Dit wetsvoorstel treft maatregelen in het kader van het fiscale beleid voor het jaar 2006 op het gebied van arbeidsmarkt- en inkomensbeleid, economische infrastructuur, mobiliteit en milieu.

Het fiscale pakket voor 2006 levert een bijdrage aan de verwezelijking van de ambities van het kabinet in het bijzonder een evenwichtig inkomensbeleid, versterking van de economische infrastructuur en een verbetering van de milieubalans.

Dit belastingplan maakt deel uit van het fiscaal pakket 2006. Het pakket bestaat naast dit voorstel uit het wetsvoorstel VPB-pakket 2006 (30.307).

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Het voorstel is op 17 november 2005 aangenomen door de Tweede Kamer. De fractie van GroenLinks stemde tegen. De Eerste Kamer heeft het voorstel op 13 december 2005 zonder stemming aangenomen. SP en GroenLinks is daarbij aantekening verleend.

De wet is opgenomen in Staatsblad 683 van 27 december 2005.

De inwerkingtreding van enkele bepalingen is opgenomen in Staatsblad 685 van 27 december 2005.

De inwerkingtreding van enkele bepalingen is opgenomen in Staatsblad 122 van 10 april 2007.

De plenaire behandeling vond plaats tijdens de Algemene financiële beschouwingen op 12 en 13 december 2005, tezamen met het wetsvoorstel VPB-pakket 2006 (30.307). Tijdens deze behandeling is de Motie-Essers (CDA) c.s. inzake eerlijke concurrentievoorwaarden van de belastingheffing van overheidsbedrijven (EK 30.306 / 30.307, D) ingediend en op dezelfde dag weer ingetrokken. Tevens is tijdens de behandeling de motie-Schuyer (D66) c.s. inzake fiscale faciliteiten voor kleine percelen die in erfpacht worden uitgegeven (EK 30.306, E) ingediend en op dezelfde dag aangehouden. Naar aanleiding van een brief (EK 30.303, G) van de staatssecretaris van Financiën van 23 maart 2006 inzake maatregelen met betrekking tot de Natuurschoonwet die in het Belastingplan 2006 zijn opgenomen heeft de heer Schuyer zijn motie op 11 april 2006 ingetrokken.


Kerngegevens

ingediend

20 september 2005

titel

Wijziging van enkele belastingwetten (Belastingplan 2006)

schriftelijke voorbereiding

ondertekening

inwerkingtreding

1 Deze wet treedt in werking met ingang van 1 januari 2006, met dien verstande dat artikel I, onderdelen A, O, T, U, W, X, Y en Z, en artikel III, onderdelen H, K, L en M, eerst toepassing vinden nadat artikel 10.1 van de Wet inkomstenbelasting 2001 bij het begin van het kalenderjaar 2006 is toegepast.

2 In afwijking van het eerste lid treden artikel I, onderdelen E en F, artikel IV, onderdeel B, en artikel IX, onderdeel A, in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip.

3 In afwijking van het eerste lid treden artikel I, onderdelen B, C, G, H, I, J, K, BB, DD, artikel II, artikel V, onderdeel C, artikel VI en artikel XXVII, onderdeel A, in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip, met dien verstande dat artikel I, onderdeel BB, niet eerder in werking treedt dan op 1 januari 2007. Indien de uitkomst van de notificatie bij de Europese Commissie dit nodig maakt, kan bij koninklijk besluit de datum van 31 december 2005 in artikel I, onderdelen G en J, en de datum van 1 januari 2006 in artikel I, onderdelen B en C, en artikel XXVII, onderdeel A, worden gewijzigd.

4 Ingeval artikel IV, onderdeel B, van de Wet van 16 december 2004, houdende wijziging van enkele belastingwetten c.a. (Overige fiscale maatregelen 2005), Stb. 654, vóór 1 januari 2006 in werking is getreden, werkt artikel IV, onderdeel A, terug tot en met die datum van inwerkingtreding.

5 In afwijking in zoverre van het eerste lid werkt artikel VIII, onderdeel A en onderdeel B, vierde lid, terug tot en met 6 juni 2003.

6 In afwijking van het eerste lid werkt artikel XVIII, onderdeel F, terug tot en met 1 juli 2005.

7 In afwijking van het eerste lid treedt artikel XXVIII, onderdelen A en B, met terugwerkende kracht in werking op 31 december 2005.

8 In afwijking van het eerste lid treden artikel XVI, onderdeel A, en artikel XVII, onderdeel A, in werking met ingang van 18 augustus 2006.


Hoofdlijnen

De maatregelen zijn onderverdeeld in vier clusters en regelen:

Arbeidsmarkt- en inkomensbeleid

 • Compensatiepakket zorgstelsel
 • Verhoging algemene heffingskorting met € 78
 • Verhoging gerichte combinatiekorting met € 156
 • Verlaging combinatiekorting met € 85
 • Verhoging aanvullende ouderenkorting met € 272
 • Verlaging ouderenkorting met € 85
 • Stroomlijning en verhoging kinderkortingen met € 90
 • Aanpassing belastingtarieven eerste en tweede schijf
 • Aanpassing fiscale behandeling VUT/Prepensioen en levensloopregeling

Economische infrastructuur

 • Innovatie
 • Intensivering WBSO met € 25 mln.
 • Verhoging plafond giftenaftrek (Vennootschapsbelasting, Vpb)
 • Versterking Nederlandse scheepvaartsector
 • Uitbreiding tonnageregeling
 • Aanpassing begrip inhoudingsplichtige (Loonbelasting, LB)
 • Aanpassing begrip zee (Wet vermindering afdracht loonbelasting en premie voor de volksverzekeringen, WVA)
 • Aanpassing begrip zeeschip (WVA)
 • Uitbreiding faciliteiten overdrachtsbelasting
 • Vrijstelling bij verkrijging (kabel)netten
 • Verruiming vrijstelling bij bedrijfsoverdracht in familiesfeer
 • Vermindering kapitalisatie-eis bij inbreng
 • Vrijstelling na herstructurering achterstandswijken

Diversen

 • Filmstimulering
 • Belastingplicht woningbouwcorporaties
 • Versoepeling inkoopfaciliteit dividendbelasting
 • Vrijstelling winstbeogende zorginstellingen (BTW)
 • Europese coöperatie

Milieu en mobiliteit

 • "ZuidOost-pas"
 • Opschorting indexering brandstofaccijns
 • Accijnsvrijstelling elektriciteitscentrales < 20 MW
 • Stimulering biobrandstoffen
 • CO2-differentiatie BPM en herziening faciliteit hybride auto's

Overige maatregelen

 • Vereenvoudigingen
 • Vereenvoudiging van verplaatsing van werknemers binnen concernverband (LB)
 • Uitbreiding periodiek factureren (BTW)
 • Vereenvoudiging elektronisch factureren (BTW)
 • Codificatie eindheffing geschenken in natura (LB)
 • Vrijstelling grondwaterbelasting voor beregening en bevloeiing
 • Verruiming en codificatie vrijwilligersregeling
 • Defiscalisering zorgtoeslag
 • Aanpassing buitengewone uitgavenregeling
 • Stroomlijning buitenlandse belastingplicht inkomstenbelasting
 • Aanpassing taakopdracht adviescommissie fiscale behandeling van pensioenen
 • Anti-misbruikbepaling bij onzakelijk lage BTW-prijs
 • Bekorting krediettermijn accijnszegels
 • Aanpassing heffings- en invorderingsrente conserverende aanslag
 • Aanpassing Wet op de internationale bijstandsverlening
 • Bestrijding oneigenlijk gebruik Natuurschoonwet 1928 (NSW 1928)
 • Wijziging Elektriciteitswet 1998

1e nota van wijziging

2e nota van wijziging

 • introductie van de "verklaring géén privé-gebruik" voor de auto van de zaak
 • uitzondering van de auto van de zaak van de grondslag voor de premies en uitkeringen voor de werknemersverzekeringen
 • nalatenschappen en schenkingen aan algemeen nut beogende instellingen worden volledig vrij gesteld van successie- en schenkingsrecht
 • het verschil in behandeling tussen algemeen nut beogende instellingen in Nederland en buiten Nederland komt te vervallen
 • voortaan wordt de belasting bij schenken en nalaten "vrij van recht" exact berekend
 • de samentellingsregeling voor schenkingen binnen 24 maanden tussen eenzelfde schenker en eenzelfde begiftigde wordt vervangen door een samentellingsregeling beperkt tot schenkingen binnen één kalenderjaar

3e nota van wijziging

 • vereenvoudiging van de afdrachtvermindering speur- en ontwikkelwerk
 • uitbreiding van het tonnageregime voor de scheepvaart
 • aanpassingen van het begrip "zee"
 • aanpassing van de uitvoering "grotendeels" in de afdrachtvermindering zeevarenden
 • aanpassing percentage van de heffings- en invorderingsrente
 • herstel van enige oneffenheden die in het wetsvoorstel Afschaffing gebruikersdeel OZB op woningen (30.096) zijn geslopen

4e nota van wijziging

 • tegengaan ongewenst gebruik van de regeling die betrekking heeft op het vergoeden van heffingsrente
 • verduidelijking van de regelgeving omtrent de waardebepaling van een krachtens schenking of vererving verkregen "eigen woning"


Documenten

28