30.332

Verruiming mogelijkheden gedragsbeïnvloeding jeugdigenDit wetsvoorstel wijzigt het Wetboek van Strafrecht, het Wetboek van Strafvordering en de Wet op de Jeugdzorg met als doel de wettelijke mogelijkheden te verruimen voor gedragsbeïnvloeding (heropvoeding) van jeugdigen die een of meer strafbare feiten hebben begaan. Er komt een nieuwe maatregel betreffende het gedrag van de jeugdige. Deze bevindt zich wat zwaarte betreft tussen aan de ene kant de voorwaardelijke veroordeling met bijzondere voorwaarden en de taakstraf, en aan de andere kant de maatregel plaatsing in een inrichting van jeugdigen. Nadere invulling gebeurt door middel van een programma dat is gericht op de individuele jongere.

Daarnaast wil dit wetsvoorstel de mogelijkheden verruimen om jeugdsancties te combineren. Hiertoe vervalt het scholings- en trainingsprogramma (STP) bij voorlopige hechtenis. Het wordt vervangen door een regeling die beter aansluit bij de werkwijze in de praktijk. In de praktijk wordt veelvuldig gebruikt gemaakt van de schorsing van de voorlopige hechtenis onder bijzondere voorwaarden. Deze praktijk ontbeert nu een expliciete wettelijke basis. De bijzondere voorwaarden waaronder de voorlopige hechtenis kan worden geschorst, worden bij AmvB nader uitgewerkt. Hierbij wordt uitgebreid aandacht besteed aan het onschuldbeginsel (iemand die beschuldigd wordt van een strafbaar feit wordt voor onschuldig gehouden totdat zijn schuld overeenkomstig de wet is bewezen). Dit voorstel wil duidelijkheid scheppen over de maximale ruimte die dit beginsel biedt en de mogelijkheden vergroten om die ruimte optimaal te benutten. Ook worden de mogelijkheden om - vooruitlopend op een geldboete - tot beslaglegging over te gaan, verruimd. Zo kan het zogenoemde lik-op-stukbeleid bij jeugdigen die een vermogensdelict hebben gepleegd, beter worden vormgegeven. Ten slotte is in dit wetsvoorstel van de gelegenheid gebruik gemaakt om de mogelijkheid tot het opleggen van de straf van levenslang aan minderjarigen uit te sluiten. Daarnaast wordt voor die gevallen waarin de jeugdige op het moment van tenuitvoerlegging meerderjarig is geworden, voorzien in een wettelijke omzetting.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Het voorstel is op 19 juni 2007 met algemene stemmen aangenomen door de Tweede Kamer.

De Eerste Kamer heeft het voorstel op 18 december 2007 zonder stemming aangenomen.


Kerngegevens

ingediend

20 oktober 2005

titel

Wijziging van het Wetboek van Strafrecht, het Wetboek van Strafvordering en de Wet op de jeugdzorg met het oog op verruiming van de mogelijkheden tot gedragsbeïnvloeding van jeugdigen (gedragsbeïnvloeding jeugdigen)

schriftelijke voorbereiding

inbreng geleverd door

ondertekening

  • minister van Justitie

inwerkingtreding

Op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip


Documenten