Dit wetsvoorstel wijzigt een aantal wetten op het terrein van zowel de directe als de indirecte belastingen. In deze Fiscale verzamelwet 2010 gaat het om veelal technische wijzigingen en/of wijzigingen van redactionele aard die in beginsel als inwerkingtredingsdatum 1 januari 2011 hebben.

De fiscale wetgeving is constant aan verandering onderhevig. Dit betekent dat voortdurend zowel inhoudelijke wijziging als ook technisch onderhoud van de wetgeving vereist is. Elk jaar wordt met Prinsjesdag het belastingplan voor het volgende jaar aan de Tweede Kamer aangeboden. In dat wetsvoorstel worden de maatregelen opgenomen die primair betrekking hebben op het budgettaire en koopkrachtbeeld voor het volgende jaar. De overige maatregelen voor het volgende jaar worden veelal, tegelijk met het belastingplan, in een wetsvoorstel voor overige fiscale maatregelen aan de Staten-Generaal aangeboden, eventueel in combinatie met een fiscale onderhoudswet voor de onderhoudsmaatregelen van fiscaal-technische aard.

In 2009 is zowel in de Eerste als de Tweede Kamer bij de behandeling van het Belastingplan 2010 en aanverwante wetten uitdrukkelijk de wens geuit voor een meer over het jaar heen verspreide behandeling van fiscale wetsvoorstellen. In de Eerste Kamer heeft de toenmalige staatssecretaris ook toegezegd om te bevorderen dat wetsvoorstellen die gedurende het jaar eerder ingediend kunnen worden, indien mogelijk ook eerder ingediend worden (toezegging T01175). Met deze Fiscale verzamelwet 2010 beoogt het kabinet aan deze wensen van de Eerste en de Tweede Kamer tegemoet te komen.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Het voorstel (EK 32.401, A) is op 18 november 2010 met algemene stemmen aangenomen door de Tweede Kamer. De Eerste Kamer heeft het voorstel op 21 december 2010 met algemene stemmen aangenomen.

De wet is opgenomen in Staatsblad 871 van 29 december 2010.

De tijdens de plenaire behandeling op 21 december 2010 ingediende motie-Reuten (SP) over het BTW-tarief op beeldende kunsten (EK 32.504 / 32.505 / 32.401, H) is op diezelfde dag na stemming bij zitten en opstaan verworpen. GroenLinks, SP, PvdA, PvdD en de Fractie-Yildirim stemden voor. De motie-Koffeman (PvdD) c.s. inzake de kredietcrisis die om een gecoördineerd optreden in samenhang met andere crises vraagt (EK 32.504 / 32.505 / 32.401, I) is na stemming bij zitten en opstaan aangenomen. CDA en VVD stemden tegen.

Met de brief van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 22 augustus 2011 (EK 32.500, X) heeft het kabinet zijn woonvisie met toelichting aan de Kamer gepresenteerd. Deze woonvisie is het resultaat van de door de Eerste Kamer op 14 december 2010 aangenomen motie-De Boer (ChristenUnie) c.s. over een stevig draagvlak bij herziening van het huidige beleid inzake de woningmarkt bij woningbouwverenigingen, bouwers, belangenorganisaties, bewoners en bezitters van huizen (EK 32.500, C). De Eerste Kamercommissies voor BZK/AZ en voor Financiën hebben op 27 september 2011 besloten de brief te behandelen na het algemeen overleg dat op 12 oktober 2011 in de Tweede Kamer plaatsvindt.


Kerngegevens

ingediend

4 juni 2010

titel

Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Fiscale verzamelwet 2010)

schriftelijke voorbereiding

inbreng geleverd door

ondertekening

inwerkingtreding

 • 1. 
  Deze wet treedt in werking met ingang van 1 januari 2011, met dien verstande dat:
 • artikel XVII, onderdeel A, in werking treedt met ingang van 31 december 2010; 
 • de wijzigingen ingevolge artikel XIV, onderdelen A, onder 1, en B, voor het eerst toepassing vinden met betrekking tot verzuimen die zijn begaan na het tijdstip waarop deze wet in werking treedt.
 • 2. 
  Artikel I, onderdeel I, werkt terug tot en met 1 januari 2006.
 • 3. 
  Artikel XC, onderdeel D, werkt terug tot en met 1 januari 2008.
 • 4. 
  Artikel I, onderdeel 0A, en artikel XII, onderdeel B, werken terug tot en met 1 januari 2009.
 • 5. 
  Artikel XIIIA werkt terug tot en met 1 juli 2009.
 • 6. 
  Artikel III, onderdelen Ca en La, werkt terug tot en met 15 september 2009.
 • 7. 
  Artikel I, onderdeel D, en artikel XII werken terug tot en met 15 december 2009.
 • 8. 
  Artikel IV, onderdeel A, werkt terug tot en met 18 december 2009.
 • 9. 
  Artikel I, onderdeel N, werkt terug tot en met 30 december 2009.
 • 10. 
    Artikel I, onderdelen B, J, K, L, O, onder 1 en 2, en S, artikel III, onderdelen A, onder 1, en D, artikel IV, onderdelen C, D, E en F, artikel V, artikel VI, onderdelen A en Aa, artikel VII, artikel VIII, artikel X, onderdelen B, C en D, artikel XIII, onder 1, artikel XVB, artikel XIII, onder 1, artikel XIX, artikel XX, artikel XXI en artikel XXIV werken terug tot en met 1 januari 2010.
 • 11. 
    Artikel IX werkt terug tot en met 1 april 2010.
 • 12. 
    Artikel XXIVA werkt terug tot en met 15 september 2010.
 • 13. 
    Artikel I, onderdeel C, werkt terug tot en met 1 december 2010.
 • 14. 
    In afwijking van het eerste lid treedt artikel XVA, ingeval artikel II, onderdeel H, van de wet van 7 juli 2010 tot wijziging van onder meer Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek en de Wet documentatie vennootschappen in verband met het vervallen van de verklaring van geen bezwaar en het verbeteren en uitbreiden van de controle op rechtspersonen met het oog op de voorkoming en bestrijding van misbruik van rechtspersonen (Stb. 280) na 31 december 2010 in werking treedt, in werking onmiddellijk nadat bedoeld onderdeel H in werking is getreden.

Documenten

23