31.375

Initiatiefvoorstel-Leijten Bekostiging van huishoudelijke verzorging door specifieke uitkeringenDit initiatiefvoorstel van het lid Leijten (SP) beoogt door een wijziging van Wet maatschappelijke ondersteuning het gemeentelijke beleid op het gebied van de huishoudelijke verzorging door middel van specifieke uitkeringen te laten plaatsvinden.

Door de bekostiging van de huishoudelijke verzorging via een doeluitkering te laten verlopen wil de indiener zorgen dat de gelden voor deze huishoudelijke verzorging ook echt voor deze verzorging gebruikt worden.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Het voorstel (EK 31.375, A) is op 20 mei 2010 aangenomen door de Tweede Kamer. SP, PvdA, GroenLinks, PvdD, PVV en het lid Verdonk stemden voor.

De plenaire behandeling door de Eerste Kamer vond plaats op 6 maart 2012. Het voorstel is op 20 maart 2012 na stemming bij zitten en opstaan verworpen. PVV, SP, PvdD, OSF en 50PLUS stemden voor.

Dit wetsvoorstel werd gezamenlijk behandeld met de wetsvoorstellen Vaststelling van basistarieven voor huishoudelijke verzorging (31.347) en Beëindiging verplichting tot het aanbesteden van huishoudelijke verzorging (31.353).

Dit initiatiefvoorstel werd oorspronkelijk ingediend door het oud-Tweede Kamerlid Kant (SP). Bij brief van 22 september 2010 (EK 31.375, B) heeft de Voorzitter van de Tweede Kamer gemeld dat het Tweede Kamerlid Leijten (SP) de verdediging van dit initiatiefvoorstel overneemt.


Kerngegevens

ingediend

4 maart 2008

titel

Voorstel van wet van het lid Leijten tot wijziging van de Wet maatschappelijke ondersteuning om de bekostiging van het gemeentelijk beleid op het terrein van de huishoudelijke verzorging door middel van specifieke uitkeringen te laten plaatsvinden

schriftelijke voorbereiding

inbreng geleverd door

ondertekening

inwerkingtreding

Op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip


Documenten

23