28.430

Dichten AOW-gat voor vrouwen van grensarbeidersDit wetsvoorstel wijzigt de Algemene Ouderdomswet. Hierdoor wordt de korting op het ouderdomspensioen voor vrouwen die in de periode van 1 januari 1957 tot 1 april 1985 gehuwd waren met personen die niet verzekerd waren voor de Algemene Ouderdomswet ongedaan gemaakt. Het gaat hierbij om vrouwen van wie de echtgenoten buiten Nederland werkzaam waren of die een uitkering op grond van een buitenlandse wettelijke socialeverzekeringsregeling ontvingen.

Met dit wetsvoorstel wordt het AOW-gat voor deze groep vrouwen gedicht.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Het voorstel is op 4 juli 2002 zonder beraadslaging en zonder stemming aangenomen door de Tweede Kamer. De Eerste Kamer heeft het voorstel op 10 december 2002 zonder stemming aangenomen.

De wet is opgenomen in Staatsblad 40 van 6 februari 2003.


Kerngegevens

ingediend

12 juni 2002

titel

Wijziging van de Algemene Ouderdomswet inzake het buiten toepassing laten van de korting op het ouderdomspensioen voor vrouwen die in de periode van 1 januari 1957 tot 1 april 1985 gehuwd waren met personen die niet verzekerd waren voor de Algemene Ouderdomswet

schriftelijke voorbereiding

inbreng geleverd door

ondertekening

inwerkingtreding

Met ingang van de eerste dag van de derde kalendermaand na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin de wet wordt geplaatst


Documenten

9