Voortzetting debat over Hoofdstuk XIIa (Reglement van Orde): Integriteit.Verslag van de vergadering van 12 februari 2019 (2018/2019 nr. 18)

Aanvang: 13.40 uur

Status: gecorrigeerd


Aan de orde is de voortzetting van het debat over Hoofdstuk XIIa (Reglement van Orde): Integriteit,

en over:

- de motie-Strik c.s. over een toezicht- en handhavingsmechanisme voor een nieuwe gedragscode (CX, letter E);

- de motie-Engels c.s. over een gedragscode en een gedragsregelcommissie (CX, letter F);

- de motie-Kuiper c.s. over een samenhangende gedragscode met betrekking tot een aantal thema's (CX, letter G).

(Zie vergadering van 29 januari 2019.)


Bekijk de video van deze spreekbeurt

De voorzitter:

Aan de orde is de besluitvorming naar aanleiding van de beraadslagingen van 29 januari 2019 over hoofdstuk XIIa van het Reglement van Orde over integriteit. Ik heb begrepen dat er behoefte is aan een derde termijn en geef het woord aan mevrouw Jorritsma-Lebbink om dit verzoek toe te lichten.


Bekijk de video van deze spreekbeurt

Mevrouw Jorritsma-Lebbink (VVD):

Voorzitter. De afgelopen week is er door de Huishoudelijke Commissie, maar beter gezegd in de personen van de heer Backer en de heer Flierman, hard gewerkt om te komen tot een zo breed mogelijk getekende uitspraak van deze Kamer. Dat is gelukt, dus ik heb de eer mede namens de heren Brinkman, Engels en Kox, mevrouw Sent, mevrouw Strik, de heer Kuiper, de heer Koffeman, de heer Schalk, mevrouw Baay-Timmerman en de heer Ten Hoeve deze motie in te mogen dienen.

De voorzitter:

En u vraagt om een derde termijn?

Mevrouw Jorritsma-Lebbink (VVD):

En daarom vroeg ik om een derde termijn.

De voorzitter:

Dan ga ik eerst vragen of de Kamer zich kan vinden in een derde termijn. Dat is het geval. Als eerste zou ik u nu het woord moeten geven in de derde termijn, mevrouw Jorritsma, voor het indienen van de motie. Maar u heeft die al ...

Mevrouw Jorritsma-Lebbink (VVD):

Ik heb het al gedaan. Een beetje snel.

De voorzitter:

Tempo is u niet vreemd, dus dan doen we het nu. Ik lees de motie voor in de derde termijn, waarvoor de Kamer toestemming heeft gegeven.

De beraadslaging wordt heropend.

Mevrouw Jorritsma-Lebbink (VVD):

Goed.

De voorzitter:

Door de leden Jorritsma-Lebbink, Brinkman, Engels, Kox, Sent, Strik, Kuiper, Koffeman, Schalk, Baay-Timmerman en Ten Hoeve wordt de volgende motie voorgesteld:

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat in overeenstemming met de geest van de besprekingen in het College van Senioren over integriteit de woordvoerders op 29 januari 2019 in het debat in de Kamer verschillende voorstellen hebben gedaan voor maatregelen om integriteit en transparantie in de Kamer en onder de leden te bevorderen en te bewaken;

overwegende dat tijdens het debat in diverse bewoordingen een breed gedeelde wens werd uitgesproken om te streven naar een fractie overstijgende gemeenschappelijke gedragscode en het in de rede ligt om het hoofdstuk XIIa over integriteit in het Reglement van Orde (RvO) uit te breiden c.q. aan te vullen;

overwegende dat in het verlengde van deze gedragscode ook voorstellen zijn gedaan voor een instrumentarium dat de naleving van deze code kan bewaken door monitoring, advies over interpretatie, verantwoording of anderszins;

van oordeel dat het wenselijk is de verschillende voorstellen nader te bezien, te wegen en indien mogelijk en wenselijk modaliteiten daarvan uit te werken, daarbij — maar niet uitsluitend — het in 2013 uitgebrachte GRECO-rapport (en de nalevingsverslagen uit 2015, 2016/17 en 2018) en de aanbevelingen van de Tijdelijke Commissie GRECO-Rapport (d.d. 13 mei 2014) opnieuw te betrekken, alsmede de in het College van Senioren afgesproken werkwijze (het halfjaarlijkse gesprek over integriteit, publicatie integrale geschenken- en reizenregisters, verbeterde openbaarmaking geschenken, reizen en nevenfuncties, herinnering aan de relevante wet- en regelgeving en introductiebijeenkomst integriteit na de Kamerwisseling) een plaats te geven;

spreekt uit dat het wenselijk is dat de Kamer op basis van artikel 34 RvO een bijzondere commissie instelt met de opdracht om bovenstaande wens van een gedragscode alsmede de mogelijkheid van een instrumentarium ten behoeve van de naleving en interpretatie van deze code te onderzoeken, met inachtneming van de overwegingen uit deze motie uit te werken en vorm te geven in een advies en hierover niet later dan 19 april 2019 aan de Kamer te rapporteren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Zij krijgt letter H (CX).

Mevrouw Jorritsma-Lebbink (VVD):

Dank u wel, voorzitter.

De voorzitter:

Dank u wel, mevrouw Jorritsma. Wenst iemand nog het woord in derde termijn? Meneer Kuiper.


Bekijk de video van deze spreekbeurt

De heer Kuiper (ChristenUnie):

Voorzitter. Ik heb twee weken geleden een motie ingediend, mede namens een aantal fractievoorzitters, om te komen tot een gemeenschappelijk gedragen gedragscode. Wij achten dit punt nu heel goed verwoord in de nieuwe motie, die bovendien breder is ondertekend, dus ik wil deze motie nu intrekken.

De voorzitter:

Aangezien de motie-Kuiper c.s. (CX, letter G) is ingetrokken, maakt zij geen onderwerp van beraadslaging meer uit.

Dank u wel. Mevrouw Strik.


Bekijk de video van deze spreekbeurt

Mevrouw Strik (GroenLinks):

Voorzitter. Ik had tijdens hetzelfde debat ook mede namens een aantal fractievoorzitters een motie ingediend ten behoeve van het instellen van een instrumentarium voor het toezicht op en de handhaving van een dergelijke gedragscode. Ook dit zien wij voldoende terug in deze motie. Daarom wil ik graag de motie CX, letter E, intrekken.

De voorzitter:

Aangezien de motie-Strik c.s. (CX, letter E) is ingetrokken, maakt zij geen onderwerp van beraadslaging meer uit.

De voorzitter:

Dank u wel, mevrouw Strik. Meneer Engels.


Bekijk de video van deze spreekbeurt

De heer Engels (D66):

Mevrouw de voorzitter, u voelt 'm aankomen. In aansluiting op de goede collegae Kuiper en Strik wil ik ook graag mijn motie om dezelfde reden intrekken. Dank u.

De voorzitter:

Aangezien de motie-Engels c.s. (CX, letter F) is ingetrokken, maakt zij geen onderwerp van beraadslaging meer uit.

Dank u wel, meneer Engels.

Wenst nog iemand het woord in de derde termijn? Dat is niet het geval.

De beraadslaging wordt gesloten.


Bekijk de video van deze spreekbeurt

De voorzitter:

Ik kom tot afhandeling van de motie. Ik stel voor om direct over de ingediende motie-Jorritsma-Lebbink c.s. te stemmen.