Dit wetsvoorstel beoogt Nederland van een modern wettelijk kader voor het aanbesteden van (overheids)opdrachten te voorzien waarmee beter dan voorheen een goede uitvoering van de Europese en internationale aanbestedingsverplichtingen kan worden bereikt.

In de praktijk bleken er een aantal problemen te zijn. Zo bleek uit de parlementaire enquête Bouwnijverheid dat de toegankelijkheid van regelgeving, de integriteit van ondernemers en aanbestedende diensten en de professionaliteit van de aanbestedende dienst veel te wensen over te laten. Een aantal knelpunten wordt door flankerend beleid aangepakt.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Het voorstel is op 20 september 2006 met algemene stemmen aangenomen door de Tweede Kamer.

De Eerste Kamer heeft het wetsvoorstel op 8 juli 2008 verworpen. CDA, het lid Hermans (VVD), ChristenUnie en SGP stemden voor.


Kerngegevens

ingediend

23 maart 2006

titel

Regels voor het gunnen van overheidsopdrachten door aanbestedende diensten en opdrachten door speciale-sectorbedrijven (Aanbestedingswet)

schriftelijke voorbereiding

inbreng geleverd door

ondertekening

  • minister van Economische Zaken

inwerkingtreding

Op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip


Hoofdlijnen

  • de algemene beginselen ofwel de belangrijkste duurzame normen van de aanbestedingsregels worden in het wetsvoorstel opgenomen
  • de integriteit van ondernemers die (overheids)opdrachten uitvoeren wordt verplicht getoetst
  • voorkomen wordt dat opdrachtgevers disproportioneel zware selectiecriteria stellen aan ondernemers
  • de toegankelijkheid en de samenhang van de aanbestedingsregels wordt verbeterd
  • het wetsvoorstel biedt een stevige basis om richtlijnen, verordeningen en verdragen met betrekking tot het aanbesteden van (overheids)opdrachten te implementeren
  • zonodig worden regels gesteld waardoor innovatie bij aanbesteden kan worden bevorderd
  • het elektronisch aanbestedingsinstrument zal een aanzienlijke bijdrage leveren aan de verlaging van uitvoeringslasten van ondernemers en opdrachtgevers


Documenten

29