32.193

Wijziging Wet op het onderwijstoezicht inzake gewijzigde rol Inspectie van het onderwijs bij het toezichtprocesHet wetsvoorstel schept nieuwe taken en bevoegdheden voor de Inspectie van het onderwijs.

Allereerst verandert met dit wetsvoorstel de wijze van inspecteren; er wordt een grondslag opgenomen voor risicogericht toezicht. Dit betekent dat het toezicht zich vooral zal concentreren op die scholen waar het risico op onvoldoende kwaliteit het grootst is. Het toezicht zal daarmee verminderen bij onderwijsinstellingen die goed presteren. Daarnaast wordt expliciet in de wet vastgelegd dat bij algemene maatregel van bestuur bepaald kan worden dat de inspectie bevoegdheden van de Minister om sancties op te leggen in mandaat kan uitoefenen. De inspectie krijgt voorts tot taak om de financiële rechtmatigheid van het financieel beheer van de bekostigde instellingen te beoordelen, en om toezicht te houden op de kenniscentra beroepsonderwijs bedrijfsleven. Ook wordt in de wet een bepaling opgenomen dat de inspectie tot taak heeft toe te zien op de kwaliteit van het onderwijspersoneel.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Tweede Kamer
Schriftelijke voorbereiding
Eerste Kamer
Afkondiging
Staatsblad(en)

Het voorstel (EK 32.193, A) is op 27 september 2011 aangenomen door de Tweede Kamer. PvdD, PvdA, GroenLinks, D66, VVD, SGP, ChristenUnie, CDA en PVV stemden voor. 

De Eerste Kamer heeft het voorstel op 31 januari 2012 met algemene stemmen aangenomen. 

De Eerste Kamercommissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) heeft naar aanleiding van de toezegging evaluatie risicogericht toezicht (T01501) op 19 mei 2015 de brief van de minister en staatssecretaris van OCW inzake een drietal evaluaties over het toezicht op het onderwijs ontvangen (EK 32.193, G). De commissie heeft op 26 mei 2015 besloten de bespreking van de brief aan te houden tot een vergadering van de commissie in nieuwe samenstelling.


Kerngegevens

ingediend

31 oktober 2009

titel

Wijziging van de Wet op het onderwijstoezicht en enige andere wetten in verband met de invoering van geïntegreerd toezicht en de gewijzigde rol van de Inspectie van het onderwijs bij het toezichtproces

schriftelijke voorbereiding

inbreng geleverd door

ondertekening

inwerkingtreding

Op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip


Documenten

Filter op:
       
Filter op:
     

Sociale media menu


Volg via