Stemming motie, ingediend bij de Algemene financiële beschouwingen 2020Verslag van de vergadering van 21 december 2021 (2021/2022 nr. 12)

Aanvang: 13.42 uur

Status: gerectificeerd


Stemming motie Algemene Financiële Beschouwingen

Aan de orde is de stemming over een motie, ingediend bij de Algemene Financiële Beschouwingen 2020,

te weten:

  • de motie-Van Rooijen over een aparte minister voor Belastingen (35570, letter Y).

(Zie vergadering van 17 november 2020.)


Bekijk de video van deze spreekbeurt

De voorzitter:

Ik heet de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, die namens de regering bij de stemmingen aanwezig is, van harte welkom.

Hebben voldoende leden de presentielijst getekend? Dat is het geval.

We stemmen als eerste over de motie 35570, letter Y, van het lid Van Rooijen over een aparte minister voor Belastingen. Wenst een van de leden een stemverklaring over de motie af te leggen? De heer Vendrik namens GroenLinks.


Bekijk de video van deze spreekbeurt

De heer Vendrik (GroenLinks):

Voorzitter. De fractie van GroenLinks is van opvatting dat één minister van Financiën voldoende moet zijn, tenzij de heer Van Rooijen zelf kandidaat is voor dat tweede ministerschap, maar daar spreekt de motie niet over, dus stemmen wij tegen.

De voorzitter:

Dank u wel, meneer Vendrik. Wenst een van de overige leden een stemverklaring af te leggen? Mevrouw Geerdink namens de VVD.


Bekijk de video van deze spreekbeurt

Mevrouw Geerdink (VVD):

Dank u wel, voorzitter. De VVD-fractie stemt tegen deze motie, omdat wij van mening zijn dat de Eerste Kamer niet gaat over het aanwijzen van het aantal ministers van Financiën. Dank u wel.

De voorzitter:

Dank u wel, mevrouw Geerdink. Wenst een van de andere leden een stemverklaring af te leggen? De heer Ester namens de ChristenUnie. De heer Ester vraagt of hij ook meteen over de andere moties een stemverklaring mag afleggen. Dat is het geval. Gaat uw gang.


Bekijk de video van deze spreekbeurt

De heer Ester (ChristenUnie):

Voorzitter. De ChristenUniefractie stemt in met alle wetsvoorstellen die tezamen deel uitmaken van het Belastingplan 2022.

Dan de moties. De eerste motie-Van Rooijen zullen wij niet steunen. Eén minister en twee staatssecretarissen voor het departement Financiën moet toch afdoende zijn. Wij hebben geen signalen ontvangen dat dit een probleem vormt.

De zorg die aan de motie-Vendrik over de verlenging van de eerste schijf Vpb ten grondslag ligt, begrijpen wij. Maar die verlenging is goed voor ons mkb en de zorg over mogelijke belastingontwijking heeft het kabinet scherp op het netvlies en wordt nauwlettend gemonitord. Wij onthouden ons derhalve van steun voor deze motie.

De motie-Prast zullen wij niet steunen. Wij delen het standpunt dat het belasten op fictief rendement van spaartegoeden unfair is. Mijn fractie is daarom verheugd dat het coalitieakkoord een hervorming van box 3 aankondigt, waarbij de vrijstelling wordt verhoogd tot €80.000. Dat maakt de motie naar onze smaak overbodig.

De motie-Van Rooijen over een eenmalige uitkering aan AOW'ers heeft onze sympathie, maar het is aan het nieuwe kabinet om breder te kijken naar de koopkracht van ouderen.

De motie-Van der Linden over vereenvoudiging van ons stelsel van sociale zekerheid en belastingen heeft niet onze steun. Niet omdat vereenvoudiging onbelangrijk is, integendeel, maar omdat het coalitieakkoord hier nadrukkelijk in voorziet.

Wij stemmen tegen de motie-Otten over het niet-nakomen van een eerdere motie van zijn hand. De Eerste Kamer beschikt over een uitstekend systeem van rappel en dat is de juiste procedure in deze kwestie, zo lijkt ons.

Wij stemmen eveneens tegen de motie-Van Apeldoorn. De huurprijzen zijn tot midden volgend jaar bevroren en de ontwikkelingen van de WOZ-waarde maken deel uit van de ramingen en het beleid dat daarop toeziet. Belangrijker is evenwel dat de verhuurderheffing tot onze grote vreugde door de nieuwe coalitie wordt afgeschaft.

Tot slot, voorzitter. De motie-Crone steunen wij ook niet. De verhuurderheffing is ter ziele in het nieuwe regeerakkoord, althans in de tweede helft daarvan, en de dekking ontbreekt voor een half miljard ten behoeve van het Volkshuisvestingsfonds.

Dank u wel.

De voorzitter:

Dank u wel, meneer Ester. Wenst een van de overige leden op dit moment een stemverklaring af te leggen? Dat is niet het geval.

Dan gaan we stemmen over de motie 35570, letter Y, van het lid Van Rooijen over een aparte minister voor Belastingen. We stemmen bij zitten en opstaan.

In stemming komt de motie-Van Rooijen (35570, letter Y).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van Fractie-Nanninga, Fractie-Otten, 50PLUS en de PvdD voor deze motie hebben gestemd en de leden van de fracties van de SGP, het CDA, FVD, de VVD, GroenLinks, de SP, de PvdA, D66, de PVV en de ChristenUnie ertegen, zodat zij is verworpen.


Bekijk de video van deze spreekbeurt

Ik merk hierbij op dat de Onafhankelijke Senaatsfractie afwezig is.