32.226

Toewijzing extra zetel voor Nederland in het Europees ParlementDit wetsvoorstel regelt de toewijzing van de (toekomstige) 26e Nederlandse zetel in het Europese Parlement. Bij de verkiezing van de leden van het Europees Parlement op 4 juni 2009 heeft Nederland op basis van het EG-verdrag 25 zetels in het Europees Parlement gekregen. Door het inwerkingtreding van het Verdrag van Lissabon (31.384 (R1850)) krijgt Nederland er met ingang van de eerstvolgende verkiezingen na de inwerkingtreding van dit verdrag eenmalig één zetel bij. De Europese Raad heeft besloten dat lidstaten deze extra zetel al in de zittingsperiode 2009–2014 mogen invullen.

Voor deze tijdelijke toewijzing van een extra Nederlandse zetel in het Europese Parlement heeft de regering niet gekozen voor een wijziging van de Kieswet, maar voor de indiening van een nieuw wetsvoorstel, dat na de huidige zittingsperiode van het Europees Parlement komt te vervallen. De extra zetel wordt als restzetel aangemerkt. Deze restzetel gaat naar de partij die daarvoor op grond van de verkiezingsuitslag als eerstvolgende in aanmerking komt.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Het voorstel (EK 32.226, A) is op 6 april 2010 aangenomen door de Tweede Kamer. SP, PvdA, GroenLinks, D66, VVD, ChristenUnie, SGP, CDA, PVV en het lid Verdonk stemden voor.

De Eerste Kamer heeft het voorstel op 22 juni 2010 zonder stemming aangenomen. De fractie van de PvdD is daarbij aantekening verleend.

De wet is opgenomen in Staatsblad 279 van 15 juli 2010.


Kerngegevens

ingediend

27 november 2009

titel

Regeling voor toewijzing van een extra zetel voor Nederland in het Europees Parlement

schriftelijke voorbereiding

inbreng geleverd door

ondertekening

inwerkingtreding

  • 1. 
    Op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip, dat voor de verschillende artikelen en onderdelen daarvan verschillend kan worden vastgesteld.
  • 2. 
    Deze wet vervalt met ingang van 1 september 2014.

Documenten