Dit wetsvoorstel vervangt de Wet Collectieve Preventie Volksgezondheid (WCPV), de Infectieziektewet en de Quarantainewet en implementeert de (nieuwe) Internationale Gezondheidsregeling (IGR) (Trb. 2007, 34)PDF-document van de Wereld Gezondheidsorganisatie (WHO) ter verbetering van de internationale infectieziektebestrijding. Hiermee wordt het mogelijk om sneller in te grijpen bij dreiging en bestrijding van infectieziektecrises, zoals bijvoorbeeld de vogelgriep.

Met dit voorstel worden de internationale afspraken op het gebied van infectieziektebestrijding vastgelegd. De nieuwe IGR heeft betrekking op meer ziekten, heeft meer informatieverplichtingen en geeft de WHO meer bevoegdheden. Op nationaal niveau blijven de gemeenten verantwoordelijk voor de infectieziektebestrijding, wel krijgt de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport meer bevoegdheden om bij landelijke infectiecrises te coördineren. Ten slotte worden gemeenten verplicht om bij de uitvoering van de jeugdgezondheidszorg gebruik te maken van digitale gegevensopslag.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Het voorstel is op 20 mei 2008 met algemene stemmen aangenomen door de Tweede Kamer.

De Eerste Kamer heeft het voorstel op 7 oktober 2008 als hamerstuk afgedaan.


Kerngegevens

ingediend

24 december 2007

titel

Bepalingen over de zorg voor de publieke gezondheid (Wet publieke gezondheid)

schriftelijke voorbereiding

inbreng geleverd door

ondertekening

inwerkingtreding

Op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip dat voor de verschillende artikelen of onderdelen daarvan verschillend kan worden vastgesteld


Documenten