35.654

Tijdelijke wet Tweede Kamerverkiezing covid-19Dit wetsvoorstel is een aanvulling op de Tijdelijke wet verkiezingen covid-19 (35.590) en wijzigt die wet op enkele onderdelen. Hoofddoel van dit wetsvoorstel is om het in verband met de uitbraak van het coronavirus voor de Tweede Kamerverkiezing van 17 maart 2021 mogelijk te maken dat kiezers van 70 jaar en ouder hun stem per brief kunnen uitbrengen, en dat met name kiezers met een kwetsbare gezondheid de gelegenheid krijgen om gedurende twee dagen voorafgaand aan de ‘reguliere’ dag van de stemming hun stem in een stemlokaal uit te brengen. Doel van deze extra mogelijkheden voor het uitbrengen van een stem is om kiezers zo veel mogelijk te spreiden en de drukte in de stemlokalen op de verkiezingsdag te verminderen. Kiezers die vanwege het coronavirus twijfelen over de gang naar de stembus op de verkiezingsdag, bijvoorbeeld vanwege een kwetsbare gezondheid, krijgen zo een extra alternatief om zelf hun stem uit te brengen. De regering acht het van het grootste belang dat kiezers gaan stemmen en zich daarbij veilig voelen.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Het voorstel (EK, B) is op 17 december 2020 aangenomen door de Tweede Kamer.

Voor: SP, PvdA, Krol, GroenLinks, PvdD, 50PLUS, Van Kooten-Arissen, DENK, D66, VVD, SGP, CDA, ChristenUnie en PVV.

Tegen: FVD.

De Eerste Kamer heeft het voorstel op 26 januari 2021 na stemming bij zitten en opstaan aangenomen.

Voor: SGP, CDA, Fractie-Van Pareren, VVD, Fractie-Otten, GroenLinks, SP, 50PLUS, PvdA, OSF, D66, PVV en ChristenUnie.

Tegen: PvdD.

De FVD-fractie was niet aanwezig bij de stemming.

Tijdens de plenaire behandeling van het wetsvoorstel door de Eerste Kamer op 26 januari 2021 werden drie moties ingediend:

De motie-Van der Linden (Fractie-Van Pareren) over frauderisico-assessment briefstemmen (EK, H) is op 2 februari 2021 na stemming bij zitten en opstaan verworpen. Fractie-Van Pareren, FVD, SP en OSF stemden voor.

De motie-Nicolaï (PvdD) c.s. over het Outbreak Management Team vragen om een advies is op 23 februari 2021 na een korte heropening van de beraadslaging in derde termijn gewijzigd (EK, M) en op dezelfde dag na stemming bij zitten en opstaan verworpen. SP en PvdD stemden voor.

De motie-Nicolaï (PvdD) c.s. over de mogelijkheid van briefstemmen voor iedere kiezer (EK, J) is op 23 februari 2021 na stemming bij zitten en opstaan verworpen. Fractie-Otten, SP, OSF en PvdD stemden voor.

De Eerste Kamercommissie voor Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis van de Koning (BiZa/AZ) heeeft op 7 december 2021 de brief van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 11 oktober 2021 ter aanbieding van de Discussienota briefstemmen (EK 35.590, I met bijlagen) voor kennisgeving aangenomen en deze na de kabinetsformatie desgewenst te betrekken bij een te voeren kennismakingsgesprek met de nieuwe bewindspersoon.

De commissie heeft op 29 juni 2021 de brief van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 18 juni 2021 (EK 35.654 / 35.590 / 35.165, Q met bijlagen) over de evaluatie van de Tweede Kamerverkiezing van 17 maart 2021 besproken.

De commissie heeft bij brief van 13 juli 2021 haar waardering voor de organisatie door het ministerie en de gemeenten van de Tweede Kamerverkiezing 2021, behoudens enkele aspecten waaronder het briefstemmen, aan de minister kenbaar gemaakt.


Kerngegevens

ingediend

30 november 2020

titel

Wijziging van de Tijdelijke wet verkiezingen covid-19 ten behoeve van de verkiezing van de leden van de Tweede Kamer in 2021 (Tijdelijke wet Tweede Kamerverkiezing covid-19)

schriftelijke voorbereiding

inbreng geleverd door

ondertekening

inwerkingtreding

Met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin de wet wordt geplaatst


Documenten

Bladeren:
[1-50] [51-78] documenten
Bladeren:
[1-50] [51-78] documenten