Dit wetsvoorstel komt enerzijds in de plaats van een aantal bestaande wettelijke verlofregelingen (die op elkaar afgestemd worden). Anderzijds bestaat het uit nieuwe onderwerpen. Doel is te bevorderen dat blijvende arbeidsparticipatie aantrekkelijker wordt dan uittreden. Daarnaast dient de wet ertoe bij te dragen dat naast het werk ook tijd overblijft voor taken buiten de betaalde arbeid.

De wet wordt van toepassing op alle werkenden (werknemers, ambtenaren en, daar waar aan de orde, zelfstandigen) en op alle werkgevers in alle sectoren.

De invoering wordt geregeld in de Invoeringswet arbeid en zorg (27.208).

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Het voorstel is op 18 april 2001 met algemene stemmen aangenomen door de Tweede Kamer. De Eerste Kamer heeft het voorstel op 13 november 2001 zonder stemming aangenomen.

De wet is opgenomen in Staatsblad 567 van 29 november 2001.

De Eerste Kamercommissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft op 10 februari 2005 van de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid het kabinetsstandpunt over de evaluatie van de Wet arbeid en zorg, de resultaten van het onderzoek "arbeid en zorg in CAO's 2003" en de resultaten van het jurisprudentieonderzoek Wet arbeid en zorg ontvangen. (EK, 27.207, A)


Kerngegevens

ingediend

27 juni 2000

titel

Vaststelling van regels voor het tot stand brengen van een nieuw evenwicht tussen arbeid en zorg in de ruimste zin (Wet arbeid en zorg)

schriftelijke voorbereiding

inbreng geleverd door

ondertekening

 • minister van Justitie

inwerkingtreding

Op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip dat voor de verschillende artikelen of onderdelen daarvan verschillend kan worden vastgesteld


Hoofdlijnen

Nieuwe onderwerpen die geregeld worden zijn:

 • betaald kortdurend zorgverlof
 • verlof en uitkering bij adoptie
 • kraamverlof
 • flexibilisering ouderschapsverlof

Daarnaast wordt aan de reeds bestaande uitkering bij zwangerschap en bevalling een expliciet verlofrecht toegevoegd.

Bestaande regelingen die gebundeld en gestroomlijnd worden zijn:

 • verlof en uitkering bij zwangerschap, bevalling en adoptie
 • calamiteiten- en ander kort verzuimverlof
 • kortdurend zorgverlof
 • ouderschapsverlof
 • politiek verlof
 • financiering loopbaanonderbreking

Daarnaast is in een later stadium voorzien in een regeling van langdurend zorgverlof en zal ook in een later stadium de Wet aanpassing arbeidsduur (WAA) (Stb. 2000, 114) in de wet worden opgenomen.


Documenten