Verslag van de vergadering van 12 juli 2022 (2021/2022 nr. 38)

Aanvang: 13.35 uur

Status: gerectificeerd


Aan de orde is de behandeling van:

  • het wetsvoorstel Regels voor het in rekening brengen van een vrachtwagenheffing voor het rijden met een vrachtwagen op aangewezen wegvakken (Wet vrachtwagenheffing) (35910);
  • het wetsvoorstel Wijziging van de Wet toezicht trustkantoren 2018 in verband met een spoedmaatregel om trustdienstverlening aan cliënten in de Russische Federatie of de Republiek Belarus te verbieden (36080);
  • het wetsvoorstel Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2022 (Zesde incidentele suppletoire begroting inzake suppletieregeling cultuur, ventilatie in scholen en Nationaal Programma Onderwijs) (36082).

Deze wetsvoorstellen worden zonder beraadslaging en zonder stemming aangenomen.


Bekijk de video van deze spreekbeurt

De voorzitter:

Verlangt iemand aantekening? Mevrouw Faber.


Bekijk de video van deze spreekbeurt

Mevrouw Faber-van de Klashorst i (PVV):

Voorzitter. De PVV-fractie wil graag aantekening bij wetsvoorstel 35910 betreffende de vrachtwagenheffing.

De voorzitter:

Dank u wel, mevrouw Faber. Wenst een van de andere leden aantekening? Mevrouw Nanninga.


Bekijk de video van deze spreekbeurt

Mevrouw Nanninga i (Fractie-Nanninga):

Wij willen aantekening bij hetzelfde punt als de PVV: de vrachtwagenheffing.

De voorzitter:

Dank u wel, mevrouw Nanninga. De heer Otten.


Bekijk de video van deze spreekbeurt

De heer Otten i (Fractie-Otten):

Ook aantekening bij de vrachtwagenheffing, 35910.

De voorzitter:

Dank u wel, meneer Otten. Nog een van de andere leden? Dat is niet het geval.

De leden van de fracties van Fractie-Nanninga, Fractie-Otten en de PVV wordt conform artikel 112 van het Reglement van Orde aantekening verleend dat zij geacht willen worden zich niet met het wetsvoorstel Regels voor het in rekening brengen van een vrachtwagenheffing voor het rijden met een vrachtwagen op aangewezen wegvakken (Wet vrachtwagenheffing) (35910) te hebben kunnen verenigen.