Ordevoorstellen over de plenaire behandeling van twee suppletoire begrotingen in verband met de Voorjaarsnota 2022Verslag van de vergadering van 11 juli 2022 (2021/2022 nr. 37)

Aanvang: 9.01 uur

Status: gecorrigeerdBekijk de video van deze spreekbeurt

De voorzitter:

De heer Otten wenst het woord.


Bekijk de video van deze spreekbeurt

De heer Otten i (Fractie-Otten):

Voorzitter. Ik heb een punt van orde en dat betreft het debat op woensdag over de Voorjaarsnota. Wij hebben net als andere fracties ingestemd met dat debat op woensdag in de veronderstelling dat de minister van Financiën, minister Kaag, daarbij aanwezig zou zijn. Nou horen we dit weekend ineens van de Griffie dat minister Kaag in Indonesië is. Dat was niet bekend en dat was niet de opzet van het verhaal. Het gaat hier om de Voorjaarsnota, de koopkracht en de staat van de nationale schuld en wij vinden dat de minister van Financiën dan niet afwezig kan zijn. Wij vinden ook niet dat zij vervangen kan worden door allerlei anderen. Wij kunnen één minister van Financiën niet vervangen door drie willekeurige andere ministers. Dus wij willen verzoeken om de minister van Financiën per ommegaande te verzoeken woensdag aanwezig te zijn of op een tijdstip dat zij wel aanwezig kan zijn om dat debat te voeren.

Dat wil ik graag via u verzoeken, voorzitter. Zo nodig wil ik een stemming over dit punt van orde houden.


Bekijk de video van deze spreekbeurt

De voorzitter:

Dank u wel, meneer Otten. Het debat van woensdag gaat niet over de Voorjaarsnota. We hebben het dus over twee verschillende debatten. Het gaat woensdag over twee suppletoire begrotingen en ik denk dat daarmee het misverstand uit de wereld is.


Bekijk de video van deze spreekbeurt

De heer Otten i (Fractie-Otten):

Een van de wetsvoorstellen is een wetsvoorstel over de nationale schuld en de financiën. Dat gaat dus wel degelijk over een onderwerp dat de minister van Financiën in haar portefeuille heeft. Dus daarom dit verzoek. En anders stel ik voor dat we daar nu over gaan stemmen.


Bekijk de video van deze spreekbeurt

De voorzitter:

Dat begrijp ik. Het verzoek van de minister om afwezig te kunnen zijn is vrijdagmiddag gekomen, nadat we in Senioren hadden vastgesteld dat we woensdag zouden vergaderen. Ik heb zoals gebruikelijk de minister gevraagd om met de commissievoorzitter te overleggen of dat een valide reden is. Daar is men kennelijk onderling uit gekomen. Ik heb daar kennis van genomen en ik heb vervolgens het debat alsdan gepland. Als de meerderheid van de Kamer toch wenst dat de minister van Financiën woensdag komt, zal ik dat verzoek doorgeleiden.

Mevrouw Faber.


Bekijk de video van deze spreekbeurt

Mevrouw Faber-van de Klashorst i (PVV):

Dank je, voorzitter. Volgens mij is het geen valide reden van de minister van Financiën om niet te komen. Is dat juist?


Bekijk de video van deze spreekbeurt

De voorzitter:

Dat klopt. Dat is ook de reden waarom ik de minister heb doorgestuurd naar de commissievoorzitter, want anders had ik het zelf kunnen afhandelen. Ik heb begrepen dat de commissievoorzitter er met de minister uit gekomen is. Maar als de meerderheid van de Kamer toch wenst dat de minister komt, zal ik dat verzoek uiteraard doorgeleiden. Ik heb zoals gebruikelijk gehandeld op aangeven van de commissievoorzitter. Dus ...

Gaat uw gang.


Bekijk de video van deze spreekbeurt

Mevrouw Faber-van de Klashorst i (PVV):

U moet me eerst het woord geven, zo ben ik wel opgevoed in deze Kamer. Vandaar dat ik eventjes wachtte.

Maar het is wel in strijd met de regels die er afgesproken zijn. Als we ons niet meer aan de regels houden, kunnen we ze net zo goed overboord gooien. Dus het lijkt me gewoon dat de minister van Financiën moet komen, want ze heeft geen valide reden om niet te komen. We moeten dan gewoon de regels toepassen.


Bekijk de video van deze spreekbeurt

De voorzitter:

Nogmaals, als de meerderheid van de Kamer dat wenst, ga ik dat verzoek doorgeven. Dat is heel eenvoudig. Ik heb gehandeld op grond van het overleg met de commissievoorzitter. De heer Janssen.


Bekijk de video van deze spreekbeurt

De heer Janssen i (SP):

Voorzitter. Steun voor het verzoek van de heer Otten. Ik vind het op z'n zachtst gezegd nogal jammer en ook eigenlijk wel ernstig. Het kabinet verzoekt om allerlei zaken voor de zomer te behandelen en vervolgens geven ze massaal op maandag en dinsdag verhinderingen door. Dan moet je ook beschikbaar zijn. Wat mij betreft steun voor het verzoek van de heer Otten om de minister van Financiën aanwezig te laten zijn.


Bekijk de video van deze spreekbeurt

De voorzitter:

Dit zijn maandagochtendkuren. Die kennen we niet! De heer Van Rooijen.


Bekijk de video van deze spreekbeurt

De heer Van Rooijen i (50PLUS):

Voorzitter. We hebben ook in Senioren de laatste tijd regelmatig afgesproken dat de eerste taak van deze Kamer wetgeving is. U heeft dat onlangs ook benadrukt in een interview. Er staan een paar grote wetgevingsprojecten op de agenda voor woensdag. Ik begrijp het verzoek van de minister niet, omdat wij van u hadden gehoord dat de minister vorige week nog op maandag verhinderd was. Dat is duidelijk. Ze was op dinsdag verhinderd vanwege Brussel, maar ze zou dinsdagavond om 20.00 uur beschikbaar zijn voor het debat. Het heeft dus ook weinig gescheeld of we hadden dat debat dinsdagavond begonnen.

Mijn fractie vond het voor alle bewindslieden, voor alle ambtenaren en ook voor onszelf om tot 5.00 uur de volgende morgen te blijven ... Vanaf vanochtend nu al wat mij betreft ook ... Maar prima, want dat kan ik met een filibuster ... Maar ik begrijp dus niet dat de minister dinsdagavond wel kon, maar woensdag ineens niet.


Bekijk de video van deze spreekbeurt

De voorzitter:

Dat is juist wat u zegt. Dan GroenLinks.


Bekijk de video van deze spreekbeurt

De heer Rosenmöller i (GroenLinks):

Dank u wel, voorzitter. Voordat we nu de komende uren spreken over de agenda's van iedereen voor de komende drie dagen, zou mijn suggestie zijn om heel even te schorsen om te kijken of we dit relatief kleine probleem misschien buiten de vergadering kunnen oplossen. Dan wordt het natuurlijk wel weer transparant via u medegedeeld. Dat is misschien de kortste weg naar de snelste oplossing.


Bekijk de video van deze spreekbeurt

De voorzitter:

Steunt u het verzoek van de heer Otten of niet? Ik kijk toch even of u het steunt. Ik maak even een rondje.


Bekijk de video van deze spreekbeurt

De heer Rosenmöller i (GroenLinks):

Dat weet ik nog niet zo goed. Er zijn argumenten voor, maar er is misschien ook een andere oplossing denkbaar. Daarom zou ik liever even willen schorsen om in alle rust te bekijken wat nu wijsheid is. Dat is dus eigenlijk mijn voorstel. Dat is een klein amendement op datgene wat de heer Otten zegt.


Bekijk de video van deze spreekbeurt

De voorzitter:

Het is een ordevoorstel. We moeten dus meteen daarover stemmen, maar als de heer Otten daarmee akkoord gaat … Ik zie hem niet protesteren.


Bekijk de video van deze spreekbeurt

De heer Rosenmöller i (GroenLinks):

Ik kijk even of de heer Otten kan leven met het amendement op zijn ordevoorstel om heel even te schorsen om te kijken of we hier tot een oplossing kunnen komen.


Bekijk de video van deze spreekbeurt

De voorzitter:

En anders gaan we meteen …


Bekijk de video van deze spreekbeurt

De heer Otten i (Fractie-Otten):

Ik weet niet wat de heer Rosenmöller precies beoogt met een schorsing. Is dat de minister bellen om te vragen alsnog te komen? Dat vind ik prima, maar als dat niet resulteert in een oplossing, dan stel ik voor dat we hierover gaan stemmen. Ik weet niet wat u precies beoogt met een schorsing, zeg ik tegen de heer Rosenmöller, maar het gaat ons erom dat de minister aanwezig is.


Bekijk de video van deze spreekbeurt

De voorzitter:

Helder.


Bekijk de video van deze spreekbeurt

De heer Rosenmöller i (GroenLinks):

Wat ik ermee beoog, is dat we even bekijken wat precies de scenario's zijn en wat een oplossing zou kunnen zijn. Er is natuurlijk altijd de mogelijkheid om een ordevoorstel in te dienen en daarover te stemmen.


Bekijk de video van deze spreekbeurt

De voorzitter:

Dat klopt. Meneer Otten, bent u akkoord? Zullen we even schorsen? Ja. Dan gaan we nu even schorsen.

De vergadering wordt enkele ogenblikken geschorst.


Bekijk de video van deze spreekbeurt

De voorzitter:

Het woord is aan de heer Otten. Gaat uw gang. De microfoon doet het.


Bekijk de video van deze spreekbeurt

De heer Otten i (Fractie-Otten):

Hij doet het? Ja, hij doet het.

Voorzitter. We hebben net ook geconcludeerd dat de minister van Financiën afwezig is wegens een hybride bijeenkomst op Bali. Dat is geen valide reden om hier niet te zijn. Als ik goed ben geïnformeerd, is deze bijeenkomst overigens ook pas op vrijdag. Er is dus geen enkele reden voor de minister om hier woensdag niet aanwezig te zijn bij het belangrijke debat over de begroting van Financiën, de nationale schuld en de Voorjaarsnota. Daar is in de Tweede Kamer ook heel lang over gedebatteerd. Dat is niet zomaar iets. Dat is essentieel voor de situatie waar we nu in zitten: een economische crisis die zich snel verdiept. Wij willen de minister van Financiën hier woensdag dus hebben. Ik houd mijn ordevoorstel vol en ik wil dat graag in stemming brengen: dat de minister van Financiën hier woensdag aanwezig is bij het debat over Financiën en de nationale schuld.


Bekijk de video van deze spreekbeurt

De voorzitter:

Woensdag, hè?


Bekijk de video van deze spreekbeurt

De heer Otten i (Fractie-Otten):

Woensdag.


Bekijk de video van deze spreekbeurt

De voorzitter:

Dan ga ik dat nu in stemming brengen, want anders zijn we de hele ochtend bezig. We gaan de ordevoorstellen in stemming brengen zoals ze worden ingediend. Ik vraag de fracties dus even bij zitten en opstaan te stemmen. Ik ga eerst het eerste ordevoorstel dat is ingebracht in stemming brengen, anders wordt het …


Bekijk de video van deze spreekbeurt

De heer Otten i (Fractie-Otten):

Dat was niet de afspraak.


Bekijk de video van deze spreekbeurt

De voorzitter:

We kunnen ook eerst het meest verstrekkende ordevoorstel behandelen, maar ik heb er nog maar één. Het ordevoorstel is nu om de minister op woensdag naar de Kamer te halen.


Bekijk de video van deze spreekbeurt

De heer Van Rooijen i (50PLUS):

Voorzitter. Dan heb ik eventueel nog een minder verstrekkend ordevoorstel om het volgende week te doen. Ik voeg daar nog aan toe dat, als de minister hier tot 5.00 uur dinsdagnacht kan zijn, ze dan ook tot woensdagmiddag hier moet kunnen zijn. Dan gaat ze maar met één vlucht later naar Bali. Waar hebben we het over? Dit is het dedain van het kabinet naar de Eerste Kamer. Het gaat over de begroting van Financiën en indirect ook over de Voorjaarsnota, waar dagen, maanden over gepraat is in de Tweede Kamer. En wij doen het dan af met een andere minister.


Bekijk de video van deze spreekbeurt

De voorzitter:

Dus we hebben een ordevoorstel dat we de minister vragen om op woensdag naar de Kamer te komen. We hebben ook een voorstel voor volgende week. Ik voeg daaraan zelf nog een ordevoorstel toe om de minister te vragen om dinsdagavond naar de Kamer te komen en daar te blijven voor dat debat over Financiën. Dan hebben we dus drie ordevoorstellen. De meest verstrekkende is die van volgende week. De daaropvolgende is die van woensdag. De daaropvolgende is dinsdagnacht. In die volgorde zou ik ze willen behandelen.


Bekijk de video van deze spreekbeurt

De heer Rosenmöller i (GroenLinks):

U weet … Maar misschien dan toch even … Dat is namelijk precies wat ik in kleine kring zelf heb voorgesteld. Ik ben het met alle collegae eens dat het buitengewoon wenselijk is dat de minister van Financiën bij dit debat is. Ik vind dat, als we dat op een beetje een fatsoenlijke wijze kunnen combineren met het verzoek van de minister om die internationale bijeenkomst bij te wonen, we dan een win-winsituatie hebben. Mijn ordevoorstel zou dus zijn om het dan toch uiteindelijk op dinsdagavond af te maken. Dat is allemaal suboptimaal. Het is laat, maar het is uitzonderlijk. Dat geldt overigens ook voor de woensdag; dat is nog uitzonderlijker. Ik stel dus voor om het dinsdagavond af te maken met de minister van Financiën.


Bekijk de video van deze spreekbeurt

De voorzitter:

Dank u wel. Is dat nog reden voor iemand anders om z'n ordevoorstel in te trekken? De heer Van Rooijen of de heer Otten? Dat is niet het geval.


Bekijk de video van deze spreekbeurt

De heer Backer i (D66):

Voorzitter. Ik zou graag het voorstel-Bruijn/Rosenmöller gecombineerd willen steunen. Ik wilde ook even iets corrigeren: het is geen hybride bijeenkomst, Nederland is bij toerbeurt bij de G20, dus het is een belangrijke aanwezigheid van de minister van Financiën. Maar wij kunnen het zelf oplossen door het dinsdag te doen.


Bekijk de video van deze spreekbeurt

De voorzitter:

Dank u wel. Dan gaan we nu stemmen. We hebben dus drie ordevoorstellen. Het meest verstrekkende is het ordevoorstel van de heer Van Rooijen om het debat over Financiën, kortweg samengevat, volgende week te doen. Het ordevoorstel dat daarop volgt, is dat van de heer Otten om het debat woensdag te doen en de minister te sommeren om naar de Kamer te komen. Het derde ordevoorstel is dat van mij en de heer Rosenmöller om het debat over de financiën dinsdagavond te doen, aansluitend aan het debat dat we al hebben met de minister van Financiën. Dat wordt dan tot woensdagochtend.

Dan gaan we nu stemmen bij zitten en opstaan. Ik kijk even of alle fracties op hun eigen plaats zitten. De OSF is afwezig. We stemmen nu eerst over het meest verstrekkende ordevoorstel, dat van de heer Van Rooijen om het debat over de financiën, als ik het kortheidshalve zo mag aanduiden, volgende week te houden. Voor dit ordevoorstel heeft gestemd de fractie van 50PLUS, en daartegen hebben gestemd de fracties van Fractie-Nanninga, Partij van de Arbeid, GroenLinks, D66, SP, Partij voor de Dieren, Fractie-Otten, PVV, SGP, ChristenUnie, CDA, VVD en Forum voor Democratie. Ik merk op dat de Fractie-Frentrop en de OSF afwezig zijn. Dit ordevoorstel is verworpen.

Dan gaan we naar het tweede ordevoorstel, dat van de heer Otten om het debat over de financiën woensdag te houden en de minister te sommeren om aanstaande woensdag naar de Kamer te komen. Voor dit ordevoorstel hebben gestemd de fracties van Fractie-Nanninga, SP, Partij voor de Dieren, Fractie-Otten, PVV, ChristenUnie, SGP, 50PLUS en Forum voor Democratie, en daartegen de fracties van Partij van de Arbeid, GroenLinks, D66, CDA en VVD, zodat het ordevoorstel is verworpen. Ik merk hierbij op dat de Fractie-Frentrop en OSF afwezig zijn.

Dan is aan de orde het derde ordevoorstel, dat van Bruijn en Rosenmöller om het debat dinsdagavond te houden, aansluitend aan het nu reeds geplande debat met de minister van Financiën. Voor dit ordevoorstel hebben gestemd de fracties van Fractie-Nanninga, Partij van de Arbeid, GroenLinks, D66, Fractie-Otten, PVV, ChristenUnie, SGP, CDA, VVD en 50PLUS, en daartegen de fracties van SP, Partij voor de Dieren en Forum voor Democratie, zodat het ordevoorstel is aanvaard. Ik merk hierbij op dat de OSF en de Fractie-Frentrop afwezig zijn.

Dan zal ik het ordevoorstel dat nu aanvaard is aldus ook gaan uitvoeren.