30.425

Openbaarmaking nevenfuncties en inkomsten uit nevenfunctiesDit wetsvoorstel voorziet in de openbaarmaking van alle inkomsten uit nevenfuncties van politieke ambtsdragers die het ambt als hoofdfunctie uitoefenen, in openbaarheid plaatsvindt, zowel publiek als privaat.

De betreffende bepalingen strekken ertoe het op transparantie en openheid gerichte kabinetsbeleid te effectueren met als oogmerk:

  • het voorkomen van het risico van belangenverstrengeling of ten minste van de schijn van belangenverstrengeling;
  • de mogelijkheid om te beoordelen of de vervulling van nevenfuncties de uitoefening van de hoofdfunctie benadeelt. Wat betreft de leden van de Eerste Kamer, die geen voltijds ambtsdrager zijn, is er geen sprake van nevenfuncties, maar geldt dat deze ambtsdragers openheid geven over alle functies die zij naast het kamerlidmaatschap vervullen.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Het voorstel (EK 30.425, A) is op 15 oktober 2009 aangenomen door de Tweede Kamer. SP, PvdA, GroenLinks, D66, PvdD, VVD, minus het lid Remkes, ChristenUnie, SGP, CDA, PVV en het lid Verdonk stemden voor. De Eerste Kamer heeft het voorstel op 2 maart 2010 zonder stemming aangenomen. 

De wet is opgenomen in Staatsblad 110 van 9 maart 2010.

De plenaire afhandeling door de Eerste Kamer vond plaats op 2 maart 2010, gezamenlijk met het wetsvoorstel Harmonisatie uitkeringsrechten Tweede Kamerleden en openbaarmaking nevenfuncties en inkomsten uit nevenfuncties voor leden van de Staten-Generaal en Europarlementariërs (30.693).


Kerngegevens

ingediend

3 januari 2006

titel

Wijziging van de Provinciewet en de Gemeentewet in verband met de openbaarmaking van nevenfuncties en inkomsten uit nevenfuncties

schriftelijke voorbereiding

inbreng geleverd door

ondertekening

inwerkingtreding

Met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin zij wordt geplaatst.


Documenten