31.771

Implementatiewet EG-richtlijn infrastructuur ruimtelijke informatieDit wetsvoorstel strekt tot implementatie in de Nederlandse wetgeving van richtlijn 2007/2/EGPDF-document van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 14 maart 2007 tot oprichting van een 'infrastructure for spatial information in the community' (Inspire). De richtlijn dient uiterlijk op 15 mei 2009 in Nederlandse regelgeving te zijn omgezet.

Deze EG-richtlijn heeft als doel het harmoniseren en openbaar maken van ruimtelijke gegevens van overheidsorganisaties ten behoeve van het milieubeleid en het oprichten van een infrastructuur voor het toegankelijk maken van deze gegevens.Tevens worden lidstaten en hun bestuursorganen verplicht deze ruimtelijke gegevens op verzoek onderling te delen. De verplichting om gegevens tussen overheden uit te wisselen staat strikt genomen los van de verplichting tot harmonisatie en ontwikkeling van de technische infrastructuur.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Het voorstel is op 14 april 2009 aangenomen door de Tweede Kamer. PvdA, GroenLinks, D66, VVD, ChristenUnie, SGP, CDA en het lid Verdonk stemden voor. De Eerste Kamer heeft het voorstel op 30 juni 2009 als hamerstuk afgedaan.

De wet is opgenomen in Staatsblad 310 van 27 juli 2009.

De inwerkingtreding is opgenomen in Staatsblad 343 van 25 augustus 2009.


Kerngegevens

ingediend

14 november 2008

titel

Implementatie van richtlijn nr. 2007/2/EG van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 14 maart 2007 tot oprichting van een infrastructuur voor ruimtelijke informatie in de Gemeenschap (Inspire) (Implementatiewet EG-richtlijn infrastructuur ruimtelijke informatie)

schriftelijke voorbereiding

inbreng geleverd door

ondertekening

  • minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer

inwerkingtreding

Op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip dat voor de verschillende artikelen of onderdelen daarvan verschillend kan worden vastgesteld


Documenten

17