32.420

Implementatie terugkeerrichtlijnDit wetsvoorstel implementeert de terugkeerrichtlijn (2008/115/EGPDF-document) in de Vreemdelingenwet 2000 en regelt de terugkeer van vreemdelingen uit niet EU-lidstaten die zich "illegaal" op het grondgebied van het Europese deel van het Koninkrijk der Nederlanden bevinden.

De richtlijn verplicht Nederland om tegen iedere illegale vreemdeling een terugkeerbesluit uit te vaardigenen. Ook wordt het verbod op het inreizen in een EU-lidstaat geïntroduceerd. Daarnaast bevat de richtlijn regels voor de bewaring van vreemdelingen met het oog op uitzetting.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Het voorstel (EK 32.420, B) is op 1 november 2011 aangenomen door de Tweede Kamer. VVD, SGP, CDA en PVV stemden voor.

De Eerste Kamer heeft het voorstel op 13 december 2011 na stemming bij zitten en opstaan aangenomen. PVV, VVD, CDA en SGP stemden voor. De motie-Strik (GroenLinks) c.s. over het tegengaan van strafrechtelijke sancties van illegaal verblijf (EK 32.420, G) is op 13 december 2011 na stemming bij zitten en opstaan verworpen. PvdA, ChristenUnie, GroenLinks, SP, D66, PvdD, OSF en 50PLUS stemden voor.


Kerngegevens

ingediend

17 juni 2010

titel

Wijziging van de Vreemdelingenwet 2000 ter implementatie van de richtlijn nr. 2008/115/EG van het Europees Parlement en de Raad van 16 december 2008 over gemeenschappelijke normen en procedures in de lidstaten voor de terugkeer van onderdanen van derde landen die illegaal op hun grondgebied verblijven (PbEU L 348/98)

schriftelijke voorbereiding

inbreng geleverd door

ondertekening

inwerkingtreding

Met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin de wet wordt geplaatst.


Documenten