27.466

Veegwet Wet inkomstenbelasting 2001Dit wetsvoorstel wijzigt een aantal belastingwetten en vormt hiermee de uitwerking van de fiscale beleidsvoornemens uit het door de regering opgestelde lastenverlichtingspakket 2001. Tevens repareert dit wetsvoorstel een aantal maatregelen die in het pakket zijn opgenomen. De twee andere wetsvoorstellen die het lastenverlichtingspakket uitwerken zijn de Tariefwet 2001 en het Belastingplan 2001.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Het voorstel is op 23 november 2000 met algemene stemmen aangenomen door de Tweede Kamer. De Eerste Kamer heeft het voorstel op 12 december 2000 zonder stemming aangenomen.

De wet is opgenomen in Staatsblad 570 van 27 december 2000.

Tijdens de plenaire behandeling is de motie-Rensema (VVD) c.s. ingediend (27.466, nr. 132c). Deze is later gewijzigd in 27.466, nr. 132d. De Eerste Kamer heeft deze gewijzigde motie op 19 december 2000 aangenomen. De fractie van GroenLinks stemde tegen.

De staatssecretaris van Financiën heeft op 29 maart 2002 een brief aan de Kamer gestuurd (27.466, EK nr. 287a) met een Rapportage naar aanleiding van de motie-Rensema c.s. Deze brief is op 8 en 9 december 2003 voor kennisgeving aangenomen.

Deze rapportage werd plenair gezamenlijk behandeld met de wetsvoorstellen Belastingplan 2004 (29.210), Overige fiscale maatregelen 2004 (29.035), Richtlijn facturering (29.036), Materiële implementatie initiatiefvoorstel Hillen (29.209), Technische Herstelwet 2003 (29.026) en de Begrotingsstaat BTW-compensatiefonds 2004 (29.200 G).


Kerngegevens

ingediend

23 oktober 2000

titel

Wijziging van de Wet inkomstenbelasting 2001, de Invoeringswet Wet inkomstenbelasting 2001 en enige andere belastingwetten c.a. (Veegwet Wet inkomstenbelasting 2001)

schriftelijke voorbereiding

inbreng geleverd door

ondertekening

inwerkingtreding

Met ingang van 1 januari 2001, met enkele uitzonderingen


Hoofdlijnen

  • Aanpassingen i.v.m. invoering Wet inkomstenbelasting 2001;
  • Delegatie bevoegdheid voor winstbepaling bij verzekeraars;
  • Aanpassing van de wet financiering volksverzekeringen i.v.m. bijdragen in kosten van heffingskorting;
  • Aanpassing heffingskorting ten behoeve van partner grensarbeider.

Documenten