commissies voor Economische Zaken en Klimaat/Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en voor Infrastructuur, Waterstaat en Omgeving te doen plaatsvinden op 12 november 2019:

Wijziging van de Omgevingswet en enkele andere wetten in verband met de overgang van de Wet natuurbescherming naar de Omgevingswet (Aanvullingswet natuur Omgevingswet) (34985).

Lijst van ingekomen stukken, met de door de Voorzitter ter zake gedane voorstellen:

 • 1. 
  de volgende door de Tweede Kamer der Staten-Generaal aangenomen wetsvoorstellen:

Wijziging van de Wet op het primair onderwijs, de Wet op het voortgezet onderwijs, de Wet op de expertisecentra en de Wet medezeggenschap op scholen in verband met het afschaffen van de fusietoets in het funderend onderwijs (35104);

Wijziging van de Participatiewet en enige andere wetten in verband met het opheffen van discriminatoir onderscheid tussen bloedverwanten in de tweede graad en anderen die een gezamenlijke huishouding voeren waarbij sprake is van zorgbehoefte (35174);

Wijziging van de Wet tot wijziging van de Wet op het kindgebonden budget in verband met het verhogen van de inkomensgrens van het kindgebonden budget voor paren (35269).

Deze wetsvoorstellen zullen in handen worden gesteld van de desbetreffende commissies;

 • 2. 
  de volgende regeringsmissives:

een, van de minister-president, minister van Algemene Zaken, ten geleide van een afschrift van zijn brief d.d. 5 september 2019 aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal inzake embargoregeling ten aanzien van het Belastingplan (griffienr. 165531);

een, van alsvoren, ten geleide van een afschrift van zijn brief d.d. 9 september 2019 aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal inzake twee moties met betrekking tot activiteiten van Koningin Máxima (griffienr. 165530);

een, van alsvoren, ten geleide van een afschrift van zijn brief van 12 september 2019 aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal inzake het lekken van de plannen voor Prinsjesdag (griffienr. 165557);

een, van de minister van Buitenlandse Zaken, ten geleide van het verslag informele Raad Buitenlandse Zaken Gymnich van 29 en 30 augustus 2019 (griffienr. 165461.01);

een, van alsvoren, houdende goedkeuring van het op 13 mei2019 te Genève tot stand gekomen Protocol tot wijziging van de titel van de Europese Overeenkomst van 30 september 1957 betreffende het internationale vervoer van gevaarlijke goederen over de weg (ADR) (Trb. 2019, 97), alsmede een toelichtende nota bij het Protocol (griffienr. 165535);

een, van alsvoren, houdende goedkeuring van de op 16 november 2018 te Genève tot stand gekomen wijziging van artikel 14 van de Europese Overeenkomst nopens de arbeidsvoorwaarden voor de bemanningen van motorrijtuigen in het internationale vervoer over de weg (AETR) (Trb. 2019, 84), alsmede een toelichtende nota bij de wijziging (griffienr. 165522);

een, van alsvoren, inzake toezegging financiering OVSE 34 777r / T02488 (griffienr. 165540);

een, van alsvoren, inzake voornemen tot het sluiten van uitvoeringsverdragen (griffienr. 165475);

een, van alsvoren, houdende goedkeuring van het op 12 juni 2019 te 's-Gravenhage tot stand gekomen Protocol tot wijziging van het Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Zwitserse Bondsstaat tot het vermijden van dubbele belasting met betrekking tot belastingen naar het inkomen (Trb. 2019, 94), alsmede een toelichtende nota bij het Protocol (griffienr. 165521);

een, van alsvoren, inzake geannoteerde agenda Raad Algemene Zaken van 16 september 2019 (griffienr. 165539);

een, van alsvoren, ten geleide van fiche 1: Mededeling inzake Versterking van de Rechtsstaat binnen de Unie - een blauwdruk voor actie (griffienr. 165538);

een van alsvoren, ten geleide van fiche 1: Herschikking verordening Europees Instituut voor Innovatie en Technologie (EIT) met besluit Strategische Innovatie Agenda EIT 2021-2027 (griffienr. 165581);

een, van de minister voor Rechtsbescherming, inzake opgaven voor een sterke rechtspraak (griffienr. 165589);

een, van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, ten geleide van septembercirculaires 2019 gemeentefonds en provinciefonds (griffienr. 165577);

een, van de ministers van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en van Defensie, inzake Beleidsreactie CTIVD-rapport nr. 63 over de toepassing van filters bij OOG-interceptie door de AIVD en de MIVD (griffienr. 165523);

een, van de staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, inzake uitstelbrief vervolgvragen over beantwoording nadere vragen n.a.v. mondeling overleg d.d. 16 april 2019 (griffienr. 162796.05);

een, van alsvoren, inzake halfjaarrapportages juli-december 2018 Caft Aruba en Cft Curaçao en Sint Maarten (griffienr. 165582);

een, van de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, inzake Werkprogramma AWTI (griffienr. 165576);

een, van de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, inzake Werkprogramma Raad voor Cultuur 2019-2020 (griffienr. 165575);

een, van de minister van Financiën, ten geleide van het Blauwe Boekje (griffienr. 165586);

een, van de staatssecretaris van Defensie, inzake personeelsrapportage over midden 2019 (griffienr. 165604);

een, van de minister van Infrastructuur en Waterstaat, inzake voorgehangen voorgenomen besluit oprichting Stichting Global Center on Adaption (griffienr. 165524);

een, van alsvoren, ten geleide van de geannoteerde agenda Transportraad 20 september 2019 (griffienr. 165560);

een, van de staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat, ten geleide van de geannoteerde agenda Raad voor Concurrentievermogen 26 en 27 september 2019 (griffienr. 165596);

een, van de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, ten geleide van het verslag Landbouw- en Visserijraad 15 juli 2019 (griffienr. 165254.01);

een, van alsvoren, ten geleide van de geannoteerde agenda Informele Landbouwraad 22-24 september 2019 (griffienr. 165579);

een, van de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, ten geleide van het werkprogramma 2020 Gezondheidsraad (griffienr. 165573);

een, van de minister voor Medische Zorg en Sport, ten geleide van het verslag formele EU-Gezondheidsraad 14 juni 2019 (griffienr. 165066.01);

een, van alsvoren, ten geleide van het werkprogramma Nlsportraad 2020 (griffienr. 165584);

een, van de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, ten geleide van het verslag OJCS-Raad 22-23 mei 2019 (Jeugd en Sport) (griffienr. 164964.01).

De Voorzitter stelt voor deze missives voor kennisgeving aan te nemen. De bijlagen zijn neergelegd op de afdeling inhoudelijke ondersteuning ter inzage voor de leden;

 • 3. 
  de volgende missive:

een, van de Algemene Rekenkamer, ten geleide van het rapport Inzicht in publiek geld (deel 2); Naar aan toekomstbestendige beleidsbegroting (griffienr. 165553).

De Voorzitter stelt voor deze missive voor kennisgeving aan te nemen. De bijlage is neergelegd op de afdeling inhoudelijke ondersteuning ter inzage voor de leden;

 • 4. 
  de volgende geschriften:

een, van R.M.F.B., inzake AOW voor alle Nederlanders (griffienr. 165563).

Dit geschrift wordt van belang geacht voor de leden van de commissie voor Buitenlandse Zaken, Defensie en Ontwikkelingssamenwerking;

een, van M.d.G., inzake illegale activiteiten Justitie (griffienr. 165562);

een, van T.T.K. te M., inzake klacht over de Kinderombudsman (griffienr. 165561).

Deze geschriften worden van belang geacht voor de leden van de commissie voor Justitie en Veiligheid;

een, van D.P., inzake Amsterdam gaat kapot (griffienr. 165548).

Dit geschrift wordt van belang geacht voor de leden van de commissies voor Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat/Algemene Zaken en Huis van de Koning en voor Justitie en Veiligheid;

een, van W.B., inzake problemen met het CBR (griffienr. 165603).

Dit geschrift wordt van belang geacht voor de leden van de commissie voor Infrastructuur, Waterstaat en Omgeving.

De Voorzitter stelt voor deze geschriften voor kennisgeving aan te nemen.