Naar hoofdinhoud Naar hoofdnavigatiemenu

Stemming moties Ontwerpbesluiten OmgevingswetVerslag van de vergadering van 13 juni 2017 (2016/2017 nr. 31)

Aanvang: 13.40 uur

Status: gecorrigeerd


Stemmingen moties Ontwerpbesluiten Omgevingswet

Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend bij de behandeling van de brief van de minister van Infrastructuur en Milieu d.d. 1 juli 2016 inzake ontwerpbesluiten die zijn gebaseerd op de Omgevingswet (33118, letter C),

te weten:

de motie-Vos c.s. over het Besluit kwaliteit leefomgeving (33118, letter R);

de motie-Verheijen c.s. over de informatiepositie van burgers bij participatietrajecten (33118, letter S);

de motie-Bikker c.s. over instructieregels voor omgevingsvisies in de Invoeringswet Omgevingswet (33118, letter T);

de motie-Teunissen c.s. over een toetsingskader bescherming tegen geur, geluid en trilling (33118, letter U);

de motie-Stienen c.s. over heldere en richtinggevende kaders in de Nationale Omgevingsvisie (33118, letter Z);

de motie-Meijer c.s. over het toepassen van de uitgebreide voorbereidingsprocedure (33118, letter AB).

(Zie vergadering van 6 juni 2017.)


Bekijk de video van deze spreekbeurt

De voorzitter:

Ik heet de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, die namens de regering bij de stemmingen aanwezig is, van harte welkom in de Eerste Kamer.

Hebben alle leden de stemmingslijst getekend? Ik constateer dat dit het geval is.

Het woord is aan mevrouw Vos.

Mevrouw Vos (GroenLinks):

Voorzitter. Ik wil mijn motie op stuk nr. 33118, letter R graag aanhouden.

De voorzitter:

Op verzoek van mevrouw Vos stel ik voor, haar motie (33118, letter R) aan te houden.

Daartoe wordt besloten.

De voorzitter:

Ik geef gelegenheid tot het afleggen van stemverklaringen vooraf.


Bekijk de video van deze spreekbeurt

Mevrouw Klip-Martin (VVD):

Mevrouw de voorzitter. Ik wil namens mijn fractie graag een stemverklaring afleggen over de motie-Verheijen c.s. (33118, letter S) en de motie-Stienen c.s. (33118, letter Z) in deze reeks van moties. Het betreft twee moties waarvan de minister de inhoud heeft bestempeld als ondersteuning van beleid. In de ogen van mijn fractie is deze motie daarmee overbodig geworden. Wij zullen dus tegen deze motie stemmen, niet vanwege de inhoud maar vanwege de reactie van de minister.

De voorzitter:

S of Z? S én Z. Bij beide moties stemt u dus tegen, omdat het staand beleid is.


Bekijk de video van deze spreekbeurt

De heer Flierman (CDA):

Voorzitter. Onze fractie heeft bij de afweging van haar stemgedrag over de moties betrokken dat aanvankelijk twee en nu nog één motie door de minister ontraden is, namelijk de motie met letter T. De CDA-fractie vond de argumentatie van de minister overtuigend en zal dus tegen die motie stemmen. De moties met de letters S, U en Z zijn door de minister gekwalificeerd als ondersteuning van haar beleid. In die zin zijn ze in de ogen van mijn fractie overbodig. De CDA-fractie hecht aan een werkwijze waarin ze niet voor overbodige moties stemt. Wij zullen daar dus tegen stemmen. Dat betekent dat we alleen voor zullen stemmen bij de motie van mevrouw Meijer c.s. met de letters AB, waarover de minister het oordeel aan de Kamer heeft gelaten.

De voorzitter:

Dank u wel. Zijn er nog meer stemverklaringen over de moties? Dat is niet het geval.

Ik stel voor, te stemmen bij zitten en opstaan.

Daartoe wordt besloten.

In stemming komt de motie-Verheijen c.s. (33118, letter S).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SGP, de ChristenUnie, de PvdA, GroenLinks, de PvdD, 50PLUS, de OSF, de SP, D66 en de PVV voor deze motie hebben gestemd en de leden van de fracties van de VVD en het CDA ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Bikker c.s. (33118, letter T).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SGP, de ChristenUnie, de PvdA, GroenLinks, de PvdD, 50PLUS, de OSF en de SP voor deze motie hebben gestemd en de leden van de fracties van de VVD, het CDA, D66 en de PVV ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Teunissen c.s. (33118, letter U).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SGP, de ChristenUnie, de PvdA, GroenLinks, de PvdD, 50PLUS, de OSF, de SP en D66 voor deze motie hebben gestemd en de leden van de fracties van de VVD, het CDA en de PVV ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Stienen c.s. (33118, letter Z).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SGP, de ChristenUnie, de PvdA, GroenLinks, de PvdD, 50PLUS, de OSF, de SP en D66 voor deze motie hebben gestemd en de leden van de fracties van de VVD, het CDA en de PVV ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Meijer c.s. (33118, letter AB).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SGP, de ChristenUnie, de VVD, de PvdA, het CDA, GroenLinks, de PvdD, 50PLUS, de OSF en de SP voor deze motie hebben gestemd en de leden van de fracties van D66 en de PVV ertegen, zodat zij is aangenomen.