29.513

Vereenvoudiging van enkele socialeverzekeringswettenDit wetsvoorstel wijzigt de Wet op de (re)integratie arbeidsgehandicapten, Werkloosheidswet (WW), Wet structuur uitvoeringsorganisatie Werk en Inkomen, Algemene Kinderbijslagwet, de Algemene Ouderdomswet (AOW), Wet op de Arbeidsongeschiktheidsverzekering, Algemene nabestaandenwet en de Beroepswet ter vermindering van de administratieve lastendruk.

Met dit voorstel wordt invulling gegeven aan de in het Hoofdlijnenakkoord opgenomen doelstelling tot vereenvoudiging van de wet en regelgeving op het gebied van de socialeverzekeringswetten.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Het voorstel is op 22 juni 2004 aangenomen door de Tweede Kamer. D66, VVD, SGP, CDA en LPF stemden voor. De Eerste Kamer heeft het voorstel op 21 december 2004 zonder stemming aangenomen. PvdA en SP is daarbij aantekening verleend.

De wet is opgenomen in Staatsblad 728 van 30 december 2004.

De inwerkingtreding is opgenomen in Staatsblad 729 van 30 december 2004.

De rectificatie is opgenomen in Staatsblad 728 van 29 maart 2005.

De Eerste Kamercommissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft op 15 februari 2005 een brief ontvangen van de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over tijdens de plenaire behandeling gedane toezeggingen (EK 29.513, G).


Kerngegevens

ingediend

15 juni 2004

titel

Wijziging van enkele socialeverzekeringswetten en enige andere wetten in verband met het aanbrengen van enige vereenvoudigingen

schriftelijke voorbereiding

inbreng geleverd door

ondertekening

inwerkingtreding

Op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip dat voor de verschillende artikelen of onderdelen daarvan verschillend kan worden vastgesteld. In het koninklijk besluit wordt zo nodig toepassing gegeven aan artikel 16 van de Tijdelijke referendumwet.


Hoofdlijnen

De voorstellen hebben betrekking op de uitvoering van de wetten ten aanzien van uitkeringsgerechtigden en betreffen:

 • vereenvoudiging op het gebied van subsidie voor de werkgever voor reïntegratiekosten voor arbeidsgehandicapte werknemers,
 • reïntegratie-uitkering tijdens scholing en proefplaatsing,
 • bijlage over rechten en plichten bij de WW-beslissing,
 • proefplaatsing met behoud van WW-uitkering,
 • werkloosheidsuitkering tijdens noodzakelijke scholing,
 • experimentsluitende aanpak in de WW,
 • experiment inzet reïntegratiemiddelen,
 • vervallen statusoverzicht,
 • opsporingstaak van de Sociale Inlichtingen en Opsporingsdienst (SIOD),
 • wijziging in verband met het onbedoeld vervallen van bepaling in de Algemene kinderbijslagwet,
 • verrekening kinderbijslag voor verschillende kinderen,
 • herziening van de pensioenbijdragen op grond van de AOW
 • wijziging in de no riskpolis Wet premiedifferentiatie en marktwerking bij arbeidsongeschiktheidsverzekeringen (pemba),
 • herziening ANW-uitkering in verband met herzien wettelijk minimumloon,
 • nabestaandenuitkering pseudo-nabestaande,
 • wijziging hoger beroep subsidiezaken Europees Sociaal Fonds.


Documenten