31.728

Inkadering in Winkeltijdenwet van bevoegdheid vrijstellingverlening of toekenning ontheffingsbevoegdheid in verband met toeristische aantrekkingskracht gemeentenMet dit wetsvoorstel tot wijziging van de Winkeltijdenwet wordt uitvoering gegeven aan het in het Coalitieakkoord opgenomen voornemen om 'oneigenlijk' gebruik van de toerismebepaling uit de Winkeltijdenwet ter verruiming van het aantal koopzondagen tegen te gaan. De Winkeltijdenwet regelt de tijden waarop winkels in ieder geval open mogen zijn en kent daarnaast bevoegdheden toe aan gemeentelijke organen om deze tijden te verruimen. Zo heeft de gemeenteraad op grond van de Winkeltijdenwet de bevoegdheid om ten behoeve van op de gemeente gericht toerisme vrijstelling te verlenen van het verbod om winkels op zondag en een aantal algemeen erkende feestdagen open te stellen dan wel aan burgemeester en wethouders de bevoegdheid toe te kennen om op aanvraag ontheffing te verlenen van dat verbod.

Het aantal gemeenten dat deze bepaling benut, neemt toe en de indruk bestaat dat gemeenten haar steeds ruimer uitleggen. Wanneer winkels vaker open zijn op zondag kan dat ten koste gaan van de zondagsrust, de leefbaarheid, de veiligheid en de openbare orde in de omgeving van de winkel. Dit voorstel tot wijziging van de Winkeltijdenwet beoogt de toerismebepaling nader in te kaderen.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Het voorstel (EK 31.728, A) is op 24 november 2009 aangenomen door de Tweede Kamer. SP, PvdA, ChristenUnie, SGP en CDA stemden voor. De plenaire behandeling door de Eerste Kamer vond plaats op 16 november 2010. Het voorstel is op 23 november 2010 na hoofdelijke stemming met 36 stemmen (CDA, SP, ChristenUnie, SGP en OSF) voor en 33 stemmen tegen aangenomen.

Na een debat over de mogelijke controversialiteit van onderwerpen na de val van het Kabinet Balkenende IV, heeft de Eerste Kamer op 9 maart 2010 na stemming bij zitten en opstaan besloten dit wetsvoorstel niet controversieel te verklaren. VVD, D66, GroenLinks, SP, PvdD en Fractie-Yildirim stemden voor het controversieel verklaren.


Kerngegevens

ingediend

6 oktober 2008

titel

Wijziging van de Winkeltijdenwet met het oog op inkadering van de bevoegdheid om vrijstelling te verlenen of een ontheffingsbevoegdheid toe te kennen in verband met de toeristische aantrekkingskracht van een gemeente

schriftelijke voorbereiding

inbreng geleverd door

ondertekening

  • minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie

inwerkingtreding

Op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip


Documenten

28