32.040

Fusietoets in het onderwijsDit wetsvoorstel regelt door een wijziging van een aantal onderwijswetten de invoering van een fusietoets in het onderwijs. Alle onderwijsinstellingen die willen fuseren moeten voortaan laten zien dat dit ook echt nodig is. Leraren, ouders en leerlingen/studenten, moeten het eens zijn met de fusie en de minister moet vervolgens goedkeuring geven. De minister kan goedkeuring weigeren als door de fusie de variatie van het onderwijsaanbod wordt belemmerd.

De fusietoets wordt gezien als een eerste maatregel, om nieuwe fusies op korte termijn te voorkomen. De toets is bedoeld om te kijken of schoolbesturen een zorgvuldig besluitvormingsproces hebben doorlopen. Daarnaast verruimt de toets de invloed van de medezeggenschap op de schoolorganisatie. Scholen en besturen moeten in hun organisatie de 'menselijke maat' in acht nemen. Dit houdt in dat ze hun instelling overzichtelijk en de lijnen van besluitvorming kort houden.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Het voorstel (EK 32.040, A) is op 26 januari 2010 met algemene stemmen aangenomen door de Tweede Kamer. De Eerste Kamer heeft het voorstel op 25 januari 2011 zonder stemming aangenomen. De fractie van de VVD is daarbij aantekening verleend.

De Eerste Kamercommissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) heeft op 1 november 2016 een brief (EK, I) van de minister en staatssecretaris van OCW ontvangen inzake de verbetering van de werking van de fusietoets.


Kerngegevens

ingediend

28 augustus 2009

titel

Wijziging van diverse onderwijswetten in verband met het invoeren van een fusietoets in het onderwijs (fusietoets in het onderwijs)

schriftelijke voorbereiding

inbreng geleverd door

ondertekening

  • minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

inwerkingtreding

Met ingang van een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip.


Documenten

37