27.745

Partiële wijziging zedelijkheidswetgevingDit wetsvoorstel wijzigt de zedelijkheidswetgeving in het Wetboek van Strafrecht, Wetboek van Strafvordering en de Gemeentewet. De wijziging maakt deel uit van een geïntegreerde aanpak van seksueel geweld en misbruik en levert een bijdrage aan de vergroting van de effectiviteit van strafrechtelijk optreden en verhoogt de bescherming van (potentiële) slachtoffers van zedendelicten.

Met dit voorstel wordt uitvoering gegeven aan de nota inzake de bestrijding van seksueel misbruik van en seksueel geweld tegen kinderen (26.690).

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Het voorstel is op 9 april 2002 met algemene stemmen aangenomen door de Tweede Kamer. De plenaire behandeling door de Eerste Kamer vond plaats op 2 juli 2002 en 9 juli 2002. Het voorstel is op 9 juli 2002 aangenomen zonder stemming. De fractie van GroenLinks, de leden Jurgens en mw. Le Poole (beiden PvdA) en de leden Kohnstamm, Hessing en Schuyer (allen D66) stemden tegen.

De wet is opgenomen in Staatsblad 388 van 23 juli 2002.

De inwerkingtreding is opgenomen in Staatsblad 470 van 19 september 2002.


Kerngegevens

ingediend

18 mei 2001

titel

Wijziging van het Wetboek van Strafrecht, het Wetboek van Strafvordering en de Gemeentewet (partiële wijziging zedelijkheidswetgeving)

schriftelijke voorbereiding

inbreng geleverd door

ondertekening

  • minister van Justitie

inwerkingtreding

Op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip dat voor de verschillende artikelen of onderdelen daarvan verschillend kan worden vastgesteld of met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin de wet wordt geplaatst


Hoofdlijnen

  • wijziging van artikel 240b van het Wetboek van Strafrecht inzake kinderpornografie,
  • schrapping van het klachtvereiste en invoering van een hoorrecht van enkele categorieën van minderjarige slachtoffers van zedendelicten,
  • strafbaarstelling van uitbuiting van andere seksuele dienstverlening dan prostitutie en van het gebruik van deze seksuele diensten van een minderjarige,
  • strafbaarstelling van seksueel misbruik van een persoon in een verminderde bewustzijnstoestand,
  • uitbreiding van de toepasselijkheid van de strafwet tot buiten Nederland gepleegde zedendelicten door vreemdelingen die in Nederlands een vaste woon- of verblijfplaats hebben.

Documenten