Stemming Goedkeuring van het eigenmiddelenbesluit van de Raad van de Europese UnieVerslag van de vergadering van 25 mei 2021 (2020/2021 nr. 38)

Aanvang: 13.37 uur
Status: gecorrigeerd


  • Kijk de video van dit deel van de vergadering terug

Stemming Goedkeuring van het eigenmiddelenbesluit van de Raad van de Europese Unie

Aan de orde is de stemming in verband met het wetsvoorstel Goedkeuring van het op 14 december 2020 te Brussel tot stand gekomen Besluit van de Raad van de Europese Unie betreffende het stelsel van eigen middelen van de Europese Unie en tot intrekking van Besluit 2014/335/EU, Euratom (Trb. 2021, 5) (35711).

(Zie vergadering van 18 mei 2021.)


Bekijk de video van deze spreekbeurt

De voorzitter:

Thans zijn aan de orde de stemmingen. Ik heet de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, die namens de regering bij de stemmingen aanwezig is, nogmaals van harte welkom. Hebben voldoende leden de presentielijst getekend? Dat is het geval. We beginnen met de hoofdelijke stemming over het wetsvoorstel 35711, Goedkeuring van het op 14 december 2020 te Brussel tot stand gekomen Besluit van de Raad van de Europese Unie betreffende het stelsel van eigen middelen van de Europese Unie en tot intrekking van Besluit 2014/335/EU, Euratom. Wenst een van de leden een stemverklaring af te leggen? Dat is het geval.

Ik geef gelegenheid tot het afleggen van stemverklaringen vooraf.

Het woord is aan de heer Van Ballekom namens de VVD.


Bekijk de video van deze spreekbeurt

De heer Van Ballekom (VVD):

Dank u wel, voorzitter. Op verzoek heb ik het uitgeschreven, om de minuut niet te overschrijden. Zoals tijdens het debat vorige week toegezegd, zou ik mijn collega's informeren over het uiteindelijke standpunt van mijn fractie. Dat heb ik gedaan via een bericht aan de commissie Financiën. Met dit eigenmiddelenbesluit gaan we geen gezamenlijke schulden aan, is duidelijk geworden, voeren we geen Europese belastingen in, is er sprake van een eerlijke verdeling van de lasten en is de leningsbevoegdheid van de Commissie eenmalig, covidgerelateerd en loopt die eind 2026 af. Behulpzaam en doorslaggevend was de brief van de minister van Financiën van 21 mei jongstleden, waarin ondubbelzinnig wordt neergelegd dat we te maken hebben met een ondeelbaar pakket aan besluiten waarover onder geen enkele omstandigheid te heronderhandelen valt. Dit stelt mijn fractie in staat het eigenmiddelenbesluit onverkort goed te keuren.

Dank u wel.

De voorzitter:

Dank u wel, meneer Van Ballekom. De heer Otten namens de Fractie-Otten.


Bekijk de video van deze spreekbeurt

De heer Otten (Fractie-Otten):

Voorzitter. Dit eigenmiddelenbesluit, ook wel genaamd EU-herstelfonds, van 750 miljard euro regelt in de praktijk vooral de financiering van de green deal voor de EU. Daarnaast wordt Nederland hiermee ook een schuldenunie en een transferunie ingerommeld. De Fractie-Otten zal dan ook tegenstemmen.

De voorzitter:

Dank u wel, meneer Otten. De heer Van Rooijen namens 50PLUS.


Bekijk de video van deze spreekbeurt

De heer Van Rooijen (50PLUS):

Voorzitter. Onze fractie had tijdens het debat later op de avond aan de minister gevraagd waarom hij, gelet op de motie-De Vries in de Tweede Kamer, over verstandig en prudent omgaan met de ratificatie, naar de automatische piloot neigde. Ik heb hem gevraagd om vrijdag in Lissabon te overleggen. Dat heeft hij gedaan. Er is vrijdagavond een brief gekomen en die is voor mijn fractie voldoende om nu absoluut zeker voor dit voorstel te stemmen. Er wordt niet terugonderhandeld; de afspraken staan zoals ze staan.

De voorzitter:

Dank u wel, meneer Van Rooijen. Wenst een van de overige leden een stemverklaring af te leggen? Dat is niet het geval.

Ik verzoek de leden om zo dadelijk duidelijk hun stem uit te brengen met het woord "voor" of "tegen", zonder enige bijvoeging. Ik trek nu blind een nummertje, zo zeg ik tegen degenen die zich afvragen wat ik aan het doen ben. Dat is gelukkig een nummertje van iemand die aanwezig is, namelijk de heer A.J.M. van Kesteren van de PVV. We beginnen bij hem.

In stemming komt het wetsvoorstel.

Vóór stemmen de leden: Niek Jan van Kesteren, Keunen, Klip-Martin, Kluit, Knapen, Koole, Meijer, Moonen, Oomen-Ruijten, Pijlman, Prins, Raven, Recourt, Rietkerk, Rombouts, Van Rooijen, Rosenmöller, Stienen, Veldhoen, Verkerk, Van der Voort, Vos, Adriaansens, Arbouw, Atsma, Baay-Timmerman, Backer, Van Ballekom, De Blécourt-Wouterse, De Boer, Bredenoord, Bruijn, De Bruijn-Wezeman, Van der Burg, Crone, Dittrich, Essers, Ester, Ganzevoort, Geerdink, Van Gurp, Huizinga-Heringa, Jorritsma-Lebbink, Karakus en Karimi.

Tegen stemmen de leden: Ton van Kesteren, Koffeman, Kox, Van der Linden, Nanninga, Nicolaï, Otten, Van Pareren, Schalk, Van Strien, De Vries, Van Wely, Berkhout, Beukering, Bezaan, Van Dijk, Faber-van de Klashorst, Frentrop, Gerkens, Van Hattem, Hermans, Hiddema en Janssen.

De voorzitter:

Ik constateer dat dit wetsvoorstel met 45 stemmen voor en 23 stemmen tegen is aangenomen.