29.400

Implementatie richtlijn nr. 2000/59/EG betreffende havenontvangstvoorzieningen voor scheepsafval en ladingsresiduenDit voorstel van wet implementeert richtlijn 2000/59/EGPDF-document betreffende havenontvangstvoorzieningen voor scheepsafval en ladingsresiduen. Tevens worden de wijzigingen in richtlijn 2002/84/EGPDF-document betreffende wijzigingen van de richtlijnen op het gebied van maritieme veiligheid en voorkoming verontreiniging door schepen (COSS-richtlijn) meegenomen.

Daartoe wordt de Wet voorkoming verontreiniging door schepen (Wvvs) (Stb. 1983, 683) gewijzigd. De Wvvs verplicht de havens reeds zorg te dragen voor adequate voorzieningen voor schepen die bepaalde afvalstoffen willen afgeven. Voorts bevat zij verplichtingen voor de scheepvaart met het oog op voorkoming van verontreiniging van de zee. Een belangrijk deel van de materiële normen zal worden opgenomen in een op grond van de Wvvs vast te stellen nieuwe algemene maatregel van bestuur.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Tweede Kamer
Schriftelijke voorbereiding
Eerste Kamer
Plenair
 
Afkondiging
Staatsblad(en)

Het voorstel is op 22 juni 2004 met algemene stemmen aangenomen door de Tweede Kamer. De Eerste Kamer heeft het voorstel op 5 juli 2004 als hamerstuk afgedaan.

De wet is opgenomen in Staatsblad 348 van 20 juli 2004.

De inwerkingtreding is opgenomen in Staatsblad 494 van 7 oktober 2004.


Kerngegevens

ingediend

15 januari 2004

titel

Wijziging van de Wet voorkoming verontreiniging door schepen en de Wet op de economische delicten in verband met richtlijn nr. 2000/59/EG van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 27 november 2000 betreffende havenontvangstvoorzieningen voor scheepsafval en ladingsresiduen (PbEG L 332)

schriftelijke voorbereiding

ondertekening

inwerkingtreding

Op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip


Documenten

Filter op:
       
Filter op:
     

Sociale media menu


Volg via