30.879

Initiatiefvoorstel-Van Dijken Vrijstelling van parkeerbelastingen voor houders van een gehandicaptenparkeerkaartDit initiatiefvoorstel van het Tweede Kamerlid Van Dijken (PvdA) heeft tot doel om gebruikers van een gehandicaptenparkeerkaart vrij te stellen van parkeerbelasting.

Mensen die niet in staat zijn zelfstandig 100 meter aan een stuk te voet te overbruggen komen in aanmerking voor een Europese gehandicaptenparkeerkaart. De gemeenten in Nederland voeren echter een verschillend beleid waar het gaat om het parkeren door gehandicapten. In sommige gemeenten hoeft niet betaald te worden, in andere gemeenten moet men met een gehandicaptenparkeerkaart overal betalen. Het verschil in beleid tussen gemeenten veroorzaakt veel onduidelijkheid en belemmeringen voor de betrokkenen. Door in artikel 225 van de Gemeentewet een uitzondering te maken voor de voertuigen waarin een gehandicaptenparkeerkaart duidelijk zichtbaar is aangebracht, worden de parkeerders met een gehandicaptenparkeerkaart vrijgesteld van parkeerbelastingen voor het feitelijk parkeren aan de parkeermeter in alle gemeenten in Nederland.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Het voorstel (EK 30.879, A) is op 9 juni 2009 aangenomen door de Tweede Kamer. SP, PvdA, GroenLinks, PvdD, ChristenUnie, SGP, CDA en de PVV stemden voor. 

De plenaire behandeling door de Eerste Kamer vond plaats op 16 februari en 23 maart 2010. De Eerste Kamer heeft het initiatiefvoorstel op 30 maart 2010 na hoofdelijke stemming met 26 stemmen voor (de aanwezige leden van PvdA, SP, GroenLinks en de fractie-Yildirim) en 37 stemmen tegen (de aanwezige leden van CDA, VVD, ChristenUnie, D66 en SGP) verworpen. De tijdens de plenaire behandeling op 23 maart 2010 ingediende motie-Putters (PvdA) c.s over het met de VNG bespreken van de gevolgen van het wetsvoorstel voor de gemeentelijke autonomie (EK 30.879, F) is na stemming bij zitten en opstaan verworpen. PvdA, SP, GroenLinks en de fractie-Yildirim stemden voor.

De Eerste Kamercommissie voor BZK/AZ heeft op 28 september 2010 de brief van de staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 17 augustus 2010 (EK 30.879, G met bijlage) betreffende een afschrift van de brief aan de VNG inzake parkeerbeleid voor gehandicapten besproken en besloten toezegging T01133 als half voldaan te beschouwen. Op 14 december 2010 heeft de commissie geconstateerd dat de toezegging nog niet als voldaan beschouwd kan worden.

De commissie heeft op 13 december 2011 het verslag van een schriftelijk overleg (EK 33.000 VII, B) met de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over o.a. het overleg met gemeenten in het kader van toezegging T01133, voor kennisgeving aangenomen. De toezegging wordt als voldaan beschouwd.


Kerngegevens

ingediend

21 november 2006

titel

Voorstel van wet van het lid Van Dijken houdende wijziging van de Gemeentewet in verband met een vrijstelling van parkeerbelastingen voor houders van een gehandicaptenparkeerkaart

schriftelijke voorbereiding

inbreng geleverd door

ondertekening

inwerkingtreding

Op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip


Documenten

25