29.677

Wet uitbreiding rechtsgevolgen VARDit wetsvoorstel wijzigt de werknemersverzekeringswetten, de Coördinatiewet Sociale Verzekering, de Wet inkomstenbelasting 2001 en de Wet op de loonbelasting 1964 om de positie van zelfstandige opdrachtnemers te versterken door de rechtszekerheid voor hun opdrachtgevers te vergroten.

De Belastingdienst geeft vooraf door middel van de verklaring arbeidsrelatie (VAR) een oordeel over de fiscale status van de voordelen uit een arbeidsrelatie of soortgelijke arbeidsrelaties die onder overeenkomstige condities worden aangegaan. Met dit wetsvoorstel worden meer rechtsgevolgen aan het oordeel van de Belastingdienst verbonden.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Het voorstel is op 23 november 2004 met algemene stemmen aangenomen door de Tweede Kamer. De Eerste kamer heeft het voorstel op 21 december 2004 als hamerstuk afgedaan.

De wet is opgenomen in Staatsblad 720 van 29 december 2004.

De inwerkingtreding is opgenomen in Staatsblad 721 van 29 december 2004.


Kerngegevens

ingediend

1 juli 2004

titel

Wijziging van de werknemersverzekeringswetten, de Coördinatiewet Sociale Verzekering, de Wet inkomstenbelasting 2001 en de Wet op de loonbelasting 1964 in verband met uitbreiding van de rechtsgevolgen van de verklaring arbeidsrelatie (Wet uitbreiding rechtsgevolgen VAR)

schriftelijke voorbereiding

inbreng geleverd door

ondertekening

inwerkingtreding

op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip. In dat besluit wordt zo nodig toepassing gegeven aan artikel 16 van de Tijdelijke referendumwet


Documenten