Stemming Tijdelijke wet Tweede Kamerverkiezing covid-19Verslag van de vergadering van 26 januari 2021 (2020/2021 nr. 21)

Aanvang: 17.43 uur
Status: gecorrigeerd


  • Kijk de video van dit deel van de vergadering terug

Stemming Tijdelijke wet Tweede Kamerverkiezing covid-19

Aan de orde is de stemming in verband met het wetsvoorstel Wijziging van de Tijdelijke wet verkiezingen covid-19 ten behoeve van de verkiezing van de leden van de Tweede Kamer in 2021 (Tijdelijke wet Tweede Kamerverkiezing covid-19) (35654).

(Zie vergadering van heden.)


Bekijk de video van deze spreekbeurt

De voorzitter:

We stemmen over wetsvoorstel 35654, Wijziging van de Tijdelijke wet verkiezingen covid-19 ten behoeve van de verkiezing van de leden van de Tweede Kamer in 2021. Wenst een van de leden een stemverklaring af te leggen?

Ik geef gelegenheid tot het afleggen van stemverklaringen vooraf.

De heer Nicolaï.


Bekijk de video van deze spreekbeurt

De heer Nicolaï (PvdD):

Voorzitter. Onze fractie is er natuurlijk voor dat de verkiezingen doorgaan, maar is zich er ook van bewust dat we hier in de Eerste Kamer geen wetten moeten laten passeren die niet deugen. Onze fractie steunt de twee miljoen andere generiek kwetsbaren die nu niet de gelegenheid krijgen om aan het briefstemmen te kunnen deelnemen. Wij achten de grens die nu getrokken wordt in de wet waarbij dus alleen maar een bepaalde groep dat recht krijgt, in strijd met het gelijkheidsbeginsel. Dat is voor ons al reden genoeg om te zeggen dat deze wet niet deugt. We zullen dan ook tegenstemmen.

De voorzitter:

Dank u wel, meneer Nicolaï. Dan de heer Verkerk namens de ChristenUnie.


Bekijk de video van deze spreekbeurt

De heer Verkerk (ChristenUnie):

Voorzitter. De ChristenUnie hecht heel veel waarde aan de kwaliteit van de democratie. We vinden dat er met deze wet een goede balans is tussen kwaliteit aan de ene kant en veiligheid aan de andere kant. Wij danken dan ook de minister, alle ambtenaren en alle gemeenten voor het vele werk dat is gebeurd. Perfect is het niet, maar dat kan ook niet in deze situatie. Dus wij zullen ook van harte voorstemmen.

De voorzitter:

Dank u wel, meneer Verkerk. Wenst een van de overige leden een stemverklaring af te leggen? Dat is niet het geval. We stemmen bij zitten en opstaan.

In stemming komt het wetsvoorstel.

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SGP, het CDA, de VVD, Fractie-Otten, GroenLinks, de SP, 50PLUS, de PvdA, de OSF, D66, de PVV, de ChristenUnie en Fractie-Van Pareren voor dit wetsvoorstel hebben gestemd en de leden van de fractie van de PvdD ertegen, zodat het is aangenomen.


Bekijk de video van deze spreekbeurt

Ik merk hierbij op dat de fractie van Forum voor Democratie afwezig is.

Dan zijn we nu gekomen aan het einde van de vergadering. Ik dank alle leden en medewerkers die deze vergadering mogelijk hebben gemaakt en wens u wel thuis.