31.721

Wet versnelling besluitvorming wegprojectenDit wetsvoorstel wijzigt de Spoedwet wegverbreding en de Tracéwet teneinde de versnelde uitvoering van wegprojecten waarvan de besluitvorming vooral als gevolg van de luchtkwaliteitsproblematiek is vertraagd of is stil komen te liggen, mogelijk te maken.

Met dit wetsvoorstel wordt uitvoering gegeven aan één onderdeel van het op 23 mei 2008 aan beide Kamers der Staten-Generaal gezonden kabinetsstandpunt (TK 29.385, nr. 19) over het advies 'Sneller en beter' (met bijlagen) van de Commissie versnelling besluitvorming infrastructurele projecten. De Commissie heeft in haar advies voorstellen gedaan voor herinrichting van het besluitvormingsproces van de Tracéwet, voor aanpassing van de Spoedwet wegverbreding en voor een lex specialis voor specifieke urgente en breed gedragen projecten. Het wetsvoorstel bevat voorzieningen waarmee de onderzoekslast voor de besluitvorming over wegprojecten wordt vereenvoudigd. Zo wordt o.m. de procedure om te komen tot een milieueffectrapportage vereenvoudigd.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Het voorstel (EK 31.721, A) is op 13 januari 2009 aangenomen door de Tweede Kamer. SP, PvdA, D66, VVD, ChristenUnie, SGP, CDA en de PVV stemden voor.

Het debat in de Eerste Kamer vond plaats op 24 maart 2009 De Eerste Kamer heeft het voorstel op 31 maart 2009 na stemming bij zitten en opstaan aangenomen. GroenLinks en PvdD stemden tegen.


Kerngegevens

ingediend

27 september 2008

titel

Wijziging van de Spoedwet wegverbreding en de Tracéwet in verband met de vereenvoudiging van de onderzoekslast (Wet versnelling besluitvorming wegprojecten)

schriftelijke voorbereiding

inbreng geleverd door

ondertekening

  • minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer

inwerkingtreding

Met ingang van 1 januari 2009. Indien het Staatsblad waarin deze wet wordt geplaatst, wordt uitgegeven na 1 januari 2009, treedt de wet in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin zij wet wordt geplaatst, en werkt zij terug tot en met 1 januari 2009


Documenten