35.711

Goedkeuring nieuw Eigenmiddelenbesluit van de Europese UnieDit wetsvoorstel voorziet in de goedkeuring van het op 14 december 2020 te Brussel tot stand gekomen Besluit van de Raad van de Europese Unie betreffende het stelsel van eigen middelen van de Europese Unie voor het Europese deel van Nederland (Eigenmiddelenbesluit (EMB), Trb. 2021, 5PDF-document). In dit besluit zijn de afspraken over de inkomsten van de Europese Unie vastgelegd. Het EMB is de opvolger van het op 26 mei 2014 te Brussel tot stand gekomen EMB 2014.

Het EMB regelt de financiering van de EU-begroting en daarmee de afdrachten aan de Europese Unie van de lidstaten. De begroting van de Unie wordt onverminderd andere ontvangsten volledig uit eigen middelen gefinancierd.

De voorgeschiedenis van dit wetsvoorstel is te vinden in het E-dossier E180023 en op de themapagina over het Meerjarig Financieel Kader 2021-2027.


Stand van zaken

De Tweede Kamer heeft het voorstel (TK, 2) op 25 februari 2021 aangenomen.

Voor: PvdA, GroenLinks, 50PLUS, DENK, D66, VVD, CDA en ChristenUnie.

Tegen: SP, PvdD, Van Kooten-Arissen, Krol, SGP, PVV en FVD.

De Eerste Kamer heeft het voorstel op 25 mei 2021 na hoofdelijke stemming aangenomen.

Voor: 45 Leden (CDA, VVD, GroenLinks, 50PLUS, PvdA, OSF, D66 en ChristenUnie.

Tegen: 23 Leden (SGP, Fractie-Nanninga, FVD, Fractie-Otten, SP, PVV en PvdD).

Over drie van de vier tijdens de plenaire behandeling van het voorstel op 18 mei 2021 ingediende moties werd op 25 mei bij zitten en opstaan gestemd. 1 motie werd op 25 mei aangehouden.

Het voorstel van het lid Van der Linden (Fractie-Nanninga) om de Kamer het wetsvoorstel controversieel te laten verklaren vond op 30 maart op commissieniveau geen (gewogen) meerderheid van de aanwezige fracties.

Op 6 april 2021 werd tijdens de plenaire vergadering van de Eerste Kamer een voorstel van de heer Van der Linden tot het controversieel verklaren van het wetsvoorstel na stemming bij zitten en opstaan verworpen.

Voor: SGP, FVD, Fractie-Nanninga, Fractie-Otten, PVV en PvdD.

Tegen: CDA, VVD, GroenLinks, SP, 50PLUS, PvdA, OSF, D66 en ChristenUnie.


Kerngegevens

ingediend

22 januari 2021

titel

Goedkeuring van het op 14 december 2020 te Brussel tot stand gekomen Besluit van de Raad van de Europese Unie betreffende het stelsel van eigen middelen van de Europese Unie en tot intrekking van Besluit 2014/335/EU, Euratom (Trb. 2021, 5)

schriftelijke voorbereiding

inbreng geleverd door

ondertekening

inwerkingtreding

Met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin de wet wordt geplaatst


Documenten