Stemming Aanpassing regeling voor waardeoverdracht en afkoop klein pensioen en invoering afkoop klein nettopensioen en nettolijfrenteVerslag van de vergadering van 27 september 2022 (2022/2023 nr. 1)

Aanvang: 14.12 uur

Status: gecorrigeerd


Stemming Aanpassing regeling voor waardeoverdracht en afkoop klein pensioen en invoering afkoop klein nettopensioen en nettolijfrente

Aan de orde is de stemming in verband met het wetsvoorstel Wijziging van de Pensioenwet, de Wet inkomstenbelasting 2001 en enige andere wetten in verband met aanpassing van de regeling voor waardeoverdracht en afkoop klein pensioen en invoering van afkoop klein nettopensioen en nettolijfrente (36004).


Bekijk de video van deze spreekbeurt

De voorzitter:

Dan stemmen wij nu over het wetsvoorstel 36004, Wijziging van de Pensioenwet, de Wet inkomstenbelasting 2001 en enige andere wetten in verband met aanpassing van de regeling voor waardeoverdracht en afkoop klein pensioen en invoering van afkoop klein nettopensioen en nettolijfrente.

Wenst een van de leden een stemverklaring over het wetsvoorstel af te leggen? De heer Ester.


Bekijk de video van deze spreekbeurt

De heer Ester (ChristenUnie):

Voorzitter. De ChristenUniefractie ziet de meerwaarde van deze regeling, die waardeoverdracht, de afkoop van kleine pensioenen en de afkoop van nettolijfrentes mogelijk maakt. Het betreft eigenlijk heel kleine werkgeverspensioenen die relatief veel invoerings- en uitvoeringskosten vergen, die vaak niet opwegen tegen de beleggingsresultaten. Hierdoor teren deelnemers in op vermogen en zien de werkgevers zich geconfronteerd met hoge lasten.

De arbeidsmarkt is fundamenteel veranderd. Mensen werken niet meer hun leven lang voor één werkgever, maar wisselen vaker van baan en sector. Het transfereren van pensioenen wordt daarmee gemeengoed. Eventuele hobbels dienen te worden weggenomen. Het wetsvoorstel voorziet daarin. Het is een goede stap in de richting van een pensioenkader dat qua arbeidsvorm neutraal is. Mijn fractie is tevreden met de schriftelijke beantwoording van onze vragen en zal, alles afwegend, voor het wetsvoorstel stemmen.

De voorzitter:

Dank u wel. De heer Van Rooijen heeft ook een stemverklaring, dacht ik.


Bekijk de video van deze spreekbeurt

De heer Van Rooijen (50PLUS):

Voorzitter. Het is een lastige afweging geweest voor mijn fractie. Het gaat over de afkoop van kleine pensioenen en lijfrentes. Alles afwegende zijn wij tot de conclusie gekomen dat wij tegen dit wetsvoorstel moeten stemmen. Ten eerste omdat niet altijd zeker is dat de instemming van de deelnemer plaatsvindt bij afkoop — als regel wel, maar die zekerheid is er niet altijd. En ten tweede kan het heel goed zijn dat de deelnemer minder dan 50% van de afkoopsom overhoudt. Bovendien kan het hele grote gevolgen hebben voor de toeslagen, want de afkoopsom kan tot lagere toeslagen leiden. Om die redenen zullen wij tegenstemmen, hoezeer wij ook begrijpen dat het een grote administratieve last is.

De voorzitter:

Dank u wel. Mevrouw Oomen.


Bekijk de video van deze spreekbeurt

Mevrouw Oomen-Ruijten (CDA):

Voorzitter. Ik kan me aansluiten bij de woorden die de heer Ester heeft uitgesproken. Maar wij hebben wel zorgen, ook over de kleine zelfstandigen die op dit moment niet alleen geconfronteerd worden met de afkoop. Er is ook een verzekeringsmaatschappij die net heeft aangekondigd: beste mensen, we houden ermee op, ziet u maar hoe u en waar u met uw geld terechtkomt. We hopen dat de regering de vinger aan de pols houdt en ervoor zorgt dat deze kleine zelfstandigen niet in de kou komen te staan.

De voorzitter:

Dank u wel. Wenst een van de andere leden nog een stemverklaring af te leggen? Dat is niet het geval.

We stemmen bij zitten en opstaan.

In stemming komt het wetsvoorstel.

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de OSF, Fractie-Nanninga, de PvdA, GroenLinks, D66, de SP, de PvdD, Fractie-Otten, de PVV, de SGP, de ChristenUnie, het CDA, de VVD, FVD en Fractie-Frentrop voor dit wetsvoorstel hebben gestemd en de leden van de fractie van 50PLUS ertegen, zodat het is aangenomen.


Bekijk de video van deze spreekbeurt

Hiermee zijn wij aan het einde gekomen van de stemmingen.