Naar hoofdinhoud Naar hoofdnavigatiemenu
27.588

Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen (SUWI)Dit wetsvoorstel wijzigt samen met de Invoeringswet SUWI (27.665) en enige andere wetten de uitvoeringsstructuur van de (publieke) arbeidsvoorziening en de sociale zekerheid. Per 1 januari 2002 komen er twee landelijke organisaties voor de sociale zekerheid en arbeidsvoorziening, te weten het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV) en de Organisatie Centra Werk en Inkomen (CWI).

Hiermee wordt de organisatie van de uitvoering van de taken van de overheid met betrekking tot de arbeidsvoorziening en de uitvoering van de werknemersverzekeringen gewijzigd. Daardoor komt er één loket voor mensen die op zoek zijn naar werk en voor het aanvragen van een uitkering. Verder wordt de inschakeling van werkzoekenden in het arbeidsproces bevorderd.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Tweede Kamer
Schriftelijke voorbereiding
Eerste Kamer
Afkondiging
Staatsblad(en)

Het voorstel is op 5 juli 2001 aangenomen door de Tweede Kamer. GroenLinks, PvdA, D66, VVD, ChristenUnie en SGP stemden voor. De Eerste Kamer heeft het voorstel op 27 november 2001 zonder stemming aangenomen. CDA en SP is daarbij aantekening verleend.

De wet is opgenomen in Staatsblad 624 van 18 december 2001.


Kerngegevens

ingediend

20 januari 2001

titel

Regels tot vaststelling van een structuur voor de uitvoering van taken met betrekking tot de arbeidsvoorziening en socialeverzekeringswetten (Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen)

schriftelijke voorbereiding

inbreng geleverd door

ondertekening

inwerkingtreding

 • 1. 
  Op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip dat voor de verschillende artikelen of onderdelen daarvan verschillend kan worden vastgesteld;
 • 2. 
  Indien het bij koninklijke boodschap van 2 maart 2000 ingediende voorstel van een Tijdelijke referendumwet (27 034) tot wet wordt verheven en in werking treedt, en deze wet wordt bekrachtigd op of na het tijdstip van inwerkingtreding van de Tijdelijke referendumwet, kan bij de toepassing van het eerste lid worden afgeweken van de artikelen 12 en 13 van de Tijdelijke referendumwet en vindt in dat geval artikel 16 van laatstgenoemde wet toepassing.

Hoofdlijnen

 • de taken die op het terrein van werk en inkomen moeten worden uitgevoerd zijn:
  • het innen van de premies voor de werknemersverzekeringen;
  • het verrichten van de claimbeoordeling voor toelating tot één van de uitkeringsregelingen in verband met ziekte/arbeidsongeschiktheid, werkloosheid of bijstand
  • het verstrekken van de uitkeringen;
  • alle activiteiten die samenhangen met het voorkomen van uitval uit het arbeidsproces (preventie) en het daadwerkelijk weer toeleiden naar het arbeidsproces (reïntegratie),
 • de structuur van de organisatie ziet er als volgt uit:
  • de Raad voor Werk en Inkomen, bestaande uit vertegenwoordigers van werkgevers, werknemers en gemeenten en een onafhankelijke voorzitter, doet beleidsvoorstellen voor het hele terrein en stelt financieringscriteria vast en kent de subsidies toe;
  • de centrale organisatie werk en inkomen heeft 130 CWI-kantoren verspreid over het land die worden belast met taken op het terrein van de publieke arbeidsvoorziening en het verzamelen van gegevens die nodig zijn voor het in behandeling nemen van een uitkeringsaanvraag WW of Abw;
  • de nieuwe uitvoeringsstructuur heeft gevolgen voor de bevoegdheden van de minister ten opzichte van de Sociale Verzekeringsbank en de bestuurlijke inrichting van de SVb;
  • de uitvoering van de premie-inning, de claimbeoordeling en de uitkeringsverzorging voor de werknemersverzekeringen wordt opgedragen aan het uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV). Het UWV wordt verantwoordelijk voor de reïntegratie in het kader van de werknemersverzekeringen;
  • de gemeenten zijn belast met de uitvoering van de Algemene bijstandswet, de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers, de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen, de Wet inschakeling werkzoekenden en de Wet sociale voorziening;
  • het toezicht wordt uitgeoefend door de Inspectie Werk en Inkomen;
 • de Arbeidsvoorzieningswet 1996 (24.450) en de Organisatiewet sociale verzekeringen 1997 (24.877) worden ingetrokken.

Documenten

Filter op:
       
Filter op:
     

Sociale media menu


Volg via