Stemming motie Wet doorstroming huurmarktVerslag van de vergadering van 19 april 2016 (2015/2016 nr. 28)

Aanvang: 13.38 uur
Status: gecorrigeerd


Stemming motie Wet doorstroming huurmarkt

Aan de orde is de stemming over een motie, ingediend bij de behandeling van het wetsvoorstel Wijziging van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek en enkele andere wetten in verband met het stellen van nadere huurmaatregelen tot verdere bevordering van de doorstroming op de huurmarkt (Wet doorstroming huurmarkt 2015) ,

te weten:

de motie-Köhler c.s. over het toepassen van de huursombenadering voor woningen van particuliere en commerciële verhuurders met een gereguleerde huurprijs (34373, letter K).

(Zie vergadering van 12 april 2016.)

De voorzitter:

Ik geef gelegenheid tot het afleggen van stemverklaringen vooraf.


Bekijk de video van deze spreekbeurt

Mevrouw Jorritsma-Lebbink (VVD):

Voorzitter. Bij afwezigheid van de woordvoerder merk ik het volgende op. De VVD-fractie is voor meer huurwoningen in het middensegment en dus voor bouwen, bouwen, bouwen. De VVD-fractie is er dus tegen dat onze pensioenfondsen worden gedwongen, over de grens te investeren. Daarom stemt zij tegen deze motie.


Bekijk de video van deze spreekbeurt

Mevrouw De Vries-Leggedoor (CDA):

Voorzitter. Het is voor de CDA-fractie nooit een must geweest dat particuliere verhuurders, woningbouwverenigingen of toegelaten instellingen op één lijn worden geschoven. Sterker nog: we hebben vaak gewaarschuwd voor de gevolgen daarvan, ook als het gaat om investeren in de bouw. Er is geen gelijk speelveld. Zolang dat niet zo is en ze niet meedelen in de honing — dan heb ik het over het Waarborgfonds enzovoorts — vinden wij niet dat ze per definitie moeten meedelen in de beperkingen. Daarom stemden we voor het wetsvoorstel, dat vorige week al in stemming werd gebracht, en stemmen we nu tegen de motie.

De voorzitter:

Ik stel voor, te stemmen bij zitten en opstaan.

Daartoe wordt besloten.

In stemming komt de motie-Köhler c.s. (34373, letter K).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de ChristenUnie, GroenLinks, de PvdD en de SP voor deze motie hebben gestemd en de leden van de fracties van de SGP, de VVD, de PvdA, het CDA, 50PLUS, D66 en de PVV ertegen, zodat zij is verworpen.