Stemming moties Wetsvoorstellen Tijdelijke wet maatregelen covid-19, Tijdelijke wet coronatoegangsbewijzen en Quarantaineplicht voor inreizigersVerslag van de vergadering van 1 juni 2021 (2020/2021 nr. 39)

Aanvang: 13.32 uur

Status: gecorrigeerd


Stemmingen moties Wetsvoorstellen Tijdelijke wet maatregelen covid-19, Tijdelijke wet coronatoegangsbewijzen en Quarantaineplicht voor inreizigers

Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend bij de behandeling van het wetsvoorstel Tijdelijke bepalingen in verband met maatregelen ter bestrijding van de epidemie van covid-19 voor de langere termijn (Tijdelijke wet maatregelen covid-19) (35526), het wetsvoorstel Wijziging van de Wet publieke gezondheid in verband met het stellen van tijdelijke regels over de inzet van coronatoegangsbewijzen bij de bestrijding van het virus SARS-CoV-2 (Tijdelijke wet coronatoegangsbewijzen) (35807) en het wetsvoorstel Wijziging van de Wet publieke gezondheid vanwege de invoering van aanvullende tijdelijke maatregelen voor het internationaal personenverkeer in verband met de bestrijding van de epidemie van covid-19 (35808),

te weten:

  • de motie-Otten c.s. over onderzoek door de Algemene Rekenkamer naar uitgaven verband houdende met de Tijdelijke wet coronatoegangsbewijzen (35526, 35807, letter BG);
  • de motie-Van der Voort c.s. over een realistische ondergrens van de prevalentie van het aantal geschatte besmettelijke personen (35807, letter G);
  • de motie-Van der Voort c.s. over een gedegen visie en toekomstplan voor de zorg (35526, letter BH);
  • de motie-Karakus c.s. over voldoende capaciteit voor de controle van inreizigers uit hoogrisicogebieden (35808, letter D);
  • de motie-Nanninga c.s. over het laten vervallen van beide spoedwetten (35807, 35808, letter H).

(Zie vergadering van 25 mei 2021.)


De voorzitter:

Thans zijn aan de orde die stemmingen.

Hebben voldoende leden de presentielijst getekend? Dat is het geval.

Dan stemmen we als eerste over de motie 35526, 35807, letters BG, de motie van het lid Otten c.s. over onderzoek door de Algemene Rekenkamer naar uitgaven verband houdende met de Tijdelijke wet coronatoegangsbewijzen. Wenst een van de leden een stemverklaring af te leggen?

Ik geef gelegenheid tot het afleggen van stemverklaringen vooraf.

De heer Van Strien namens de PVV.


De heer Van Strien (PVV):

Vindt u het goed, voorzitter, dat ik gelijk alle moties behandel?

De voorzitter:

Als u dat wenst, vind ik het goed.

De heer Van Strien (PVV):

Wij zijn niet echt overtuigd dat het onderzoek tot nieuwe inzichten gaat leiden, maar geven de motie-Otten het voordeel van de twijfel.

Dan de motie-Van der Voort over een realistische ondergrens van de prevalentie van het aantal geschatte besmettelijke personen. Wij kunnen ons enigszins voorstellen dat je een indicator wilt hebben om van dat testen af te komen. Bij een virus dat meerdere varianten kent met verschillende besmettelijkheid, is de prevalentie echter een slechte indicator. Je zou dan naar de incidentie moeten kijken. Dat doet de RIVM overigens de facto ook. Ernstiger is dat om een einde aan het testen te maken voor het meten van prevalentie uitgebreid testen noodzakelijk is. Zoiets heet in gewoon Nederlands een "cirkelredenering". De PVV is daartegen.

De rechttoe-rechtaanbenadering van de motie-Nanninga over het laten vervallen van beide spoedwetten vinden wij een stuk logischer, zij het dat de datum eigenlijk al pakweg 1 juli zou moeten zijn. Maar goed, hier zullen wij desondanks voorstemmen.

Over de motie-Van der Voort over een gedegen visie en een toekomstplan voor de zorg het volgende: nadat twee kabinetten-Rutte de zorg structureel hebben afgebroken, verwachten wij niet dat het nu demissionaire kabinet in staat is de schade op korte termijn te herstellen. Wij zullen tegen deze motie stemmen.

Dan de motie-Karakus over voldoende capaciteit voor de controle van inreizigers uit hoogrisicogebieden. Wij willen geen politiestaat, dus zijn wij tegen.

De voorzitter:

Dank u wel, meneer Van Strien. Dan de heer Janssen namens de SP.


De heer Janssen (SP):

Voorzitter, dank u wel. Mijn fractie zal tegen de motie van de heer Otten stemmen, omdat wij denken dat die op dit moment niet opportuun is en er al onderzoeken lopen. Er volgt nog een begrotingsbehandeling, dus dat kan later alsnog. We draaien daar nu niks mee terug.

Wij zullen voor de twee moties-Van der Voort en de motie-Karakus stemmen, omdat die nadere handvatten geven voor een gerichte uitvoering.

En wij zullen tegen de motie-Nanninga stemmen, omdat wij niet kunnen voorzien hoe de situatie over drie maanden zal zijn. Wij hopen allemaal dat de maatregelen dan overbodig zijn, maar kunnen dat nu niet voorspellen.

Voor het overige zijn wij blij dat de minister in ieder geval heeft toegezegd dat de Tijdelijke wet maatregelen in de huidige vorm niet zal worden verlengd per 1 september.

De voorzitter:

Dank u wel, meneer Janssen. Wenst een van de overige leden op dit moment een stemverklaring af te leggen? Mevrouw Nanninga namens de Fractie-Nanninga.


Mevrouw Nanninga (Fractie-Nanninga):

Dank u wel, voorzitter. Onze fractie zal voor de eerste motie-Van der Voort stemmen. Wij hebben tegen deze wetten gestemd, maar als die er dan toch moeten komen, vinden we dit een goede toevoeging. We zullen ook instemmen met de tweede motie-Van der Voort, waarbij wij aantekenen dat kennelijk efficiëntie en goed opgezette zorg voor D66 nu niet aan de orde zijn. Daar is blijkbaar een motie voor nodig. Die steunen wij.

De voorzitter:

Dank u wel, mevrouw Nanninga. Wenst een van de overige leden op dit moment een stemverklaring af te leggen? Dat is niet het geval.

Dan stemmen wij nu over de motie van het lid Otten c.s. over onderzoek door de Algemene Rekenkamer. Wij stemmen bij zitten en opstaan.

In stemming komt de motie-Otten c.s. (35526, 35807, letters BG).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SGP, Fractie-Nanninga, FVD, Fractie-Otten, de PVV en de PvdD voor deze motie hebben gestemd en de leden van de fracties van het CDA, de VVD, GroenLinks, de SP, 50PLUS, de PvdA, de OSF, D66 en de ChristenUnie ertegen, zodat zij is verworpen.


Vervolgens stemmen we over de motie 35807, letter G, de motie van het lid Van der Voort c.s. over een realistische ondergrens van de prevalentie van het aantal geschatte besmettelijke personen. Wenst een van de leden een stemverklaring af te leggen? Dat is niet het geval. We stemmen bij zitten en opstaan.

In stemming komt de motie-Van der Voort c.s. (35807, letter G).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SGP, het CDA, Fractie-Nanninga, FVD, de VVD, Fractie-Otten, GroenLinks, de SP, 50PLUS, de PvdA, de OSF, D66, de PvdD en de ChristenUnie voor deze motie hebben gestemd en de leden van de fractie van de PVV ertegen, zodat zij is aangenomen.


Vervolgens stemmen wij over de motie 35526, letters BH, de motie van het lid Van der Voort c.s. over een gedegen visie en toekomstplan voor de zorg. Wenst een van de leden een stemverklaring af te leggen?

Ik geef gelegenheid tot het afleggen van stemverklaringen vooraf.

Mevrouw Prins namens het CDA.


Mevrouw Prins (CDA):

Meneer de voorzitter. De CDA-fractie vindt het van belang dat de zogenaamde inhaalzorg zo snel als mogelijk ter hand wordt genomen, met tegelijkertijd aandacht voor het feit dat medewerkers in de zorg ook hun verlof nodig hebben ten behoeve van hun eigen gezondheid. De regering heeft daartoe reeds op 26 mei 2021 een plan gepresenteerd. Dit maakt de motie overbodig. Daarbij vindt de fractie dat een visie op de toekomst van de zorg een vraag is voor de nieuwe regering. De CDA-fractie stemt dan ook tegen deze motie.

De voorzitter:

Dank u wel, mevrouw Prins. De heer Keunen namens de VVD.


De heer Keunen (VVD):

Dank u wel, voorzitter. Ook de VVD-fractie vindt het van belang dat er een goed plan komt voor de inhaalzorg, zeker ook met de mogelijkheid om de zorgverleners zelf te laten herstellen. Wij vinden dat een sympathiek idee. De minister heeft in het debat aangekondigd hier aandacht voor te hebben en met een plan te komen. De dag na het debat heeft minister Van Ark hierover een plan bekendgemaakt aan de Tweede Kamer. Dat maakt de motie in feite overbodig. Onze fractie vraagt zich af of moties als deze, die de regering oproepen tot een visie of een toekomstplan, wel tot de taak van de Eerste Kamer behoren. Daarom zullen wij tegen stemmen.

De voorzitter:

Dank u wel, meneer Keunen. Wenst een van de andere leden een stemverklaring af te leggen? Dat is niet het geval. We stemmen bij zitten en opstaan.

In stemming komt de motie-Van der Voort c.s. (35526, letters BH).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SGP, Fractie-Nanninga, FVD, Fractie-Otten, GroenLinks, de SP, 50PLUS, de PvdA, de OSF, D66, de PvdD en de ChristenUnie voor deze motie hebben gestemd en de leden van de fracties van het CDA, de VVD en de PVV ertegen, zodat zij is aangenomen.


Vervolgens stemmen we over de motie 35808, letter D, de motie van het lid Karakus c.s. over voldoende capaciteit voor de controle van inreizigers uit hoogrisicogebieden. Wenst een van de leden een stemverklaring af te leggen? Dat is niet het geval. We stemmen bij zitten en opstaan.

In stemming komt de motie-Karakus c.s. (35808, letter D).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van GroenLinks, de SP, de PvdA, de OSF, de PvdD en de ChristenUnie voor deze motie hebben gestemd en de leden van de fracties van de SGP, het CDA, Fractie-Nanninga, FVD, de VVD, Fractie-Otten, 50PLUS, D66 en de PVV ertegen, zodat zij is verworpen.


Ten slotte stemmen we over de motie 35807, 35808, letter H, de motie van het lid Nanninga c.s. over het laten vervallen van beide spoedwetten. Wenst een van de leden een stemverklaring af te leggen? Dat is niet het geval. We stemmen bij zitten en opstaan.

In stemming komt de motie-Nanninga c.s. (35807, 35808, letter H).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SGP, Fractie-Nanninga, FVD, Fractie-Otten en de PVV voor deze motie hebben gestemd en de leden van de fracties van het CDA, de VVD, GroenLinks, de SP, 50PLUS, de PvdA, de OSF, D66, de PvdD en de ChristenUnie ertegen, zodat zij is verworpen.


Daarmee zijn we aan het einde van de stemmingen gekomen.

De vergadering wordt enkele ogenblikken geschorst.